zmieniająca Uchwałę Nr XVII/122/20 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boniewo na lata 2021-2028


UCHWAŁA NR  XXI/157/21
RADY GMINY BONIEWO z dnia 30 czerwca 2021 roku
 
zmieniająca Uchwałę Nr XVII/122/20 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy  Finansowej Gminy Boniewo
na lata 2021-2028
 
Na postawie art. 226, art. 227, art 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 roku poz.305) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U z 2020 r. poz. 713, poz. 1378, z2021 roku poz. 1038)
Rada Gminy uchwala, co następuje:
           
§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Boniewo na lata 2021-2028 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2028 uchwaloną Uchwałą Nr XVII/122/20 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 grudnia 2020 roku zmienioną Uchwałą Nr XVIII/132/21 Rady Gminy Boniewo z dnia 19 lutego 2021 roku oraz Uchwałą Nr XIX/141/21 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 kwietnia 2021 roku wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.
 
 § 2.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Boniewo.
 
§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
                                        Przewodniczący Rady Gminy
 
                                    Adam Ciesielski                                 
 
  Uchwała Nr XXI.157.21 załącznik Nr 1 WPF.pdf (3071kB) pdf    Uchwała Nr XXI.157.21 załącznik Nr 2 WPF.pdf (159kB) pdf
 
UZASADNIENIE:
 
Dochody i wydatki dostosowano do Uchwały XXI/156/21 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 czerwca 2021 roku  zmieniając Uchwałę Nr XVII/121/20 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2021 ze zmianami.


                                                    Przewodniczący Rady Gminy
                                                               Adam Ciesielski
 

metryczka


Wytworzył: Członkowie Rady Gminy Boniewo (30 czerwca 2021)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (9 lipca 2021, 18:41:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 507