DRUKI

DRUKI

Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu gruntów

Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu gruntów  [...]

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O ZAOPATRZENIE W WODĘ

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O ZAOPATRZENIE W WODĘ [...]

wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  [...]

wniosek o zmianę danych adresowych

Wniosek o zmianę danych adresowych [...]

Wniosek wniosek o przyznanie dofinansowania przedsięwzięć związanych z realizacją usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Boniewo w roku 2020

Wniosek   o przyznanie dofinansowania  przedsięwzięć  związanych z realizacją usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Boniewo w roku 2020 [...]

Nowe formularze na podatki lokalne

Nowe formularze na podatki lokalne Ministerstwo Finansów informuje o nowych wzorach deklaracji i informacji dotyczących podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego. Od 1 lipca 2019 r. obowiązują jednolite wzory [...]

wzór deklaracji o wysokości opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Boniewo

Wzór deklaracji o wysokości opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi składanejprzez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Boniewo Jednocześnie informujemy , że wpłaty z tytułu odbioru odpadów komunalnych należy [...]

WNIOSEK WYDANIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH DOPROWADZENIA WODY I ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW

WNIOSEK O WYDANIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH  DOPROWADZENIA WODY I ODPROWADZENIA  ŚCIEKÓW [...]

Wniosek o wypłatę dodatku energetycznego

WNIOSEK o wypłatę dodatku energetycznego [...]

zgłoszenie szkody łowieckiej

zgłoszenie szkody łowieckiej CYRANKA [...]

wzory formularzy podatkowych

Wzory formularzy podatkowych obowiązujące od 14  listopada 2018 roku [...]

wniosek o zwrot podatku akcyzowego

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego  [...]

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO  [...]

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO W CELU PROWADZENIA ROBÓT

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA ZAJĘCIE  PASA DROGOWEGO  W CELU PROWADZENIA ROBÓT  [...]

wniosek wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie  opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych [...]

ZGŁOSZENIE DO EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH LUB PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

ZGŁOSZENIE  DO EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH LUB PRZYDOMOWEJ   OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW [...]

wniosek - ponowne wykorzystywanie

  WNIOSEK o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego   [...]

kształcenie młodocianego pracownika

Dokumenty w zakresie kształcenia młodocianego pracownika :1. Wniosek 9. 9. Oświadczenie pracodawcy, który zawarł umowę o pracę z młodocianym pracownikiem po 30 czerwca 2014 [...]

czasowe zajęcie pasa drogowego

czasowe zajęcie pasa drogowego [...]

WNIOSEK o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju

WNIOSEK o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju [...]

wniosek w sprawie wycinki drzew

Wniosek w sprawie wycinki drzew  [...]

wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy

Zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej (Dz. U. 2020.1546 t.j.) wysokość opłaty skarbowej za wydanie decyzji o warunkach zabudowy wynosi 598 złotych. Z opłaty zwolniony jest Właściciel lub Użytkownik wieczysty terenu, którego wniosek [...]

Wniosek o udostępnienie informacji o środowisku

Wniosek o udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie [...]

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej [...]

Przyznanie pomocy materialnej-stypendium szkolne

INFORMACJE  DOTYCZĄCE  STYPENDIUM  SZKOLNEGO  [...]

Dodatek mieszkaniowy

Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego [...]

metryczka