Karty informacyjne SIOS

Ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zobowiązuje organ administracji do prowadzenia publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie. Zgodnie z art. 23 ustawy wykaz prowadzi się w formie elektronicznych kart informacyjnych, które są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej. Z dniem 16 listopada 2010 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 września 2010 r. w sprawie wzoru oraz zawartości i układu publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, które wprowadziło jednakowy wzór karty informacyjnej dla wszystkich rodzajów dokumentów zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Karty informacyjne SIOS o pozycjach 1 - 10 (z 210) starsze karty »
numer wpisu:

30/2021

data: 15 września 2021
rodzaj dokumentu: wnioski o wydanie decyzji
temat dokumentu: ochrona powierzchni ziemi
zakres przedmiotowy: Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 12 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną
miejsce przechowywania: Urzad Gminy Boniewo

numer wpisu:

29/2021

data: 9 września 2021
rodzaj dokumentu: wnioski o wydanie decyzji
temat dokumentu: ochrona powierzchni ziemi
zakres przedmiotowy: Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 9 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną
miejsce przechowywania: Urzad Gminy Boniewo

numer wpisu:

28/2021

data: 8 września 2021
rodzaj dokumentu: postanowienia
temat dokumentu: ochrona powierzchni ziemi
zakres przedmiotowy: Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 7 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną
miejsce przechowywania: Urzad Gminy Boniewo

numer wpisu:

27/2021

data: 18 sierpnia 2021
rodzaj dokumentu: wnioski o wydanie decyzji
temat dokumentu: ochrona powierzchni ziemi
zakres przedmiotowy: Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 7 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną
miejsce przechowywania: Urzad Gminy Boniewo

numer wpisu:

26/2021

data: 28 lipca 2021
rodzaj dokumentu: decyzje
temat dokumentu: ochrona powierzchni ziemi
zakres przedmiotowy: ecyzja znak: ZPiPF.6730-26/2021 o warunkach zabudowy dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa dwóch elektrowni słonecznych “Łączewna I” i “Łączewna II” wraz z infrastrukturą techniczną o mocy maksymalnie do 2 MW (2x1MW) na działce nr 50/4 w miejscowości Łączewna, gmina Boniewo"
miejsce przechowywania: Urzad Gminy Boniewo

numer wpisu:

25/2021

data: 26 lipca 2021
rodzaj dokumentu: analizy, opracowania ekofizjograficzne, wyniki badań i pomiarów
temat dokumentu: inne
zakres przedmiotowy: Opracowanie ekofizjograficzne na potrzeby Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Boniewo, w związku z Uchwałą Nr XIV/103/20 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Boniewo
miejsce przechowywania: Urzad Gminy Boniewo

numer wpisu:

24/2021

data: 23 czerwca 2021
rodzaj dokumentu: postanowienia
temat dokumentu: inne
zakres przedmiotowy: Postanowienie uzgadniające zakres i stopień szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dla Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miejscowości Lubomin i Lubomin Leśny w związku z podjętą przez Radę Gminy Boniewo Uchwałą Nr XIX/148/21 z dnia 30 kwietnia 2021 r.
miejsce przechowywania: Urzad Gminy Boniewo

numer wpisu:

23/2021

data: 23 czerwca 2021
rodzaj dokumentu: postanowienia
temat dokumentu: inne
zakres przedmiotowy: Postanowienie uzgadniające zakres i stopień szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dla Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miejscowości Boniewo i Arciszewo – etap II w związku z podjętą przez Radę Gminy Boniewo Uchwałą Nr XIX/147/21 z dnia 30 kwietnia 2021 r.
miejsce przechowywania: Urzad Gminy Boniewo

numer wpisu:

22/2021

data: 23 czerwca 2021
rodzaj dokumentu: postanowienia
temat dokumentu: inne
zakres przedmiotowy: Postanowienie uzgadniające zakres i stopień szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dla Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miejscowości Boniewo i Arciszewo – etap I w związku z podjętą przez Radę Gminy Boniewo Uchwałą Nr XIX/146/21 z dnia 30 kwietnia 2021 r.
miejsce przechowywania: Urzad Gminy Boniewo

numer wpisu:

21/2021

data: 17 czerwca 2021
rodzaj dokumentu: postanowienia
temat dokumentu: inne
zakres przedmiotowy: Postanowienie uzgadniające zakres i stopień szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dla Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miejscowości Lubomin i Lubomin Leśny w związku z podjętą przez Radę Gminy Boniewo Uchwałą Nr XIX/148/21 z dnia 30 kwietnia 2021 r
miejsce przechowywania: Urzad Gminy Boniewo

Karty informacyjne SIOS o pozycjach 1 - 10 (z 210) starsze karty »