Zagospodarowanie przestrzenne

Zagospodarowanie przestrzenne

Budowa sieci wodociągowej na działkach oznaczonych nr 47/1, 47/23 w miejscowości Grójczyk,gmina Boniewo

OBWIESZCZENIENa podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniuprzestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 t.j. ze zm.), art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodekspostępowania administracyjnego (Dz. [...]

Posadowienie budynku rekreacji indywidualnej na działce nr 47/10 w miejscowości Grójczyk, gm. Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWO ZPiPF. 6730 -52/2021 Boniewo, dn. 13.10.2021 r.Z a w i a d o m i e n i eNa podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r.poz. 735 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek Pani [...]

Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MWwraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 110/2 w miejscowości ŁąkiMarkowe, gm. Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWO ZPiPF. 6730- 41/2021 Boniewo, dn. 05.10.2021 r.Z a w i a d o m i e n i eNa podstawie art. 104 oraz art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U.z 2021 [...]

„Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MWwraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 102/1 w miejscowości Otmianowo,gm. Boniewo”

WÓJT GMINY BONIEWO ZPiPF. 6730- 40/2021 Boniewo, dn. 05.10.2021 r.Z a w i a d o m i e n i eNa podstawie art. 104 oraz art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U.z 2021 [...]

Budowa budynku rekreacji indywidualnej wraz z infrastrukturą wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 37/3 w miejscowości Łączewna, gm. Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWO ZPiPF. 6730 - 51/2021 Boniewo, dn. 04.10.2021 r.Z a w i a d o m i e n i eNa podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r.poz. [...]

Budowa sieci wodociągowej na działkach nr 47/1 i 47/23 w miejscowości Grójczyk, gmina Boniewo

Budowa sieci wodociągowej na działkach nr 47/1 i 47/23 w miejscowości Grójczyk,gmina Boniewo [...]

Budowa budynku rekreacji indywidualnej na działcenr 63/27 w miejscowości Łączewna, gm. Boniewo

Budowa budynku rekreacji indywidualnej na działcenr 63/27 w miejscowości Łączewna, gm. Boniewo [...]

Zawiadomienie o rozpoczęciu robót budowlanych i terminie komisyjnego opisania stanu zagospodarowania nieruchomości w związku z budową przyłącza elektroenergetycznego" Budowa pośredniej stacji pomp SC-1A pomiędzy SC-1 Góry i IKS Solino

"Zawiadomienie o rozpoczęciu robót budowlanych i terminie komisyjnego opisania stanu zagospodarowania nieruchomości w związku z budową przyłącza elektroenergetycznego w ramach realizacji inwestycji pn.: Budowa pośredniej stacji pomp SC-1A [...]

Budowa budynku rekreacji indywidualnej wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 63/28 w miejscowości Łączewna, gmina Boniewo

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji „Budowa budynku rekreacji indywidualnej wraz z infrastrukturą techniczną nadziałce nr 63/28 w miejscowości Łączewna, gmina Boniewo”  [...]

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną w zabudowie zagrodowej gospodarstwa rolnego na działce nr 207/4 obręb Jerzmanowo, gmina Boniewo

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji " Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną w zabudowie zagrodowej gospodarstwa rolnego na działce nr 207/4 [...]

Budowa budynku rekreacji indywidualnej wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 49/21 w miejscowości Grójczyk, gmina Boniewo

Zawiadomienie o wydaniu decyzji dla inwestycji „Budowa budynku rekreacji indywidualnej wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr49/21 w miejscowości Grójczyk, gmina Boniewo” [...]

Budowa budynku rekreacji indywidualnej oraz budynku gospodarczego i altany z infrastrukturą techniczną na działce nr 63/31 w miejscowości Łączewna, gmina Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWO ZPiPF. 6730- 39/2021 Boniewo, dn. 21.09.2021 r.Z a w i a d o m i e n i eNa podstawie art. 104 oraz art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U.z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) zawiadamiam, że w [...]

Budowa słupowej stacji transformatorowej 15/0,4kV

WÓJT GMINY BONIEWO Nr ZPiPF. 6733- 11/2021 Boniewo, dnia 17 września 2021 r. OBWIESZCZENIEo wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Zgodnie z art. 53 ust. 1 [...]

Przebudowa istniejącej linii elektroenergetycznej

Przebudowa istniejącej linii elektroenergetycznej  [...]

Budowa budynku rekreacji indywidualnej (typu domku holenderskiego) na działce nr 63/33 w miejscowości Łączewna, gm. Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWO ZPiPF. 6730 - 49/2021 Boniewo, dn. 15.09.2021 r.Z a w i a d o m i e n i eNa podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r.poz. 735 z późn. zm.) zawiadamiam, że na [...]

Rozbudowa, przebudowa oraz zmiana dachu budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie zagrodowej na działce nr 209/3 położonej w obrębie Jerzmanowo, gm. Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWO ZPiPF. 6730 - 48/2021 Boniewo, dn. 10.09.2021 r.Z a w i a d o m i e n i eNa podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek [...]

Budowa budynku rekreacji indywidualnej z infrastrukturą techniczną

Budowa budynku  rekreacji indywidualnej z infrastrukturą techniczną na działce nr 47/11 w miejscowości Grójczyk  [...]

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

WÓJT GMINY BONIEWO Nr ZPiPF. 6733-10/2021 Boniewo, dnia 30 sierpnia 2021 r. OBWIESZCZENIEo wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy [...]

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz budynku gospodarczego z wiatą garażową wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie działki o nr ewid. 37/3 położonej w obrębie Łączewna, gmina Boniewo .

WÓJT GMINY BONIEWO ZPiPF. 6730- 38/2021 Boniewo, dn. 27.08.2021 r.Z a w i a d o m i e n i eNa podstawie art. 104 oraz art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U.z 2021 r. [...]

Budowa sieci kablowej nn 0,4 kV na działkach oznaczonych nr 37/10, 49/1 i 55/1 w miejscowości Łączewna, gm. Boniewo w celu zasilania działek nr 37/8 i 37/4

WÓJT GMINY BONIEWO ZPiPF 6733- 8/2021 Boniewo, dnia 26.08.2021 r. OBWIESZCZENIENa podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniuprzestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 t.j. ze zm.), art. 49 [...]

Budowa sieci kablowej nn 0,4kV na działkach oznaczonych nr 47/1 i 47/24 w miejscowości Grójczyk, gmina Boniewo w calu zasilania działek nr 47/25 i 47/27

WÓJT GMINY BONIEWO ZPiPF 6733- 7/2021 Boniewo, dnia 26.08.2021 r. OBWIESZCZENIENa podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej [...]

Posadowienie dwóch budynków rekreacji indywidualnej (typu domków holenderskich) wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 49/8 w miejscowości Grójczyk, gmina Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWO ZPiPF. 6730- 34/2021 Boniewo, dn. 23.08.2021 r.Z a w i a d o m i e n i eNa podstawie art. 104 oraz art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu [...]

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wrazz niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 73 obręb Lubomin Rządowy,gm. Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWO ZPiPF. 6730 - 46/2021 Boniewo, dn. 19.08.2021 r.Z a w i a d o m i e n i eNa podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r.poz. 735 [...]

„Budowa budynku rekreacji indywidualnej z infrastrukturą techniczną na działce nr 63/8 w miejscowości Łączewna, gmina Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWOZPiPF. 6730- 42/2021 Boniewo, dn. 19.08.2021 r.Z a w i a d o m i e n i eNa podstawie art. 104 oraz art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 19.08.2021 r., na [...]

Budowa budynku rekreacji indywidualnej oraz budynku gospodarczego i altany z infrastrukturą techniczną na działce nr 63/25 w miejscowości Łączewna, gmina Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWO ZPiPF. 6730- 37/2021 Boniewo, dn. 18.08.2021 r.Z a w i a d o m i e n i eNa podstawie art. 104 oraz art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z [...]

„Budowa budynku rekreacji indywidualnej oraz budynku gospodarczego i altany z infrastrukturą techniczną na działce nr 63/44 w miejscowości Łączewna, gmina Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWO ZPiPF. 6730- 36/2021 Boniewo, dn. 18.08.2021 r.Z a w i a d o m i e n i eNa podstawie art. 104 oraz art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z [...]

Decyzja celu publicznego - Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej

 Budowa sieci wodociągowo- kanalizacyjnej w Boniewie  - decyzja celu publicznego [...]

Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek mieszkalny jednorodzinny w zabudowie zagrodowej na działce nr 93 w miejscowości Łąki Zwiastowe, gm. Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWO ZPiPF. 6730 - 33/2021 Boniewo, dn. 11.08.2021 r.Z a w i a d o m i e n i eNa podstawie art. 104 oraz art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U.z 2021 r. poz. [...]

Budowa budynku rekreacji indywidualnej oraz budynku gospodarczego z infrastrukturą techniczną na działce nr 63/26 w miejscowości Łączewna, gm. Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWO ZPiPF. 6730 - 31/2021 Boniewo, dn. 11.08.2021 r.Z a w i a d o m i e n i eNa podstawie art. 104 oraz art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 [...]

Budowa budynku rekreacji indywidualnej na działce nr 63/28 w miejscowości Łączewna, gm. Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWO ZPiPF. 6730 - 45/2021 Boniewo, dn. 10.08.2021 r.Z a w i a d o m i e n i eNa podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r.poz. 735 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek Pana [...]

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wrazz niezbędną infrastrukturą techniczną w zabudowie zagrodowej na działce nr 207/4w miejscowości Jerzmanowo, gm. Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWO ZPiPF. 6730 - 44/2021 Boniewo, dn. 10.08.2021 r.Z a w i a d o m i e n i eNa podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r.poz. 735 [...]

Budowa budynku rekreacji indywidualnej na działce nr 49/21 w miejscowości Grójczyk, gm. Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWO ZPiPF. 6730 - 43/2021 Boniewo, dn. 10.08.2021 r.Z a w i a d o m i e n i eNa podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r.poz. 735 [...]

Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej z przyłączami na działkach oznaczonych nr 21, 17/12, 17/9, 17/10, 17/11 w miejscowości Boniewo, gmina Boniewo”

WÓJT GMINY BONIEWO ZPiPF 6733- 6/2021 Boniewo, dnia 10.08.2021 r. OBWIESZCZENIENa podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu [...]

Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 110/2 w miejscowości Łąki Markowe, gm. Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWO ZPiPF. 6730 - 41/2021 Boniewo, dn. 05.08.2021 r.Z a w i a d o m i e n i eNa podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r.poz. 735 z [...]

„Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 102/1 w miejscowości Otmianowo, gm. Boniewo”

WÓJT GMINY BONIEWO ZPiPF. 6730 - 40/2021 Boniewo, dn. 05.08.2021 r.Z a w i a d o m i e n i eNa podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r.poz. 735 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek [...]

„Budowa sieci kablowej nn 0,4kV na działkach oznaczonych nr 37/10, 49/1 i 55/1w miejscowości Łączewna, gmina Boniewo w celu zasilenia działek nr 37/8 i 37/4

WÓJT GMINY BONIEWO ZPiPF 6733-8/2021 Boniewo, dnia 3 sierpnia 2021 r.OBWIESZCZENIE o zakończeniu zbierania wszystkich dowodów i materiałów w sprawieWójt Gminy Boniewo [...]

Budowa sieci kablowej nn 0,4kV na działkach oznaczonych nr 47/1 i 47/24 w miejscowościGrójczyk, gmina Boniewo w celu zasilenia działek 47/25 i 47/27

WÓJT GMINY BONIEWO ZPiPF 6733-7/2021 Boniewo, dnia 3 sierpnia 2021 r.OBWIESZCZENIE o zakończeniu zbierania wszystkich dowodów i materiałów w sprawieWójt Gminy Boniewo [...]

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2931 C Izbica Kujawska-Boniewo-etap IV

Obwieszczenie Starosty Włocławskiego  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej  dla inwestycji "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2931 C Izbica [...]

Nadbudowa i zmiana konstrukcji dachu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie zagrodowej na działce nr 14 w miejscowości Łączewna, gmina Boniewo”

WÓJT GMINY BONIEWO ZPiPF. 6730- 30/2021 Boniewo, dn. 30.07.2021 r.Z a w i a d o m i e n i eNa podstawie art. 104 oraz art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu [...]

„Budowa budynku rekreacji indywidualnej oraz budynku gospodarczego z infrastrukturą techniczną na działce nr 63/46 w miejscowości Łączewna, gmina Boniewo”

WÓJT GMINY BONIEWO ZPiPF. 6730- 29/2021 Boniewo, dn. 30.07.2021 r.Z a w i a d o m i e n i eNa podstawie art. 104 oraz art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z [...]

Budowa budynku rekreacji indywidualnej wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 47/11 w miejscowości Grójczyk, gmina Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWO ZPiPF. 6730- 28/2021 Boniewo, dn. 29.07.2021 r.Z a w i a d o m i e n i eNa podstawie art. 104 oraz art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U.z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu [...]

Budowa budynku rekreacji indywidualnej na działce nr 63/8w miejscowości Łączewna, gm. Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWO ZPiPF. 6730 - 42/2021 Boniewo, dn. 29.07.2021 r.Z a w i a d o m i e n i eNa podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r.poz. 735 z [...]

„Budowa dwóch elektrowni słonecznych “Łączewna I” i “Łączewna II” wraz z infrastrukturą techniczną o mocy maksymalnie do 2 MW (2x1MW) na działce nr 50/4 w miejscowości Łączewna, gmina Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWO Boniewo, dnia 27 lipca 2021 r. ZPiPF. 6730-26/2021 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o warunkach zabudowyWójt Gminy Boniewo, działając na podstawie:- [...]

Budowa budynku rekreacji indywidualnej wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 47/30 w miejscowości Grójczyk, gmina Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWO ZPiPF. 6730- 27/2021 Boniewo, dn. 27.05.2021 r.Z a w i a d o m i e n i eNa podstawie art. 104 oraz art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U.z 2021 r.  poz. 735 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu [...]

Budowa budynku rekreacji indywidualnej z infrastrukturą techniczną na działce nr 63/34 w miejscowości Łączewna, gm. Boniewo w zakresie zmiany geometrii dachu i szerokości elewacji frontowej

WÓJT GMINY BONIEWO ZPiPF. 6730-24/1/2021 Boniewo, dn. 26.07.2021 r.Z a w i a d o m i e n i eNa podstawie art. 155 oraz art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U.z 2020 r. poz. [...]

Rozbudowa i przebudowa oraz zmiana konstrukcji dachu wraz ze zmianą sposobu użytkowania poddasza na mieszkalne budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 209/3 obręb Jerzmanowo, gmina Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWO ZPiPF. 6730- 32/2021 Boniewo, dn. 22.07.2021 r.Z a w i a d o m i e n i eNa podstawie art. 104 oraz art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu [...]

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz budynku gospodarczego z wiatą garażową i infrastrukturą techniczną na działce nr 37/3 w miejscowości Łączewna, gm. Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWO ZPiPF. 6730 - 38/2021 Boniewo, dn. 19.07.2021 r.Z a w i a d o m i e n i eNa podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. [...]

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego naterenie działki o nr ewid. 63/8 położonej w obrębie Łączewna , gmina Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWO ZPiPF. 6730- 35/2021 Boniewo, dn. 19.07.2021 r.Z a w i a d o m i e n i eNa podstawie art. 104 oraz art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U.z [...]

Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej z przyłączami na działkach oznaczonych nr21, 17/12, 17/9, 17/10, 17/11 w miejscowości Boniewo, gmina Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWO  ZPiPF 6733-6/2021 Boniewo, dnia 16 lipca 2021 r. OBWIESZCZENIE  o zakończeniu zbierania wszystkich dowodów i materiałów w sprawie Wójt Gminy Boniewo działając na podstawie art. 10 §1 i [...]

Budowa budynku rekreacji indywidualnejwraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 63/31 w miejscowości Łączewna,gm. Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWO ZPiPF. 6730 - 39/2021 Boniewo, dn. 09.07.2021 r.Z a w i a d o m i e n i eNa podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r.poz. 735 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek Pani [...]

Budowa oświetlenia drogowego na działkach oznaczonych nr 196/1, 33/3 obręb Jerzmanowo, gmina Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWO ZPiPF 6733- 5/2021 Boniewo, dnia 07.07.2021 r.OBWIESZCZENIENa podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [...]

Budowa szczelnego zbiornika retencyjnego na działce nr 179/1 w miejscowości Osiecz Wielki, gmina Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWO ZPiPF. 6730- 25/2021 Boniewo, dn. 02.07.2021 r.Z a w i a d o m i e n i e Na podstawie art. 104 oraz art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U.z 2021 [...]

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z infrastrukturą techniczną, przebudowa budynku mieszkalno-gospodarczego ze zmianą sposobu użytkowania na funkcję gospodarczą oraz zmianą geometrii dachu ...

WÓJT GMINY BONIEWO ZPiPF. 6730- 23/2021 Boniewo, dn. 02.07.2021 r.Z a w i a d o m i e n i eNa podstawie art. 104 oraz art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U.z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 02.07.2021 r., [...]

„Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz budynku garażowo-gospodarczego w zabudowie zagrodowej na działce nr 62 w obrębie ewidencyjnym Osiecz Mały, gmina Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWO ZPiPF. 6730- 16/2021 Boniewo, dn. 02.07.2021 r.Z a w i a d o m i e n i eNa podstawie art. 104 oraz art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U.z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 02.07.2021 r., [...]

Budowa sieci kablowej nn 0,4 kV w celu zasilenia budynków rekreacji indywidualnej na dz. oznaczonych nr 37/10, 49/1 i 55/1 w miejscowości Łączewna, gm. Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWO Nr ZPiPF. 6733-8/2021 Boniewo, dnia 1 lipca 2021 r. OBWIESZCZENIEo wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji [...]

Budowa budynku rekreacji indywidualnej wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 63/25 w miejscowości Łączewna, gm. Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWO ZPiPF. 6730 - 37/2021 Boniewo, dn. 29.06.2021 r.Z a w i a d o m i e n i eNa podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r.poz. 735 [...]

Budowa budynku rekreacji indywidualnej wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 63/44 w miejscowości Łączewna, gm. Boniewo”.

WÓJT GMINY BONIEWO ZPiPF. 6730 - 36/2021 Boniewo, dn. 29.06.2021 r.Z a w i a d o m i e n i eNa podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r.poz. 735 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek [...]

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 63/8 w miejscowości Łączewna, gm. Boniewo”.

WÓJT GMINY BONIEWO ZPiPF. 6730 - 35/2021 Boniewo, dn. 29.06.2021 r.Z a w i a d o m i e n i eNa podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r.poz. 735 z [...]

Budowa dwóch budynków rekreacji indywidualnej na działce nr 49/8 w miejscowości Grójczyk, gm. Boniewo”.

WÓJT GMINY BONIEWOZPiPF. 6730 - 34/2021 Boniewo, dn. 29.06.2021 r.Z a w i a d o m i e n i e Na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r.poz. 735 z [...]

Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek mieszkalny w zabudowie zagrodowej na działce nr 93 w miejscowości Łąki Zwiastowe,gm. Boniewo”.

WÓJT GMINY BONIEWO ZPiPF. 6730 - 33/2021 Boniewo, dn. 29.06.2021 r.Z a w i a d o m i e n i eNa podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r.poz. 735 z [...]

Nadbudowa, rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania poddasza na funkcję mieszkalną na działce nr 209/3 obręb Jerzmanowo, gm. Boniewo”.

WÓJT GMINY BONIEWO ZPiPF. 6730 - 32/2021 Boniewo, dn. 29.06.2021 r.Z a w i a d o m i e n i eNa podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r.poz. 735 z [...]

Budowa sieci kablowej nn 0,4 kV w celu zasilenia budynków rekreacji indywidualnejna dz. oznaczonych nr 47/1 i 47/24 w miejscowości Grójczyk, gm. Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWO Nr ZPiPF. 6733-7/2021 Boniewo, dnia 29 czerwca 2021 r. OBWIESZCZENIEo wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z [...]

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego wniesienie odwołania

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego [...]

Budowa pośredniej stacji pomp

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w sprawie wydania pozwolenia na budowę pośredniej stacji pomp [...]

Budowa budynku rekreacji indywidualnej wrazz infrastrukturą techniczną na działce nr 63/34 w miejscowości Łączewna, gmina Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWO ZPiPF. 6730- 24/2021 Boniewo, dn. 22.06.2021 r.Z a w i a d o m i e n i eNa podstawie art. 104 oraz art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U.z 2021 r. [...]

Budowa budynku rekreacji indywidualnej wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 63/41 w miejscowości Łączewna, gmina Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWO ZPiPF. 6730- 19/2021 Boniewo, dn. 22.06.2021 r.Z a w i a d o m i e n i eNa podstawie art. 104 oraz art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U.z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 22.06.2021 [...]

Budowa oświetlenia drogowego na działkach oznaczonych nr 160 i 203/1 w miejscowości Boniewo, gmina Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWO ZPiPF 6733- 4/2021 Boniewo, dnia 22.06.2021 r. OBWIESZCZENIENa podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 t.j. ze zm.), art. 49 [...]

Budowa budynku rekreacji indywidualnej oraz budynku gospodarczego na działce nr 63/26 w miejscowości Łączewna, gm. Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWO ZPiPF. 6730 - 31/2021 Boniewo, dn. 21.06.2021 r.Z a w i a d o m i e n i eNa podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r.poz. 735 z [...]

nadbudowa istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania poddasza na funkcję mieszkalną oraz posadowienie dwóch silosów zbożowych BIN ...

WÓJT GMINY BONIEWO ZPiPF. 6730-4/1/2021 Boniewo, dn. 21.06.2021 r.Z a w i a d o m i e n i eNa podstawie art. 155 oraz art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U.z 2020 r. [...]

Budowa oświetlenia drogowego na działkach oznaczonych nr 196/1, 33/3 obrębJerzmanowo, gmina Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWO ZPiPF 6733-5/2021 Boniewo, dnia 16 czerwca 2021 r.OBWIESZCZENIE o zakończeniu zbierania wszystkich dowodów i materiałów w sprawie Wójt Gminy Boniewo działając na podstawie art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 [...]

Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej wraz z przyłączami na działkach nr 21, 17/12,17/9, 17/10, 17/11 w miejscowości Boniewo, gm. Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWO Nr ZPiPF. 6733-6/2021 Boniewo, dnia 14 czerwca 2021 r. OBWIESZCZENIEo wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji [...]

Rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie zagrodowej na działce nr 101/2 w miejscowości Boniewo , gmina Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWO ZPiPF. 6730- 18/2021 Boniewo, dn. 14.06.2021 r.Z a w i a d o m i e n i eNa podstawie art. 104 oraz art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U.z 2021 r. [...]

Nadbudowa i zmiana konstrukcji dachu budynku mieszkalnego jednorodzinnego w istniejącym gospodarstwie rolnym na działce nr 14w miejscowości Łączewna, gm. Boniewo”

WÓJT GMINY BONIEWO ZPiPF. 6730 - 30/2021 Boniewo, dn. 10.06.2021 r.Z a w i a d o m i e n i eNa podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r.poz. 735 z [...]

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem wodociągowym na działkachoznaczonych nr 99, 100/1 i 126/2 obręb Sieroszewo, gmina Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWO ZPiPF 6733- 6/1/2019 Boniewo, dnia 10.06.2021 r. OBWIESZCZENIENa podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu [...]

„Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi na działkachoznaczonych nr 21/14, 21/16, 21/17, 21/18 i 69 obręb Grójec, gmina Boniewo”

WÓJT GMINY BONIEWO ZPiPF 6733- 5/1/2019 Boniewo, dnia 10.06.2021 r. OBWIESZCZENIENa podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i [...]

Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku gospodarczego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalny jednorodzinny na działce nr 264obręb Osiecz Wielki, gmina Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWO ZPiPF. 6730- 17/2021 Boniewo, dn. 09.06.2021 r.Z a w i a d o m i e n i eNa podstawie art. 104 oraz art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U.z 2021 r. [...]

Budowa budynku rekreacji indywidualnej oraz budynku garażowego z infrastrukturą techniczną na działce nr 56/15 w miejscowości Łączewna, gmina Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWO ZPiPF. 6730- 22/2021 Boniewo, dn. 07.06.2021 r.Z a w i a d o m i e n i eNa podstawie art. 104 oraz art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U.z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 07.06.2021 r., na [...]

Budowa budynku rekreacji indywidualnej wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 63/40 w miejscowości Łączewna, gmina Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWO ZPiPF. 6730- 21/2021 Boniewo, dn. 07.06.2021 r.Z a w i a d o m i e n i eNa podstawie art. 104 oraz art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U.z 2021 r. [...]

Budowa budynku rekreacji indywidualnej wrazz infrastrukturą techniczną na działce nr 63/46 w miejscowości Łączewna, gm. Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWO ZPiPF. 6730 - 29/2021 Boniewo, dn. 01.06.2021 r.Z a w i a d o m i e n i eNa podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r.poz. 735 [...]

Posadowienie budynku rekreacji indywidualnej wrazz budową infrastruktury technicznej na działce nr 47/11 w miejscowości Grójczyk,gm. Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWO ZPiPF. 6730 - 28/2021 Boniewo, dn. 01.06.2021 r.Z a w i a d o m i e n i eNa podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r.poz. 735 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek [...]

Budowa oświetlenia drogowego na działkach oznaczonych nr 160 i 203/1w miejscowości Boniewo, gm. Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWO ZPiPF 6733-4/2021 Boniewo, dnia 28 maja 2021 r.OBWIESZCZENIE o zakończeniu zbierania wszystkich dowodów i materiałów w sprawie Wójt Gminy Boniewo [...]

Budowa budynku świetlicy wiejskiej z altaną i placem zabaw na działce oznaczonej nr234/1 w obrębie ewidencyjnym Osiecz Wielki , gmina Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWO ZPiPF 6733- 3/2021 Boniewo, dnia 28.05.2021 r. OBWIESZCZENIENa podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu [...]

Budowa budynku rekreacji indywidualnej z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 47/30 w miejscowości Grójczyk, gm. Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWO ZPiPF. 6730 - 27/2021 Boniewo, dn. 27.05.2021 r.Z a w i a d o m i e n i eNa podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r.poz. 735 z [...]

Budowa budynku garażowego na maszyny rolnicze bezpośrednio przy budynku gospodarczym w istniejącej zabudowie zagrodowej na działce nr 152w miejscowości Arciszewo, gmina Boniewo”

WÓJT GMINY BONIEWO ZPiPF. 6730- 20/2021 Boniewo, dn. 27.05.2021 r.Z a w i a d o m i e n i eNa podstawie art. 104 oraz art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U.z 2020 r. [...]

Budowa budynku rekreacji indywidualnej wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 47/12 w miejscowości Grójczyk, gmina Boniewo”.

WÓJT GMINY BONIEWO ZPiPF. 6730- 14/2021 Boniewo, dn. 25.05.2021 r.Z a w i a d o m i e n i eNa podstawie art. 104 oraz art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U.z 2021 r. [...]

Budowa budynku rekreacji indywidualnej wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 47/34 w miejscowości Grójczyk, gmina Boniew

WÓJT GMINY BONIEWO ZPiPF. 6730- 12/2021 Boniewo, dn. 24.05.2021 r.Z a w i a d o m i e n i eNa podstawie art. 104 oraz art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U.z 2021 r. [...]

Budowa budynku rekreacji indywidualnej wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 63/41 w miejscowości Łączewna, gm. Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWO ZPiPF. 6730 - 19/2021 Boniewo, dn. 20.05.2021 r.Z a w i a d o m i e n i eNa podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r.poz. [...]

Budowa dwóch elektrowni słonecznych „Łączewna I” i Łączewna II” wraz z infrastrukturątechniczną na działce nr 50/4 o mocy do 2 MW w miejscowości Łączewna, gm. Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWO ZPiPF. 6730 - 26/2021 Boniewo, dn. 20.05.2021 r.Z a w i a d o m i e n i eNa podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r.poz. 735 z [...]

„Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem wodociągowym na działkach oznaczonych nr 99, 100/1 i 126/2 obręb Sieroszewo, gmina Boniewo ”.

WÓJT GMINY BONIEWO Nr ZPiPF 6733-6/1/2019 Boniewo, dnia 19 maja 2021 r. OBWIESZCZENIEo wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji [...]

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi na działkach oznaczonych nr 21/14, 21/16, 21/17, 21/18 i 69 obręb Grójec, gmina Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWO Nr ZPiPF 6733-5/1/2019 Boniewo, dnia 19 maja 2021 r. OBWIESZCZENIEo wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji [...]

Budowa podziemnego z biornika retencyjnego z instalacją zbierającą wody opadowe na działce nr 179/1w miejscowości Osiecz Wielki, gm. Boniewo”

WÓJT GMINY BONIEWO ZPiPF. 6730 - 25/2021 Boniewo, dn. 17.05.2021 rZ a w i a d o m i e n i eNa podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r.poz. 735 z [...]

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego - Budowa pośredniej stacji pomp ... [...]

Budowa budynku rekreacji indywidualnej na działcenr 63/34 w miejscowości Łączewna, gm. Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWO ZPiPF. 6730 - 24/2021 Boniewo, dn. 13.05.2021 r.Z a w i a d o m i e n i eNa podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r.poz. 735 [...]

„Budowa oświetlenia drogowego na działkach nr 196/1 i 33/3 w miejscowości Kaniewo, obręb Jerzmanowo, gm. Boniewo”

WÓJT GMINY BONIEWO Nr ZPiPF. 6733-5/2021 Boniewo, dnia 13 maja 2021 r. OBWIESZCZENIEo wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji [...]

Nadbudowa i rozbudowa budynku mieszkalnego o klatkę schodową oraz zmiana sposobu użytkowania poddasza na funkcję mieszkalną w zabudowie zagrodowej na działce nr 66/1 w miejscowości Boniewo, gmina Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWO ZPiPF. 6730- 13/2021 Boniewo, dn. 12.05.2021 r.Z a w i a d o m i e n i eNa podstawie art. 104 oraz art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U.z 2020 r. [...]

Rozbudowa i nadbudowa budynku garażu Ochotniczej Straży Pożarnej na działkach nr 202/10 i 118/21 w miejscowości Boniewo, gmina Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWO ZPiPF. 6730- 15/2021 Boniewo, dn. 12.05.2021 r. Z a w i a d o m i e n i e Na podstawie art. 104 oraz art. 28 Kodeksu [...]

Zmiana sposobu użytkowania zespołu budynków usługowo-handlowych na zespół budynków użyteczności publicznej (Urząd Gminy) wraz z rozbudową o klatkę schodową i szyb windowy na działkach oznaczonych nr 262/2, 263/2 i 152/3 ...

WÓJT GMINY BONIEWO ZPiPF 6733- 2/2021Boniewo, dnia 10.05.2021 r. OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 t.j. ze zm.), art. 49 Ustawy z [...]

Budowa budynku rekreacji indywidualnej i wiaty z infrastrukturą techniczną na działce nr 37/8 w miejscowości Łączewna, gm. Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWO ZPiPF. 6730-26/2/2020 Boniewo, dn. 10.05.2021 r. Z a w i a d o m i e n i e Na podstawie art. 155 oraz art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek z dnia [...]

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną oraz przebudowa i wymiana konstrukcji dachowej istniejącego budynku mieszkalnego wraz...

WÓJT GMINY BONIEWO ZPiPF. 6730 - 23/2021 Boniewo, dn. 07.05.2021 r. Z a w i a d o m i e n i e Na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu [...]

Budowa budynku świetlicy wiejskiej z altaną i placem zabaw na działce nr 234/1 w miejscowości Anielin, obręb Osiecz Wielki, gm. Boniewo -obwieszczenie

WÓJT GMINY BONIEWO ZPiPF 6733-3/2021 Boniewo, dnia 7 maja 2021 r. OBWIESZCZENIE o zakończeniu zbierania wszystkich dowodów i materiałów w [...]

Przebudowa istniejącej dwutorowej napowietrznej linii

Przebudowa istniejącej dwutorowej napowietrznej  linii [...]

Budowa linii kablowej średniego napięcia 15 kV – powiązanie linii napowietrznej GPZ Lubraniec – Izbica oraz linii napowietrznej GPZ Lubraniec – Osiecz ...

WÓJT GMINY BONIEWO ZPiPF 6733-1/2021 Boniewo, dnia 06.05.2021 r. OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o [...]

Budowa pośredniej stacji pomp Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

Budowa pośredniej stacji pomp  Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego [...]

Budowa budynku rekreacji indywidualnej i budynku garażu wraz z niezbędną infrastrukturą na działce nr 56/15 w miejscowości Łączewna, gm. Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWO ZPiPF. 6730 - 22/2021 Boniewo, dn. 28.04.2021 r. Z a w i a d o m i e n i e Na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. [...]

Budowa budynku rekreacji indywidualnej wraz z niezbędną infrastrukturą na działce nr 63/40 w miejscowości Łączewna, gm. Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWO ZPiPF. 6730 - 21/2021 Boniewo, dn. 28.04.2021 r. Z a w i a d o m i e n i e Na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z [...]

Budowa budynku garażowego na maszyny rolnicze zlokalizowanego bezpośrednio przy istniejącym budynku gospodarczym w gospodarstwie rolnym na działce nr 152 w miejscowości Arciszewo, gm. Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWO ZPiPF. 6730 - 20/2021 Boniewo, dn. 28.04.2021 r. Z a w i a d o m i e n i e Na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) [...]

Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa istniejącego budynku gospodarczego ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalny jednorodzinny z częściową jego rozbiórką na działce nr 264 obręb Osiecz Wielki, gm. Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWO ZPiPF 6730-17/2021 Boniewo, dn. 22.04.2021 r. Z a w i a d o m i e n i e Na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) [...]

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z budynkiem gospodarczo-garażowym w istniejącym gospodarstwie rolnym na działce nr 62 w obrębie ewidencyjnym Osiecz Mały, gm. Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWO ZPiPF. 6730 - 16/2021 Boniewo, dn. 22.04.2021 r. Z a w i a d o m i e n i e Na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z [...]

Rozbudowa istniejącego budynku mieszkalnego w gospodarstwie rolnym na działce nr 101/2 w miejscowości Boniewo, gm. Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWO ZPiPF. 6730 - 18/2021 Boniewo, dn. 22.04.2021 r. Z a w i a d o m i e n i e Na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z [...]

Rozbudowa i nadbudowa garażu na wóz strażacki na działkach 202/10, 118/21 w miejscowości Boniewo, gm. Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWO ZPiPF. 6730 - 15/2021 Boniewo, dn. 22.04.2021 r. Z a w i a d o m i e n i e Na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. [...]

Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku inwentarskiego na gospodarczy (dla przechowywania maszyn i płodów rolnych) wraz z jego rozbudową i nadbudową ...

WÓJT GMINY BONIEWO ZPiPF. 6730- 9/2021 Boniewo, dn. 22.04.2021 r. Z a w i a d o m i e n i e Na podstawie art. 104 oraz art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 22.04.2021 [...]

Budowa budynku gospodarczo-garażowego na działce nr 179/1 w miejscowości Osiecz Wielki, gmina Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWO ZPiPF. 6730- 10/2021 Boniewo, dn. 22.04.2021 r. Z a w i a d o m i e n i e Na podstawie art. 104 oraz art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu [...]

Budowa budynku rekreacji indywidualnej wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 47/33 w miejscowości Grójczyk, gmina Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWO ZPiPF. 6730- 8/2021 Boniewo, dn. 21.04.2021 r. Z a w i a d o m i e n i e Na podstawie art. 104 oraz art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu [...]

Budowa wiaty przy budynku inwentarsko-gospodarczym oraz przebudowa budynku inwentarskiego w gospodarstwie rolnym na działce nr 24 w miejscowości Łączewna, gmina Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWO ZPiPF. 6730- 7/2021 Boniewo, dn. 21.04.2021 r. Z a w i a d o m i e n i e Na podstawie art. 104 oraz art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu [...]

Budowa budynku rekreacji indywidualnej z infrastrukturą techniczną na działce nr 63/13 w miejscowości Łączewna, gm. Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWO ZPiPF. 6730- 11/2021 Boniewo, dn. 21.04.2021 r. Z a w i a d o m i e n i e Na podstawie art. 104 oraz art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 21.04.2021 [...]

Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 206/8 w miejscowości Kaniewo, obręb Jerzmanowo, gm. Boniewo” w zakresie zmiany geometrii dachu

WÓJT GMINY BONIEWO ZPiPF. 6730-2/1/2021 Boniewo, dn. 20.04.2021 r. Z a w i a d o m i e n i e Na podstawie art. 155 oraz art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) [...]

Budowa linii kablowej średniego napięcia 15 kV - powiązanie linii napowietrznej GPZ Lubraniec - Izbica oraz linii napowietrznej GPZ Lubraniec – Osiecz (pomiędzy ST Pasieka a ST Lubomin – 3 Wieś) ...

WÓJT GMINY BONIEWO ZPiPF 6733-1/2021 Boniewo, dnia 15 kwietnia 2021 r. OBWIESZCZENIE o zakończeniu zbierania wszystkich dowodów i materiałów w sprawie Wójt Gminy Boniewo działając na podstawie art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca [...]

Przebudowa dwutorowej linii napowietrznej 110 kv relacji Włocławek Wschód-Konin

Przebudowa dwutorowej  linii napowietrznej 110 kv relacji Włocławek Wschód-Konin [...]

Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania poddasza na funkcję mieszkalną w budynku mieszkalnym jednorodzinnym z częścią gospodarczą oraz budowa budynku gospodarczego w zabudowie zagrodowej ...

WÓJT GMINY BONIEWO ZPiPF. 6730- 5/2021 Boniewo, dn. 12.04.2021 r. Z a w i a d o m i e n i e Na podstawie art. 104 oraz art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. [...]

Budowa budynku gospodarczego w zabudowie zagrodowej na działce nr 12 w miejscowości Otmianowo, gmina Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWO ZPiPF. 6730- 6/2021 Boniewo, dn. 12.04.2021 r. Z a w i a d o m i e n i e Na podstawie art. 104 oraz art. 28 Kodeksu [...]

Nadbudowa budynku plebanii wraz z rozbudową o klatkę schodową i zmianą sposobu użytkowania poddasza na funkcję mieszkalną na działce nr 66/1 w miejscowości Boniewo, gm. Boniewo".

WÓJT GMINY BONIEWO ZPiPF. 6730 - 13/2021 Boniewo, dn. 22.03.2021 r. Z a w i a d o m i e n i e Na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z [...]

Budowa budynku rekreacji indywidualnej z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 47/34 w miejscowości Grójczyk, gm. Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWO ZPiPF. 6730 - 12/2021 Boniewo, dn. 22.03.2021 r. Z a w i a d o m i e n i e Na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) [...]

Obwieszczenie w sprawie pozwolenia wodnoprawnego dla Firmy PERN S.A.

Obwieszczenie w sprawie pozwolenia wodnoprawnego dla Firmy PERN S.A. [...]

Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku inwentarskiego na budynek gospodarczy wraz z jego rozbudową w gospodarstwie rolnym na działce nr 113 w miejscowości Bierzyn, gm. Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWO ZPiPF. 6730 - 9/2021 Boniewo, dn. 03.03.2021 r. Z a w i a d o m i e n i e Na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. [...]

Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 206/8 w miejscowości Kaniewo, obręb Jerzmanowo, gm. Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWO ZPiPF. 6730-2/2021 Boniewo, dn. 01.03.2021 r. Z a w i a d o m i e n i e Na podstawie art. 104 oraz art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. [...]

Budowa budynku rekreacji indywidualnej z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 47/33 w miejscowości Grójczyk, gm. Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWO ZPiPF. 6730 - 8/2021 Boniewo, dn. 24.02.2021 r. Z a w i a d o m i e n i e Na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 [...]

Budowa wiaty przy budynku inwentarsko-gospodarczym oraz przebudowa budynku inwentarskiego w gospodarstwie rolnym na działce nr 24 w miejscowości Łączewna, gm. Boniewo”

WÓJT GMINY BONIEWO ZPiPF. 6730 - 7/2021 Boniewo, dn. 22.02.2021 r. Z a w i a d o m i e n i e Na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. [...]

Budowa budynku gospodarczego w istniejącym gospodarstwie rolnym na działce nr 12 w miejscowości Otmianowo, gm. Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWO ZPiPF. 6730 - 6/2021 Boniewo, dn. 18.02.2021 r. Z a w i a d o m i e n i e Na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z [...]

Rozbudowa, przebudowa istniejącego budynku mieszkalnego wraz z adaptacją poddasza na funkcję mieszkalną oraz budowa budynku gospodarczego na działce nr 8 w miejscowości Wólka Paruszewska, gm. Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWO ZPiPF. 6730 - 5/2021 Boniewo, dn. 16.02.2021 r. Z a w i a d o m i e n i e Na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) [...]

Nadbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z wymianą konstrukcji dachowej oraz zmianą sposobu użytkowania poddasza na funkcję mieszkalną oraz budowa 2 silosów zbożowych z podajnikiem w gospodarstwie rolnym ...

WÓJT GMINY BONIEWO ZPiPF. 6730 - 4/2021 Boniewo, dn. 05.02.2021 r. Z a w i a d o m i e n i e Na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) [...]

„Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 206/8 w miejscowości Kaniewo, gm. Boniewo”

  WÓJT GMINY BONIEWO          ZPiPF 6730-2/2021                     Boniewo, dn. 19.01.2021 [...]

Budowa dwóch budynków rekreacji indywidualnej wraz z infrastukturą techniczną na działce nr 49/12 w miejscowości Grójczyk, gm. Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWO ZPiPF.6730-42/2020 Boniewo, dn. 04.01.2021 r. Z a w i a d o m i e n i e Na podstawie art. 104 oraz art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. [...]

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego i budynku gospodarczego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr 45, 46, 47...

WÓJT GMINY BONIEWO ZPiPF.6730-43/2020 Boniewo, dn. 04.01.2021 r. Z a w i a d o m i e n i e Na podstawie art. 104 oraz art. 28 Kodeksu [...]

Budowa budynku rekreacji indywidualnej wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 47/35 w miejscowości Grójczyk, gm. Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWO ZPiPF.6730-45/2020 Boniewo, dn. 04.01.2021 r. Z a w i a d o m i e n i e Na podstawie art. 104 oraz art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. [...]

Budowa budynku rekreacji indywidualnej wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 47/25 w miejscowości Grójczyk, gm. Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWO ZPiPF.6730-44/2020 Boniewo, dn. 04.01.2021 r. Z a w i a d o m i e n i e Na podstawie art. 104 oraz art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z [...]

„Organizacja miejsca spotkań dla mieszkańców poprzez budowę miejsca ogniskowego z elementami siłowni zewnętrznej na działce oznaczonej nr 17/20 obręb Boniewo, gmina Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWO ZPiPF 6733-6/2020 Boniewo, dnia 31.12.2020 r. OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. [...]

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 47/27 w miejscowości Grójczyk, gm. Boniewo”

WÓJT GMINY BONIEWO ZPiPF.6730-46/2020 Boniewo, dn. 28.12.2020 r. Z a w i a d o m i e n i e Na podstawie art. 104 oraz art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z [...]

„Zmiana sposobu użytkowania poddasza na funkcję mieszkalną oraz zmiana sposobu użytkowania części mieszkalnej w parterze ....

WÓJT GMINY BONIEWO ZPiPF.6730-47/2020 Boniewo, dn. 28.12.2020 r. Z a w i a d o m i e n i e Na podstawie art. 104 oraz art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z [...]

„Budowa sieci kablowej nn 0,4 kV na działkach oznaczonych nr 47/1, 47/17, 47/18 obręb Grójczyk, gmina Boniewo w celu zasilenia obiektów rekreacji indywidualnej”.

WÓJT GMINY BONIEWO ZPiPF 6733-5/2020 Boniewo, dnia 22.12.2020 r. OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. [...]

„Budowa budynku rekreacji indywidualnej i wiaty z infrastrukturą techniczną na działce nr 37/8 w miejscowości Łączewna, gm. Boniewo” w zakresie zmiany wysokości budynku rekreacji indywidualnej do kalenicy

WÓJT GMINY BONIEWO ZPiPF.6730-26/1/2020 Boniewo, dn. 01.12.2020 r. Z a w i a d o m i e n i e Na podstawie art. 104 oraz art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. [...]

Rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w istniejącym gospodarstwie rolnym na działce nr 22 w miejscowości Otmianowo, gm. Boniewo” w zakresie zmiany powierzchni zabudowy i geomterii dachu

WÓJT GMINY BONIEWO ZPiPF.6730-28/1/2020 Boniewo, dn. 01.12.2020 r. Z a w i a d o m i e n i e Na podstawie art. 104 oraz art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. [...]

Budowa sieci kablowej NN 0,4 kV na działkach oznaczonych nr 47/1, 47/17, 47/18 obręb Grójczyk, gmina Boniewo w celu zasilenia obiektów rekreacji indywiduwalnej

WÓJT GMINY BONIEWO ZPiPF 6733-5/2020 Boniewo, dnia 1 grudnia 2020 r. OBWIESZCZENIE o zakończeniu zbierania wszystkich dowodów i materiałów w [...]

Budowa wiaty rolniczej oraz dwóch silosów zbożowych w istniejącym gospodarstwie rolnym na działce nr 122 obręb Sieroszewo, gmina Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWO     ZPiPF.6730-39/2020                              Boniewo, [...]

Budowa budynku rekreacji indywidualnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 47/35 obręb Grójczyk, gm. Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWO     ZPiPF 6730-45/2020                        Boniewo, dn. 20.11.2020 [...]

Budowa budynku rekreacji indywidualnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 47/25 obręb Grójczyk, gm. Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWO          ZPiPF 6730-44/2020             Boniewo, dn. 20.11.2020 [...]

Rozbudowa budynku gospodarczego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalny jednorodzinny obręb Osiecz Wielki, gm. Boniewo”

  WÓJT GMINY BONIEWO         ZPiPF.6730-40/2020                      Boniewo, dn. 16.11.2020 [...]

Budowa sieci kablowej NN 0,4 kV na działkach oznaczonych nr 47/1, 47/17, 47/18 obręb Grójczyk, gmina Boniewo w celu zasilenia obiektów rekreacji indywidualnej”

  WÓJT GMINY BONIEWO   Nr ZPiPF.6733-5/2020                   Boniewo, dnia 5 listopada 2020 r. [...]

„Budowa sieci wodociągowej w celu zasilenia działek rekreacyjnych na działkach nr 63/1, 63/15 i 63/29 w miejscowości Łączewna, gmina Boniewo”

WÓJT GMINY BONIEWO Nr ZPiPF.6733-1/1/2020 Boniewo, dnia 16.10.2020 r. OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 [...]

Budowa dwóch silosów zbożowych z koszem przyjęciowym i podajnikiem na działkach nr 105 i 224/1 w miejscowości Boniewo, gm. Boniewo”.

Budowa dwóch silosów zbożowych z koszem przyjęciowym i podajnikiem na działkach nr 105 [...]

„Budowa budynku rekreacji indywidualnej wraz z altaną i infrastrukturą techniczną na działce nr 47/16 w miejscowości Grójczyk, gm. Boniewo”

 WÓJT GMINY BONIEWO         ZPiPF.6730-34/2020                  Boniewo, dn. 21.09.2020 r.      Z [...]

„Budowa budynku rekreacji indywidualnej wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 63/8 w miejscowości Łączewna, gm. Boniewo” wydanie decyzji

WÓJT GMINY BONIEWO ZPiPF.6730-30/2020 Boniewo, dn. 17.09.2020 r. Z a w i a d o m i e n i e Na podstawie art. 104 oraz art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

WÓJT GMINY BONIEWO ZPiPF.6733-1/1/2020 Boniewo, dnia 16 września 2020 r. OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie [...]

Wydanie decyzji o warunkach zabudowy

WÓJT GMINY BONIEWO          ZPiPF [...]

„Budowa budynku rekreacji indywidualnej na działce nr 58/61 w miejscowości Łączewna, gm. Boniewo”- decyzja

WÓJT GMINY BONIEWO ZPiPF.6730-35/2020 Boniewo, dn. 26.08.2020 r Z a w i a d o m i e n i e Na podstawie art. 104 oraz art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) [...]

Budowa 23 budynków rekreacji indywidualnej wraz z infrastrukturą techniczną na działkach nr 47/39, 47/40, 47/23 w miejscowości Grójczyk, gm. Boniewo”

WÓJT GMINY BONIEWO ZPiPF.6730-29/2020 Boniewo, dn. 27.08.2020 r. Z a w i a d o m i e n i e Na podstawie art. 104 oraz art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. [...]

Budowa budynku rekreacji indywidualnej z infrastrukturą techniczną na działce nr 37/4 w miejscowości Łączewna, gm. Boniewo”-wydanie decyzji

WÓJT GMINY BONIEWO ZPiPF.6730-24/2020 Boniewo, dn. 19.08.2020 r. Z a w i a d o m i e n i e Na podstawie art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) zawiadamiam, że [...]

„Budowa budynku rekreacji indywidualnej z infrastrukturą techniczną oraz budynku gospodarczego na działce nr 61/42 w miejscowości Łączewna, gm. Boniewo" - decyzja

WÓJT GMINY BONIEWO ZPiPF.6730-23/2020 Boniewo, dn. 18.08.2020 r Z a w i a d o m i e n i e Na podstawie art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) zawiadamiam, że [...]

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dz.ew. 71/1 Arciszewo

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dz.ew. 71/1 Arciszewo [...]

Budowa budynku rekreacji indywidualnej wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 63/8 w miejscowości Łączewna, gm. Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWO ZPiPF 6730-30/2020 Boniewo, dn. 11.08.2020 r. Z a w i a d o m i e n i e Na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) [...]

„Budowa budynku usługowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 144/5 w miejscowości Boniewo,gm. Boniewo”.

WÓJT GMINY BONIEWO TIiRG 6730-36/2020 Boniewo, dn. 31.07.2020 r. Z a w i a d o m i e n i e Na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) zawiadamiam, że [...]

Budowa budynku rekreacji indywidualnej na działce nr 58/61 w miejscowości Łączewna, gm. Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWO Boniewo, dn. 30.07.2020 r. TIiRG 6730-35/2020 Z a w i a d o m i e n i e Na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) zawiadamiam, że [...]

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy „Budowa budynku rekreacji indywidualnej na działce nr 47/41 w miejscowości Grójczyk, gmina Boniewo

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy „Budowa budynku rekreacji indywidualnej na działce nr 47/41 w miejscowości Grójczyk, gmina Boniewo [...]

Budowa budynku gospodarczego i budynku usługowo-handlowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w m. Boniewo

Budowa budynku gospodarczego i budynku usługowo-handlowego  wraz z niezbędną infras [...]

Budowa budynku rekreacji indywidualnej wraz infrastrukturą techniczną oraz budowa wiaty na działce nr 37/8 w miejscowości Łączewna, gm. Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWO Boniewo, dn. 10.07.2020 r. TIiRG 6730-26/2020 Z a w i a d o m i e n i e Na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) [...]

Budowa budynku rekreacji indywidualnej z infrastrukturą techniczną na działce nr 37/4 w miejscowości Łączewna, gm. Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWOBoniewo, dn. 03.07.2020 r. TIiRG 6730-24/2020 Z a w i a d o m i e n i e Na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) [...]

Budowa silosu lejowego do ziarna w gospodarstwie rolnym na działce nr 105 w miejscowości Boniewo, gmina Boniewo” wydanie decyzji o warunkach zabudowy

Budowa silosu lejowego do ziarna w gospodarstwie rolnym na działce nr 105 w miejscowości Boniewo, gmina Boniewo” wydanie decyzji o warunkach zabudowy  [...]

„Rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 174/3 w miejscowości Łąkie Wielkie, gmina Boniewo” - wydanie decyzji

„Rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 174/3 w miejscowości Łąkie Wielkie, gmina Boniewo” - zawiadomienie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy [...]

Budowa budynku rekreacji indywidualnej z infrastrukturą techniczną oraz budynku gospodarczego na działce nr 61/42 w miejscowości Łączewna, gm. Boniewo”.

WÓJT GMINY BONIEWO Boniewo, dn. 26.06.2020 r. TIiRG 6730-23/2020 Z a w i a d o m i e n i e Na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) zawiadamiam, że [...]

Przebudowa linii napowietrznej NN-0,4 kV zasilanej ze stacji Osiecz Mały 2 - Obwód 100 na działce oznaczonej nr 38/3 obręb Osiecz Wielki, gmina Boniewo. zakończenie zbierania dowodów w sprawie

WÓJT GMINY BONIEWO Boniewo, dnia 29 czerwca 2020 r.TIiRG. 6733-4/2020 OBWIESZCZENIE o zakończeniu zbierania wszystkich dowodów i materiałów w sprawie Wójt Gminy Boniewo działając na podstawie art. 10 §1 i 49 ustawy [...]

Rozbudowa istniejącego budynku mieszkalnego w gospodarstwie rolnym na działce nr 49 w miejscowości Sarnowo - wydanie decyzji o warunkach zabudowy

Rozbudowa istniejącego budynku mieszkalnego w gospodarstwie rolnym na działce nr 49  w miejscowości Sarnowo - zawiadomienie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy [...]

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego z garażem w bryle budynku wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 21/1 w miejscowości Lubomin Leśny, gmina Boniewo”wydanie decyzji o warunkach zabudowy

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego  z garażem w bryle budynku wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 21/1 w miejscowości Lubomin Leśny, gmina Boniewo” zawiadomienie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy [...]

Budowa budynku rekreacji indywidualnej wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 56/8 w miejscowości Łączewna wydanie decyzji o warunkach zabudowy

Budowa budynku rekreacji indywidualnej wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 56/8 w miejscowości Łączewna zawiadomienie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy [...]

„Budowa budynku rekreacji indywidualnej z infrastrukturą techniczną na działce nr 47/42 w miejscowości Grójczyk, gmina Boniewo” wydanie decyzji

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy „Budowa budynku rekreacji indywidualnej z infrastrukturą techniczną  na działce nr 47/42 w miejscowości Grójczyk, gmina Boniewo" [...]

„Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej wraz z przyłączami na działkach oznaczonych nr 173, 144/13, 144/14, 144/18, 34/3 w miejscowości Boniewo” zakończenie zbierania dowodów w sprawie

„Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej wraz z przyłączami na działkach oznaczonych nr 173, 144/13, 144/14, 144/18, 34/3 w miejscowości Boniewo” zakończenie zbierania dowodów  i materiałów w sprawie  [...]

„Budowa budynku rekreacji indywidualnej na działce nr 47/41 w miejscowości Grójczyk,gm. Boniewo”

WÓJT GMINY BONIEWO Boniewo, dn. 17.06.2020 r. TIiRG 6730-22/2020 Z a w i a d o m i e n i e o wszczęciu postępowania administracyjnego Na podstawie art. 61 § 4 [...]

„Budowa energetycznej linii kablowej średniego napięcia SN-15 kV i niskiego napięcia nn-0,4 kV na działkach nr 12/4, 17/11, 17/12, 21, 85/5, 100, 253/1 położonych w miejscowości Boniewo, gmina Boniewo”

WÓJT GMINY BONIEWOBoniewo, dnia 16.06.2020 r.Nr TIiRG 6733-3/2020 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniuprzestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 t.j. ze zm.), art. 49 Ustawy z dnia [...]

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dz.ew. 56/18 Łączewna

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dz.ew. 56/18 Łączewna [...]

zawiadamianie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy Grójczyk 47/14

zawiadamianie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy Grójczyk 47/14  [...]

Budowa instalacji fotowoltaicznej - elektrowni słonecznej o mocy do 2,0 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 139/5 w miejscowości Osiecz Mały, gm. Boniewo

Boniewo, dn. 02.06.2020 r. TIiRG 6730-20/2020 Z a w i a d o m i e n i e o wszczęciu postępowania administracyjnego Na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. [...]

Budowa instalacji fotowoltaicznej - elektrowni słonecznej o mocy do 2,0 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 53 w miejscowości Lubomin Leśny, gm. Boniewo

Boniewo, dn. 02.06.2020 r. TIiRG 6730-21/2020 Z a w i a d o m i e n i e o wszczęciu postępowania administracyjnego Na podstawie art. 61 § 4 [...]

Rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w istniejącym gospodarstwie rolnym na działce nr 94/2 obręb Jerzmanowo

TIiRG 6730-13/2020 Boniewo, dn. 29.05.2020 r. Z a w i a d o m i e n i e Na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) Gmina Boniewo zawiadamia, że [...]

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z garażem w bryle budynku na działce nr 21/1 w miejscowości Lubomin Leśny, gmina Boniewo

Boniewo, dn. 15.05.2020 r. TIiRG 6730-17/2020 Z a w i a d o m i e n i e o wszczęciu postępowania administracyjnego Na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. [...]

obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego -„Adaptacja pomieszczeń z przeznaczeniem na zorganizowanie dziennego domu pomocy oraz centrum usług środowiskowych w budynku gminnym na działce nr 152/3 w miejscowości Boniewo, gmina Boniewo”

WÓJT GMINY BONIEWO Boniewo, dnia 13.05.2020 r. Nr TIiRG 6733-2/2020 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 t.j. [...]

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy - Budowa budynku handlowo-usługowego wraz z towarzyszącą infrastrukturą,...

Zawiadamianie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy - "Budowa budynku handlowo-usługowego wraz z towarzyszącą infrastrukturą, w tym miejsca parkingowe, billboard reklamowy oraz zadaszenie nad strefą dostaw na działce nr 152/6 w [...]

"Budowa budynku rekreacji indywidualnej wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 56/8 w miejscowości Łączewna, gmina Boniewo”.

Boniewo, dn. 11.05.2020 r. TIiRG 6730-16/2020 Z a w i a d o m i e n i e o wszczęciu postępowania administracyjnego Na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z [...]

Budowa budynku rekreacji indywidualnej na działce nr 47/42 w miejscowości Grójczyk, gmina Boniewo”

Boniewo, dn. 06.05.2020 r. TIiRG 6730-15/2020 Z a w i a d o m i e n i e o wszczęciu postępowania administracyjnego Na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. [...]

Zmiana decyzji -Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części istniejącego budynku gospodarczego ...

Zawiadomienie o zmianie decyzji "Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części istniejącego budynku gospodarczego na kotłownię w gospodarstwie rolnym na [...]

zawiadomienie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy Sarnowo nr 97

zawiadomienie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy Sarnowo nr 97 [...]

Posadowienie budynku rekreacji indywidualnej wraz z budową infrastruktury towarzyszącej na działce nr 56/18 w miejscowości Łączewna, gmina Boniewo

Boniewo, dn. 28.04.2020 r. TIiRG 6730-14/2020 Z a w i a d o m i e n i e o wszczęciu postępowania administracyjnego Na podstawie art. 61 [...]

zawiadomienie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy

zawiadomienie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy [...]

Rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w istniejącym gospodarstwie rolnym na działce nr 94/2 obręb Jerzmanowo, gmina Boniewo

Boniewo, dn. 27.04.2020 r. TIiRG 6730-13/2020 Z a w i a d o m i e n i e o wszczęciu postępowania administracyjnego Na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z [...]

„Adaptacja pomieszczeń z przeznaczeniem na zorganizowanie dziennego domu pomocy oraz centrum usług środowiskowych w budynku gminnym na działce nr 152/3 w miejscowości Boniewo, gmina Boniewo”

WÓJT GMINY BONIEWO  Boniewo, dnia 21 kwietnia 2020 r. TIiRG. 6733-2/2020 OBWIESZCZENIE o zakończeniu zbierania wszystkich dowodów i materiałów w sprawie Wójt Gminy Boniewo działając na podstawie art. 10 [...]

Posadowienie obiektu rekreacji indywidualnej na działce nr 47/14 w miejscowości Grójczyk, gmina Boniewo

Boniewo, dn. 20.04.2020 r. TIiRG 6730-12/2020 Z a w i a d o m i e n i e o wszczęciu postępowania administracyjnego Na podstawie art. 61 § [...]

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy

Zawiadomienie o wydaniu  decyzji  o warun [...]

„Nadbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z wymianą konstrukcji dachowej w istniejącym gospodarstwie rolnym na działce nr 57 w miejscowości Bierzyn, gmina Boniewo”

„Nadbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z wymianą konstrukcji dachowej w istniejącym gospodarstwie rolnym  na działce nr 57 w miejscowości Bierzyn, gmina Boniewo”. [...]

„Nadbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z wymianą konstrukcji dachowej w istniejącym gospodarstwie rolnym na działce nr 17/2 w miejscowości Lubomin, gmina Boniewo”

„Nadbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z wymianą  konstrukcji dachowej  w istniejącym gospodarstwie rolnym na działce nr 17/2 w miejscowości Lubomin, gmina Boniewo”. zawiadomienie o [...]

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z garażem w bryle budynku oraz podziałem działki nr 88/5 położonej w obrębie Jerzmanowo, gmina Boniewo

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z garażem w bryle budynku oraz podziałem działki nr 88/5 położonej w obrębie Jerzmanowo, gmina Boniewo”.           [...]

Budowa budynku rekreacji indywidualnej na działce nr 48/22 w miejscowości Grójczyk, gmina Boniewo

Boniewo, dn. 04.03.2020 r. TIiRG 6730-7/2020 Z a w i a d o m i e n i e o wszczęciu postępowania administracyjnego Na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z [...]

Budowa budynku rekreacji indywidualnej na działce nr 47/15 w miejscowości Grójczyk, gmina Boniewo

TIiRG 6730-4/2020                                      &nbs [...]

Budowa sieci wodociągowej na działkach nr 63/1, 63/15 i 63/29 w miejscowości Łączewna gmina Boniewo

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Zgodnie z art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i [...]

Budowa hali łukowej i budynku garażu w istniejącym gospodarstwie rolnym na działce nr 134/1 w miejscowości Sułkówek, gm. Boniewo”.

Boniewo, dn. 31.01.2020 r. TIiRG 6730-2/2020 Z a w i a d o m i e n i e o wszczęciu postępowania administracyjnego Na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z [...]

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w m Otmianowo

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w m Otmianowo Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dla zadania [...]

„Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej wraz z przyłączami na działkach oznaczonych nr 173, 144/13, 144/14 i 144/18 w miejscowości Boniewo, gmina Boniewo"

WÓJT GMINY BONIEWO Boniewo, dnia 19.11.2019 r. Nr TIiRG 6733-4/2019 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 t.j. [...]

„Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi na działkach oznaczonych nr 21/14, 21/16, 21/17, 21/18 i 69 obręb Grójec, gmina Boniewo".

WÓJT GMINY BONIEWOBoniewo, dnia 19.11.2019 r.  Nr TIiRG 6733-5/2019 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o [...]

„Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem wodociągowym na działkach oznaczonych nr 99, 100/1 i 126/2 obręb Sieroszewo, gmina Boniewo”

WÓJT GMINY BONIEWO Nr TIiRG 6733-6/2019 Boniewo, dnia 18.11.2019 r. OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. [...]

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na działkach nr 99 ,100/1 i 126/2 obręb Sieroszewo gmina Boniewo”

WÓJT GMINY BONIEWO   Boniewo, dnia 1 października 2019 r. Nr TIiRG 6733-6/2019 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu [...]

„Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na działkach nr 21/14, 21/16, 21/17, 21/18 i 69 obręb Grójec gmina Boniewo”

WÓJT GMINY BONIEWO   Boniewo, dnia 1 października 2019 r. Nr TIiRG 6733-5/2019 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji [...]

„Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z przyłączami na działkach nr 173 , 144/13, 144/14 i 144/18 obręb Boniewo gmina Boniewo (Osiedle domków jednorodzinnych)”.

WÓJT GMINY BONIEWO  Boniewo, dnia 1 października 2019 r. Nr TIiRG 6733-4/2019 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu [...]

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

WÓJT GMINY BONIEWO  Boniewo, dnia 26 września 2019 r. Nr TIiRG 6733-3/2019 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu [...]

Zmiana konstrukcji dachu na budynku świetlicy wiejskiej na działce o numerze ewidencyjnym 15/2 w miejscowości Otmianowo, gm. Boniewo”.

WÓJT GMINY BONIEWO Boniewo, dnia 8 lipca 2019 r. Nr TIiRG 6733-2/2019 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie [...]

wydanie decyzji celu publicznej 1. Budowa linii kablowej SN 15 kV 2. Budowa stanowisk słupowych z zejściami kablowymi SN 15 kV 3. Zabudowa rozłączników napowietrznych SN 15 kV

WÓJT GMINY BONIEWO Boniewo, dnia 05.07.2019 r. Nr TIiRG 6733-1/2019 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 53 ust 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze [...]

Nadbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem wraz ze zmianą geometrii dachu na działce o numerze ewidencyjnym 161/3 w miejscowości Lubomin, gm. Boniewo”.

Boniewo, dn. 03.06.2019 r. TIiRG 6730-12/2019 Z a w i a d o m i e n i e o wszczęciu postępowania administracyjnego Na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 [...]

Rozbudowie drogi powiatowej nr 2931C Izbica Kujawska-Boniewo-Borzymie na odcinku Boniewo-Lubomin”

Boniewo, dn. 07.05.2019 r. Nr TIiRG 6220-1/2019 OBWIESZCZENIE Stosownie do art. 61 § 4 i art 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2018 r. poz. 2096 t.j.), zgodnie z art. 73 [...]

„budowa domu jednorodzinnego oraz budynku gospodarczego wraz z infrastrukturą towarzyszącą”

Boniewo, dn. 06.05.2019 r. TIiRG 6730-10/2019 Z a w i a d o m i e n i e o wszczęciu postępowania administracyjnego Na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 [...]

budowa domku letniskowego wraz z altaną letniskową na działce o numerze ewidencyjnym 48/21, obręb Grójczyk

  Boniewo, dn. 02.05.2019 r. TIiRG 6730-9/2019 Z a w i a d o m i e n i e o wszczęciu postępowania administracyjnego Na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. [...]

Przebudowa drogi gminnej w m. Lubomin

                                         &nbs [...]

Budowa szlaku turystycznego Lubomin Rządowy-Grójec

Budowa szlaku turystycznego Lubomin Rządowy-Gr [...]

zawiadomienie o opracowaniu ekofizjograficznym

                                         &nbs [...]

Obwieszczenie

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki nr ewid. 56, 61/37, 61/36 oraz cz. 55/2 położone w miejscowości Łączewna [...]

metryczka