Mapa Biuletynu

 AKTUALNOŚCI
 NASZA GMINA
  · Lokalizacja
  · Zadania publiczne
  · · Zadania własne
  · · Zadania zlecone
  · Związki i stowarzyszenia
  · · Stowarzyszenie Osób i Rodzin Osób Niepełnosprawnych oraz Rodzin Patologicznych
  · · Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Boniewo
  · Zabytki Gminy
  · Plan Zagospodarowania Przestrzennego
  · · Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prztrzenngo
  · petycje
  · ponowne wykorzystywanie
  · pomoc prawna
  · Punkt potwierdzania profilu zaufanego
  · ocena jakości wody
 Aktualności Gminy Boniewo
 WŁADZE I STRUKTURA
  · Rada gminy
  · · Zadania i uprawnienia
  · · Skład Rady
  · · Komisje
  · · Przewodniczący Rady Gminy
  · · Plan Pracy
  · · Obrady Sesji Rady Gminy Boniewo
  · · Wyniki głosowania
  · · interpelacje
  · · Zapytania
  · Urząd gminy
  · · Podstawowe dane
  · · Regulamin organizacyjny
  · · Sekretarz
  · · Skarbnik
  · · Kodeks Etyki
  · · Plan kontroli zarządczej
  · Wójt
  · · Dane kontaktowe
  · · Podstawowe zadania
  · · Uprawnienia
  · Jednostki organizacyjne
  · · Zespół Szkół w Boniewie
  · · Gminna Biblioteka Publiczna w Boniewie
  · · Publiczne Przedszkole w Boniewie
  · · · Tęczowa kraina zaprasza najmłodszych
  · jednostki pomocnicze /sołectwa Gminy Boniewo/
  · · statut sołectwa
  · Nabór pracowników na stanowiska pracy
  · RODO
 Rejestry
  · Rejestry i ewidencje
  · · Rejestr skarg i wniosków
  · · Rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw
  · · Rejestr Zarządzeń
  · · Ewidencja działalności gospodarczej
  · Rejestr działalności regulowanej
 FINANSE GMINY
  · Majątek gminy
  · Budżet
  · · Zasady finansowania
  · · Budżet na rok 2006
  · · 2007
  · · Realizacja budżetu
  · · Zmiany do budżetu
  · · budżet 2008
  · · budżet rok 2009
  · · budżet 2010
  · · budżet 2011
  · · budżet 2012
  · · budżet 2013
  · · Budżet 2014
  · · Budżet Gminy Boniewo 2015
  · · budżet 2016
  · · Budżet 2017
  · · Budżet na 2018 rok
  · · Budżet 2019
  · · Budżet 2020
  · sprawozdania z wykonania budżetu
  · Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2020 roku
  · Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2019
  · Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2018 roku
  · Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2017 roku
  · Dług publiczny, Pomoc publiczna
  · Realizacja inwestycji
  · · SPO Rolnictwo
  · · ZPORR
  · · FOGR
  · · RPO
  · · PROW
  · przetargi
  · zamówienia poniżej 30 000 euro
  · Konkursy
 PRAWO LOKALNE
  · Statut
  · Uchwały
  · Projekty uchwał
  · Zarządzenia
  · Protokoły
  · · Z sesji Rady gminy
  · · · Kadecja 2018-2023
  · · · Protokoły Rady Gminy kadencja 2006/2010
  · · · Protokoły Rady Gminy kadencja 2010/2014
  · · · kadencja 2014-2018
  · · Z posiedzeń komisji Rady
  · Opłaty i podatki
  · Zagospodarowanie przestrzenne
  · Decyzje dotyczące ochrony środowiska archiwum
  · Obwieszczenia,Zawiadomienia, sprawozdania ochrony środowiska
  · · harmonogram odbioru odpadów
  · · sprawozdania
  · · Zasady udzielania z budżetu Gminy dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków /zbiorników bezodpływowych /przylączy kanalizacyjnych
  · Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
 REWITALIZACJA GMINY BONIEWO
 PPWOW
  · Aktualności
  · konkursy
  · Podręcznik PPWOW
  · Plan działania
  · Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych
  · Lista osób kluczowych
  · Lista aktywności społecznych
  · Lista lokalnych liderów
  · Podmioty uprawnione do świadczenia usług integracji społecznej
  · Podmioty realizujące usługi integracji społecznej w 2009
  · Wykaz usług społecznych
  · Plan utrwalania rezultatów
 Fundusz Wsparcia
 mienie komunalne
  · 2006
  · 2007
  · 2008
  · 2010
  · 2009
 Pomoc Publiczna
 Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
  · Pliki do pobrania
  · Udostepnianie informacji o środowisku
  · Informacja o wykazie
 Gminny Komitet Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa
  · Plany pracy
  · Sprawozdania
 Programy
  · Startegia Rozwoju Gminy Boniewo 2017-2027
  · Program Ochrony Środowiska
  · Program Gospodarki Odpadami
  · Plan odnowy sołectwa Boniewo
  · · plan
  · · uchwała
  · Gminna komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych
  · Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych
  · Strategia Rozwoju Turystycznego Gminy Boniewo
  · Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
  · · program współpracy na 2016
  · · Program na 2018 rok
  · Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
  · Lokalny program rozwoju Gminy Boniewo na lata 2012-2020
  · PROGRAM USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST DLA GMINY BONIEWO NA LATA 2013-2032
  · PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY BONIEWO
  · regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Boniewo
  · · Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi
  · Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Boniewo
  · GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2017- 2020
 DRUKI
 Oświadczenia majątkowe
  · Oświadczenia majątkowe za 2019 rok Wójta , kierownikow jednostek, pracowników UG
  · oświadczenia majątkowe Wójta Gminy iRady Gminy Boniewo kadencja 2014-2018
  · · oświadczenia majątkowe upływ kadencji 2014-2018
  · kadencja 2018-2023
  · Oświadczenia majątkowe za 2018 rok
  · Oświadczenia majątkowe za 2017 rok
  · oświadczenia majątkowe Wójta Gminy, pracowników UG oraz jednostek organizacyjnych za 2016
  · oświadczenia majątkowe Wójta Gminy Boniewo, pracowników UG Boniewo oraz jednostek organizacyjnych za 2015 rok
 Kontrole
  · Zewnętrzne
 Jedno okienko
 Karty Informacji o Środowisku
 WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2020
 Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej 13 października 2019 rok
 WYBORY do PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019
 WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
 Wybory Parlamentarne 2015
 Referendum 2015
 Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej 2015
 wybory samorządowe 2014
  · Wybory uzupełniające do Rady Gminy Boniewo 2017