sprawozdanie z realizacji PPWOW


UCHWAŁA Nr XII/53/11
RADY GMINY BONIEWO
z dnia 30 grudnia 2011 r.
 
 
w sprawie przyjęcia Raportu z realizacji  Programu Integracji Społecznej w Gminie Boniewo  za 2010 i 2011 rok
  uchwala się, co następuje :


            § 1. Przyjmuje się  Raport z realizacji Programu Integracji Społecznej w Gminie Boniewo  za 2010 i 2011 rok,  stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

            § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


            § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Boniewie.

                                                                                        Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                              Jarosław Gazda
 
 
 
 
Uzasadnienie
Konieczność przyjęcia Raportu z realizacji  Programu Integracji Społecznej w Gminie Boniewo  wynika z zaleceń  zawartych w wytycznych do programu integracji społecznej Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich  ustalonych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej .
Z uwagi na powyższe zasadne jest podjęcie w/w uchwały.


                                                                                     Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                              Jarosław Gazda


Załacznik do uchwały dalej (87kB) word

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Boniewo Przewodniczący Jarosław Gazda (30 grudnia 2011)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (10 stycznia 2012, 19:47:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 8396