Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach

Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach

Obwieszczenie w sprawie wydania postanowienia o sprostowaniu decyzji

Obwieszczenie w sprawie wydania postanowienia  o sprostowaniu decyzji [...]

Przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków Boniewie- umorzenie postępowania

Obwieszczenie o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla zadania "Przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków  Boniewie" [...]

Wykonaniu otworu studziennego Nr 1 wraz z urządzeniami służącymi do poboru wody, montażem ...na działce o nr ewid. 6/2 w obrębie Otmianowo, gmina Boniewo”

WÓJT GMINY BONIEWO Boniewo, dnia 11 stycznia 2024 r.ZPiPF. 6220.2.2023OBWIESZCZENIEo wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachWójt Gminy Boniewo, działając na podstawie:- art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o [...]

Wykonaniu otworu studziennego Nr 1 wraz z urządzeniami służącymi do poboru wody, montażem obudowy studziennej ...

WÓJT GMINY BONIEWO Boniewo, dnia 20 grudnia 2023 r.ZPiPF. 6220.2.2023ZAWIADOMIENIEO PRZEDŁUŻENIU TERMINUWójt Gminy Boniewo, działając na podstawie art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. [...]

Przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków Boniewie - opinia

Przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków  Boniewie - opinia  PGWWP Zarząd Zlewni we Włocławku [...]

Wykonaniu otworu studziennego Nr 1 wraz z urządzeniami służącymi do poboru wody, montażem ona działce o nr ewid. 6/2 w obrębie Otmianowo,gmina Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWOZPiPF. 6220.2.2023 Boniewo, dnia 30 listopada 2023 r.OBWIESZCZENIEo zakończeniu zbierania wszystkich dowodów i materiałów w sprawieWójt Gminy Boniewo działając na podstawie art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca [...]

Wykonanie otworu studziennego Nr 1 wraz z urządzeniami służącymi do poboru wody, montażem obudowy studziennej oraz gospodarowaniu wodą w rolnictwie na ujęciu wód podziemnych opinia RDOŚ

Wykonanie otworu studziennego Nr 1 wraz z urządzeniami służącymi do poboru wody, montażem obudowy studziennej oraz gospodarowaniu wodą w rolnictwie na ujęciu wód podziemnych opinia RDOŚ  [...]

Wykonanie otworu studziennego Nr 1 wraz z urządzeniami służącymi do poboru wody, montażem obudowy studziennej oraz gospodarowaniu wodą w rolnictwie na ujęciu wód podziemnych

Wykonanie otworu studziennego Nr 1 wraz z urządzeniami służącymi do poboru wody, montażem obudowy studziennej oraz gospodarowaniu wodą w rolnictwie na ujęciu wód podziemnych [...]

Wykonaniu otworu studziennego Nr 1 wraz z urządzeniami służącymi do poboru wody, montażem obudowy studziennej oraz gospodarowaniu wodą w rolnictwie na ujęciu wód podziemnych ...

WÓJT GMINY BONIEWO Boniewo, dn. 06.11.2023 r.Nr ZPiPF. 6220.2.2023OBWIESZCZENIENa podstawie art. 61 § 4 oraz art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.), w [...]

Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Boniewo na działce o nr ewid. 224/12 w obrębie Boniewo, gmina Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWO Boniewo, dn. 24.11.2023 r.Nr ZPiPF. 6220.3.2023OBWIESZCZENIENa podstawie art. 61 § 4 oraz art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.), w [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Jerzmanowo zawiadomienie stron postępowania

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Jerzmanowo - zawiadomienie stron postępowania [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Jerzmanowo

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Jerzmanowo [...]

Budowa instalacji gazowo-zbiornikowej na gaz propan z sześcioma naziemnymi zbiornikami o pojemności V=6,4 m3 każdy, na działkach o nr ewid. 153/1 i 153/2 w obrębie Arciszewo, gmina Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWO Boniewo, dnia 29 czerwca 2023 r.ZPiPF. 6220.1.2023OBWIESZCZENIEo wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachWójt Gminy Boniewo, działając na podstawie:- art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o [...]

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego  [...]

Obwieszczenie o zmianie terminu

Obwieszczenie - nowy termin załatwienia sprawy [...]

Budowa instalacji gazowo-zbiornikowej na gaz propan z sześcioma naziemnymi zbiornikami o pojemności V=6,4 m3 każdy, na działkach o nr ewid. 153/1 i 153/2 w obrębie Arciszewo, gmina Boniewo”, r

WÓJT GMINY BONIEWO Boniewo, dnia 29 maja 2023 r.ZPiPF. 6220.1.2023ZAWIADOMIENIEO PRZEDŁUŻENIU TERMINUWójt Gminy Boniewo, działając na podstawie art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z [...]

Budowa instalacji gazowo-zbiornikowej na gaz propan z sześcioma naziemnymi zbiornikami o pojemności V=6,4 m3 każdy, na działkach o nr ewid. 153/1 i 153/2 w obrębie Arciszewo, gmina Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWOZPiPF. 6220.1.2023 Boniewo, dnia 29 maja 2023 r.OBWIESZCZENIEo zakończeniu zbierania wszystkich dowodów i materiałów w sprawieWójt Gminy Boniewo działając na podstawie art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. [...]

Zawiadomienie o wydłużeniu terminu załatwienia sprawy dz.ew. 269 obręb Jerzmanowo

Zawiadomienie o wydłużeniu terminu załatwienia sprawy dz.ew. 269 obręb Jerzmanowo [...]

Decyzja dot. usunięcia odpadów z miejsca do tego nieprzeznaczonego

Decyzja dot. usunięcia odpadów z miejsca do tego nieprzeznaczonego  [...]

Zawiadomienie o wydłużeniu terminu załatwienia sprawy

Zawiadomienie o wydłużeniu terminu załatwienia sprawy dz.ew. 269 obręb Jerzmanowo [...]

Obwieszczenie o zakończeniu zbierania wszystkich dowodów i materiałów w sprawie wydania decyzji nakazującejposiadaczowi odpadów Przedsiębiorstwu Handlowemu ,,SOMIR” Sp. z o.o.

WÓJT GMINY BONIEWOZPiPF.1.2023.OŚ Boniewo, dnia 7 kwietnia 2023 r.OBWIESZCZENIEo zakończeniu zbierania wszystkich dowodów i materiałów w sprawieWójt Gminy Boniewo działając na podstawie art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. [...]

Budowie instalacji gazowo-zbiornikowej na gaz propan z sześcioma naziemnymi zbiornikami o pojemności V=6,4 m3 każdy, na działkach o nr ewid. 153/1 i 153/2 w obrębie Arciszewo, gmina Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWO Boniewo, dn. 03.04.2023 r.Nr ZPiPF. 6220.1.2023OBWIESZCZENIENa podstawie art. 61 § 4 oraz art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.), w [...]

postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa na użytek rolny, wraz z budową wiaty magazynowej, placu manewrowego oraz [...]

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji nakazującej posiadaczowi odpadów Przedsiębiorstwu Handlowemu ,,SOMIR” Sp. z o.o., usunięcie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub [...]

Budowa farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 12 MW

WÓJT GMINY BONIEWO Boniewo, dnia 21 grudnia 2022 r.ZPiPF. 6730.28.2022ZAWIADOMIENIEo wydaniu decyzji umarzającejWójt Gminy Boniewo, działając na podstawie:- art. 104 oraz art. 28 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu [...]

Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 82 w obrębie Boniewo, gmina Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWO Boniewo, dnia 12 grudnia 2022 r.ZPiPF. 6220- 5/2022OBWIESZCZENIEo odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachWójt Gminy Boniewo, działając na podstawie:- art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. [...]

Postanowienie o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

Boniewo, dn. 10.11.2022 r.ZPiPF. 6220-4/2022Postanowienieo zawieszeniu postępowania do czasuprzedłożenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowiskoNa postawie art. 63 ust.5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu [...]

ostanowienie o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

Boniewo, dn. 10.11.2022 r.ZPiPF. 6220-3/2022Postanowienieo zawieszeniu postępowania do czasuprzedłożenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowiskoNa postawie art. 63 ust.5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu [...]

Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 40 w obrębie Grójczyk, gmina Boniewo”

Postanowieniestwierdzające obowiązek przeprowadzeniaoceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowiskoNa postawie art. 63 ust. 1 i 4, ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale [...]

Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 102/1 w obrębie Otmianowo, gmina Boniewo

Postanowienie stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko Na postawie art. 63 ust. 1 i 4, ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale [...]

Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 82 w obrębie Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWO Boniewo, dnia 14 października 2022 r.ZPiPF. 6220 - 5/2022ZAWIADOMIENIEO PRZEDŁUŻENIU TERMINUWójt Gminy Boniewo, działając na podstawie art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego [...]

Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 82 w obrębie Boniewo, gmina Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWOZPiPF. 6220 - 5/2022 Boniewo, dnia 14 października 2022 r.OBWIESZCZENIEo zakończeniu zbierania wszystkich dowodów i materiałów w sprawieWójt Gminy Boniewo działając na podstawie art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca [...]

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach

WÓJT GMINY BONIEWO Boniewo, dnia 19 września 2022 r. ZPiPF. 6220- 1/1/2020 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach Wójt Gminy Boniewo, działając na podstawie: - art. 74 ust. 3 [...]

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachBudowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 106/2 w obrębie Osiecz Mały, gmina Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWO Boniewo, dnia 5 września 2022 r.ZPiPF. 6220- 1/2022OBWIESZCZENIEo wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachWójt Gminy Boniewo, działając na podstawie:- art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o [...]

Wykonanie otworu hydrogeologicznego na ujęciu wód podziemnych do deszczowania upraw rolnych w miejscowości Grójczyk, (działka nr 86/2)

WÓJT GMINY BONIEWOZPiPF. 6220 - 1/1/2020 Boniewo, dnia 18 sierpnia 2022 r.OBWIESZCZENIEo zakończeniu zbierania wszystkich dowodów i materiałów w sprawieWójt Gminy Boniewo działając na podstawie art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca [...]

Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 106/2 w obrębie Osiecz Mały, gmina Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWOZPiPF. 6220 - 1/2022 Boniewo, dnia 1 sierpnia 2022 r.OBWIESZCZENIEo zakończeniu zbierania wszystkich dowodów i materiałów w sprawieWójt Gminy Boniewo działając na podstawie art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 [...]

Budowa farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr 264/2 i 265 w miejscowości Otmianowo, gm. Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWOZPiPF. 6730.22.2022 Boniewo, dn. 29.07.2022 r.Z a w i a d o m i e n i eNa podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek KPE FARMS Sp. z o.o. z [...]

Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 82 w obrębie Boniewo, gmina Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWO Boniewo, dn. 26.07.2022 r.Nr ZPiPF. 6220 - 5/2022OBWIESZCZENIENa podstawie art. 61 § 4 oraz art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.), w [...]

Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 40 w obrębie Grójczyk, gmina Boniewo”.

Obwieszczenie Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 40 w obrębie Grójczyk, gmina Boniewo”. [...]

Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 102/1 w obrębie Otmianowo, gmina Boniewo”.

Obwieszczenie Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 102/1 w obrębie Otmianowo,gmina Boniewo”. [...]

Wykonanie otworu hydrogeologicznego Nr 1 wraz z urządzeniami służącymi do poboru wody, montażem obudowy studziennej oraz gospodarowaniu wodą w rolnictwie na ujęciu wód podziemnych do deszczowania upraw rolnych w miejscowości Grójczyk,

WÓJT GMINY BONIEWO Boniewo, dnia 05.07.2022 r.Nr ZPiPF. 6220-1/1/2020OBWIESZCZENIENa podstawie art. 61 § 4, art. 49 oraz art. 155 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. [...]

Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 106/2 w obrębie Osiecz Mały, gmina Boniew

WÓJT GMINY BONIEWO Boniewo, dnia 16.05.2022 r.Nr ZPiPF. 6220 - 1/2022OBWIESZCZENIENa podstawie art. 64 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji              o [...]

Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 264/2 i 265 w obrębie Otmianowo, gmina Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWO Boniewo, dnia 26 kwietnia 2022 r. ZPiPF. 6220- 2/2022 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Wójt Gminy Boniewo działając na podstawie: - art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października [...]

Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 264/2 i 265 w obrębie Otmianowo, gmina Boniewo”,

WÓJT GMINY BONIEWO Boniewo, dnia 4 kwietnia 2022 r.ZPiPF. 6220 - 2/2022ZAWIADOMIENIEO PRZEDŁUŻENIU TERMINUWójt Gminy Boniewo, działając na podstawie art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. [...]

Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 264/2 i 265 w obrębie Otmianowo, gmina Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWOZPiPF. 6220 - 2/2022 Boniewo, dnia 4 kwietnia 2022 r.OBWIESZCZENIEo zakończeniu zbierania wszystkich dowodów i materiałów w sprawieWójt Gminy Boniewo działając na podstawie art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca [...]

Budowa farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 9 MW z etapowaniem – każdy etap o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działkach nr 131/3, 131/5, 134/5, 134/6 położonych w obrębie Otmianowo, gmina Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWOZPiPF 6730-4/2022 Boniewo, dnia 22 marca 2022 r.ZAWIADOMIENIEo zakończeniu zbierania wszystkich dowodów i materiałów w sprawieWójt Gminy Boniewo działając na podstawie art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks [...]

„Budowa farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 12 MW z etapowaniem – każdy etap o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działkach nr 21, 42, 43, 46, 59, 60/2, 61, 62 położonych w obrębie Łąki Zwiastowe, gmina Boniewo.

WÓJT GMINY BONIEWOZPiPF 6730-5/2022 Boniewo, dnia 22 marca 2022 r.ZAWIADOMIENIEo zakończeniu zbierania wszystkich dowodów i materiałów w sprawieWójt Gminy Boniewo działając na podstawie art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks [...]

Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 264/2 i 265 w obrębie Otmianowo, gmina Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWO Boniewo, dn. 10.03.2022 r.Nr ZPiPF. 6220 - 2/2022OBWIESZCZENIENa podstawie art. 61 § 4 oraz art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.), w [...]

Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 106/2 w obrębie Osiecz Mały, gmina Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWO Boniewo, dn. 02.03.2022 r.Nr ZPiPF. 6220 - 1/2022OBWIESZCZENIENa podstawie art. 61 § 4 oraz art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.), w [...]

Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 12 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych ....

WÓJT GMINY BONIEWO Boniewo, dnia 15 grudnia 2021 r. ZPiPF. 6220- 4/2021 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachBudowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 12 MW wraz z niezbędną infrastrukturą [...]

Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 9 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 131/3, 131/5, 134/5, 134/6 oraz 131/4, 136 w obrębie Otmianowo, gmina Boniewo”

WÓJT GMINY BONIEWO Boniewo, dnia 1 grudnia 2021 r. ZPiPF. 6220- 3/2021 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachWójt Gminy Boniewo, działając na [...]

Budowie farmy fotowoltaicznej o mocydo 12 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 21, 42,43, 46, 59, 60/2, 61, 62 oraz 20, 40, 58 w obrębie Łąki Zwiastowe, gmina Boniewo .......

WÓJT GMINY BONIEWO                      Boniewo, dnia 17 listopada 2021 r. ZPiPF. 6220 - 4/2021ZAWIADOMIENIEO PRZEDŁUŻENIU TERMINUWójt Gminy [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowych uwarunkowaniach

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  [...]

Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 12 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 21, 42, 43, 46, 59, 60/2, 61, 62 oraz 20, 40, 58 w obrębie Łąki Zwiastowe, gmina Boniewo i 155, 278

OBWIESZCZENIE o zakończeniu zbierania wszystkich dowodów i materiałów w sprawie„Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 12 MW wraz z niezbędną infrastrukturątechniczną na działkach o nr ewid. 21, 42, 43, 46, 59, [...]

Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 9 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 131/3, 131/5, 134/5, 134/6 oraz 131/4, 136 w obrębie Otmianowo, gmina Boniewo

OBWIESZCZENIE o zakończeniu zbierania wszystkich dowodów i materiałów "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 9 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 131/3, 131/5, 134/5, [...]

Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 7 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 70, 139, 142, 143/2, 144 oraz 76 i 136 w obrębie Łąki Wielkie, gmina Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWO ZPiPF. 6220 - 2/2021 Boniewo, dnia 13 października 2021 r.OBWIESZCZENIE o zakończeniu zbierania wszystkich dowodów i materiałów w sprawieWójt Gminy Boniewo [...]

Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 12 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną nw obrębie Łąki Zwiastowe, gmina Boniewo w obrębie Otmianowo, gmina Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWO Boniewo, dn. 15.09.2021 r. Nr ZPiPF. 6220 - 4/2021 OBWIESZCZENIENa podstawie art. 61 § 4 oraz art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z [...]

Budowa farmy fotowoltaicznej o mocydo 7 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 70, 139,142, 143/2, 144 oraz 76 i 136 w obrębie Łąki Wielkie, gmina Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWOBoniewo, dnia 13 września 2021 r. ZPiPF. 6220 - 2/2021ZAWIADOMIENIE O PRZEDŁUŻENIU TERMINUWójt Gminy Boniewo, działając na podstawie art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. [...]

Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 9 MW wrazz niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 131/3, 131/5, 134/5, 134/6 oraz131/4, 136 w obrębie Otmianowo, gmina Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWO Boniewo, dn. 09.09.2021 r. Nr ZPiPF. 6220 - 3/2021OBWIESZCZENIENa podstawie art. 61 § 4 oraz art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z [...]

Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 7 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 70, 139, 142, 143/2, 144 oraz 76 i 136 w obrębie Łąki Wielkie, gmina Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWO Boniewo, dn. 18.08.2021 r. Nr ZPiPF. 6220 - 2/2021 OBWIESZCZENIENa podstawie art. 61 § 4 oraz art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 [...]

Zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej

Zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej "Rozbudowa drogi powiatowej 2931C izbica Kujawska-Boniewo-Borzymie etap IV " [...]

Wydobywanie węgla brunatnego i kopalin towarzyszących ze złoża Dęby Szlacheckie

Wydobywanie  węgla  brunatnego i kopalin  towarzyszących  ze złoża Dęby Szlacheckie [...]

Rozbudowa drogi powiatowej Izbica Kujawska-Boniewo-Borzymie etap IV

Rozbudowa drogi powiatowej  Izbica Kujawska-Boniewo-Borzymie etap IV  zawiadomienie stron o zebranych dokumentach [...]

zawiadomienie Regionalnego Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu

Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu [...]

Budowa dwóch elektrowni słonecznych "Łączewna I" oraz "Łączewna II" wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 50/4 o mocy do 2 MW w miejscowości Łączewna, gmina Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWO Boniewo, dnia 19 kwietnia 2021 r. ZPiPF. 6220 - 7/2020 ZAWIADOMIENIE O PRZEDŁUŻENIU TERMINU Wójt Gminy Boniewo, działając na podstawie art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego [...]

zawiadomienie o wszczęciu postępowania

zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2931 C Izbica Kujawska-Boniewo0-Borzymie etap IV " [...]

Budowa dwóch elektrowni słonecznych "Łączewna I" oraz "Łączewna II" wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 50/4 o mocy do 2 MW w miejscowości Łączewna

WÓJT GMINY BONIEWO ZPiPF. 6220 - 7/2020 Boniewo, dnia 9 kwietnia 2021 r. OBWIESZCZENIE o zakończeniu zbierania wszystkich dowodów i materiałów w [...]

Budowa dwóch elektrowni słonecznych w m.Łączewna

Budowa dwóch elektrowni słonecznych w m.Łączewna [...]

Budowa dwóch elektrowni słonecznych "Łączewna I" oraz "Łączewna II" wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 50/4 o mocy do 2 MW w miejscowości Łączewna, gmina Boniewo

 WÓJT GMINY BONIEWO                               Boniewo, dnia 22 luty 2021 r.  ZPiPF. [...]

Wykonanie otworu wiertniczego Nr 1 wraz z urządzeniami służącymi do poboru wody, montażem obudowy studziennej w celu ujęcia wód podziemnych do deszczowania upraw rolnych w miejscowości Wólka Paruszewska

WÓJT GMINY BONIEWO ZPiPF. 6220 - 1/2021 Boniewo, dnia 9 luty 2021 r. OBWIESZCZENIE o zakończeniu zbierania wszystkich dowodów i materiałów w [...]

Wykonanie otworu wiertniczego Nr 1 wraz z urządzeniami służącymi do poboru wody, montażem obudowy studziennej w celu ujęcia wód podziemnych do deszczowania upraw rolnych w miejscowości Wólka Paruszewska, gm. Boniewo .

WÓJT GMINY BONIEWO Boniewo, dnia 3 luty 2021 r. ZPiPF. 6220 - 1/2021 ZAWIADOMIENIE O PRZEDŁUŻENIU TERMINU Wójt Gminy Boniewo, działając na podstawie art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 [...]

Budowie dwóch elektrowni słonecznych "Łączewna I" oraz "Łączewna II" wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 50/4 o mocy do 2 MW w miejscowości Łączewna, gmina Boniewo”.

WÓJT GMINY BONIEWO Boniewo, dn. 19.01.2021 r. Nr ZPiPF. 6220 - 7/2020 OBWIESZCZENIE Stosownie do art. 61 § 4 oraz art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania [...]

Wykonaniu otworu wiertniczego Nr 1 wraz z urządzeniami służącymi do poboru wody, montażem obudowy studziennej w celu ujęcia wód podziemnych do deszczowania upraw rolnych w miejscowości Wólka Paruszewska...

WÓJT GMINY BONIEWO Boniewo, dn. 07.01.2021 r. Nr ZPiPF.6220-1/2021 OBWIESZCZENIE Stosownie do art. 61 § 4 oraz art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania [...]

OBWIESZCZENIE o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Boniewo, dnia 7 grudnia 2020 r. ZPiPF. 6220-3/2020 OBWIESZCZENIE o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych [...]

Wykonanie urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowo-neogeńskich otworem studziennym nr 1 do głębokości 74,0 m o wydajności do Q=20,0 m3/h, projektowanym w miejscowości Grójec - wydanie decyzji

Wykonanie urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowo-neogeńskich otworem studziennym nr 1 do głębokości 74,0 m o wydajności do Q=20,0 m3/h, projektowanym w miejscowości Grójec - zawiadomienie o [...]

Oobwieszczenie o zakończeniu zbierania dowodów i materiałów w sprawie

Obwieszczenie o zakończeniu zbierania dowodów i materiałów w sprawie [...]

„Wykonanie urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowo-neogeńskich otworem studziennym nr 1 do głębokości 74,0 m o wydajności do Q=20,0 m3/h, projektowanym w miejscowości Grójec

Boniewo, dn. 14 maja 2020 r. Nr TIiRG 6220-6/2020 OBWIESZCZENIE Stosownie do art. 61 § 4 oraz art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. [...]

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach [...]

Wykonanie otworu studziennego Nr 1 wraz z urządzeniami służącymi do poboru wody, montażem obudowy studziennej na ujęciu wód podziemnych do deszczowania upraw rolnych w miejscowości Grójczyk, gm. Boniewo (działka nr 86/2)”.

Boniewo, dn. 07.02.2020 r. Nr TIiRG 6220-1/2020 OBWIESZCZENIE Stosownie do art. 61 § 4 oraz art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania [...]

Wykonaniu otworu studziennego Nr 1 wraz z urządzeniami służącymi do poboru wody, montażem obudowy studziennej na ujęciu wód podziemnych do deszczowania upraw rolnych w miejscowości Sułkówek, gm. Boniewo (działka nr 4/1.

Nr TIiRG 6220-3/2019 Boniewo, dn. 04.12.2019 r. OBWIESZCZENIE Stosownie do art. 61 § 4 oraz art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. [...]

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2931C Izbica Kujawska-Boniewo-Borzymie na odcinku Boniewo-Lubomin

Boniewo, dnia 19 lipca 2019 r. TIiRG. 6220-1/2019 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Wójt Gminy Boniewo, [...]

OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz o zakończeniu zbierania wszystkich dowodów i materiałów w sprawie

TIiRG. 6220-1/2019 Boniewo, dnia 26 czerwca 2019 r. OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na [...]

informacja

  Nr TIiRG [...]

rozbudowa hodowli drobiu o dwa kurniki, wraz z niezbędną infrastrukturą” w miejscowości Sułkówek

Nr TIiRG 6220-4/2017                                                                 [...]

budowa Stacji bazowej telefonii komórkowej P4 nr WLO1301A zlokalizowanej na wieży BOT E2

0BWIESZCZENIE   Na podstawie art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i   zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2016  r. poz. 778 /, zawiadamiam, że została wydana decyzja o ustaleniu [...]

DECYZJA o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym

  Boniewo, dnia 16.08.2016 rok      Nr TIiRG 6733-2/2016       DECYZJA o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym   Na podstawie  art. 4 [...]

Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Boniewo, Grójec, Wólka Paruszewska, Arciszewo.

Nr TIIiRG 6220-3/2016                                [...]

Budowa wielorodzinnej oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Osiecz Wielki

6220-1/2016                                [...]

przebudowie dróg gminnych w miejscowości Grójczyk,

6220-5/2015                                         [...]

Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Grójczyk

TIIiRG 6220-5/2015                                [...]

PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH GRÓJEC-SUŁKÓWEK-OTMIANOWO

                                         &nbs [...]

Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg gminnych Gmin Boniewo, Izbica Kujawska i drogi powiatowej nr 2931 „

Nr TIiRG 6220-3/2015                                       [...]

Przebudowa drogi gminnej stanowiącej dojazd do gruntów rolnych w miejscowości Wólka Paruszewska, Boniewo, Arciszewo

OBWIESZCZENIE                  Działając na podstawie  art. 85 ust. 3  ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego [...]

Budowa ,budynku inwentarskiego –obory z udojnią mleka

Budowa ,budynku inwentarskiego –obory z udojnią mleka, budowa dwóch silosów  paszowych, budowa  dwóch  pompowni na gnojowicę, budowa przydomowej  biologicznej oczyszczalni  ścieków bytowych z drenażem [...]

Budowa budynku inwentarskiego

Nr TIiRG 6220-1/2015                                       [...]

przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kaniewo .

            Boniewo, dnia  17.10.2014  r.            [...]

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kaniewo

                                     Boniewo, dnia 29.09 2014 r. [...]

decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie dróg gminnych Łąki Markowe-Sieroszewo.

Boniewo, dnia  12.09.2014  r.                                           Nr TIiRG 6220-2/2014ZAWIADOMIENIEGmina Boniewo, [...]

zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna - zmiana sposobu użytkowania budynku byłego ośrodka zdrowia na 3 lokale mieszkalne

Boniewo, dnia  27.08.2014 L.Dz. TIiRG 6730- 23/2014 DECYZJA o warunkach zabudowy   Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 2, art. 59 ust. 1, art. 60  i art. 61, art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i [...]

Przebudowa dróg gminnych Łąki Markowe-Sieroszewo.

6220-2/2014                                         [...]

„Adaptacja istniejącego terenu wraz z istniejącą zabudową oraz mediami w centrum miejscowości Boniewo z obecną funkcją usługowo-handlową” na terenie działek o numerach: 263/2, 262/2, 152/3

Boniewo, dnia 05.02.2014 r. Nr TIiRG 6733-1/2013 DECYZJA   Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 roku Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku [...]

montaż paneli fotowoltaicznych o mocy do 600 KW na działce nr 85/2 w miejscowości Boniewo.

                                         &nbs [...]

wykonanie urządzeń umożliwiających pobór wód podziemnych, tj. studni głębinowej Nr 1 do głębokości 53,0 m, o wydajności Q = 25,0 m3/h, zlokalizowanej w miejscowości Arciszewo, gm. Boniewo

wykonanie urządzeń umożliwiających pobór wód podziemnych, tj. studni głębinowej  Nr 1 do głębokości  53,0 m, o wydajności Q = 25,0 m3/h, zlokalizowanej w  miejscowości Arciszewo, gm. Boniewozałączniki [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania "Wykonanie urządzeń umożliwiających pobór wód podziemnych, tj. studni głębinowej..."

      Nr TIiRG 6220 –6/2012                                Boniewo, [...]

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH dla przedsięwzięcia pn.: „Wykonanie urządzeń umożliwiających pobór wód podziemnych..."

  WNIOSEK O  WYDANIE DECYZJI  O  ŚRODOWISKOWYCH  UWARUNKOWANIACH   dla przedsięwzięcia pn.: „Wykonanie urządzeń umożliwiających pobór wód podziemnych, tj.: studni głębinowej  [...]

budowa sieci wodociągowej – rurociągu tłocznego z ujęcia wody w Żurawicach do Stacji Uzdatniania Wody w Osieczu Małym gmina Boniewo.

Budowa sieci wodociągowej – rurociągu tłocznego z ujęcia wody w Żurawicach do Stacji Uzdatniania Wody w Osieczu Małym gmina Boniewo. obwieszczenie [...]

„Budowa sieci wodociągowej – rurociągu tłocznego z ujęcia wody w Żurawicach dla stacji uzdatniania wody w Osieczu Małym Gmina Boniewo

„Budowa sieci wodociągowej – rurociągu tłocznego z ujęcia wody w Żurawicach dla stacji uzdatniania wody w Osieczu Małym  Gmina Boniewowniosek [...]

Budowa kurnika o powierzchni produkcyjnej 1800 m2 i 30 600 stanowiskach wraz z niezbędną infrastrukturą,

    Nr TIiRG 6220 – 4/2012                                Boniewo, dnia 13 [...]

„ Budowa sieci wodociągowej - rurociągu tłocznego z ujęcia wody w Żurawicach dla stacji uzdatniania wody w Osieczu Małym Gmina Boniewo”.

Nr TIiRG 6220 – 3/2012                                Boniewo, dnia  2 kwietnia 2012 r. [...]

Przebudowa drogi powiatowej nr 2931 C Izbica Kujawska – Boniewo-Borzymie od km 9+615 do km 19+000,

TIiRG7632-4/2011                                        [...]

Melioracje szczegółowe na terenie działania spółek wodnych, województwo kujawsko-pomorskie I” obejmujące : Gminna Spółka Wodna w Boniewie- melioracje szczegółowe we wsi Sieroszewo i Otmianowo, gm Boniewo, pow. włocławski

Melioracje szczegółowe na terenie działania spółek wodnych, województwo kujawsko-pomorskie I” obejmujące : „Gminna Spółka Wodna w Boniewie- melioracje szczegółowe we wsi Sieroszewo   i Otmianowo, gm Boniewo, [...]

decyzja oustaleniu loklaizacji celu publicznego

Boniewo, dnia  27.04. 2011 r.   TIiRG  7331-8/2011     DECYZJA o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego   Na podstawie art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca [...]

Wzrost konkurencyjności oraz zróżnicowanie działalności Przedsiębiorstwa Technologicznego „POLWIND

                                   Nr [...]

budowa linii kablowej niskiego napięcia (nN) długości ok. 15 m, budowa stacji transformatorowej 15/0,4 KV „KANIEWO 3”

                                                 Boniewo, dnia 22.03.2011 rok [...]

budowa budynków rekreacji indywidualnej wraz niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 56 położonej w miejscowości Łączewna

O B W I E S Z C Z E N I E              Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu   i zagospodarowaniu  przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. [...]

Budowa hali produkcyjnej wraz z zapleczem socjalno-biurowym, gdzie będzie produkowany pellet ze słomy”

  OBWIESZCZENIE                  Wójt Gminy Boniewo, działając  na podstawie art. 38  ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnieniu [...]

wydania decyzji o warunkach na zmianę sposobu użytkowania :

                                   [...]

budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią dla projektowanego osiedla domków jednorodzinnych w miejscowości Boniewo

Boniewo, dnia  04.08.2010 r.   TIiRG 7331- 25/2010       DECYZJA o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym   Na podstawie art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1 pkt [...]

budowa ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych otworem nr 1 w miejscowości Żurawice

Budowa ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych otworem nr 1 w miejscowości Żurawice gmina Boniewo   1. Obwieszczenie Wójta Gminy Boniewo  2. DECYZJA o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu [...]

Modernizacja dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych w m. Sarnowo” realizowanych na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 111, 51, 23

Modernizacja dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych w m. Sarnowo” realizowanych na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi  111, 51, 231. Wniosek [...]

Budowie hali produkcyjnej wraz z zapleczem socjalno- biurowym, gdzie będzie produkowany pellet ze słomy

Budowa hali produkcyjnej wraz z zapleczem socjalno- biurowym, gdzie będzie produkowany pellet ze słomy1. Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej [...]

Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią dla projektowanego osiedla domków jednorodzinnych w Boniewie

„Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią dla projektowanego osiedla domków jednorodzinnych w Boniewie” Wniosek [...]

Produkcja brykietu ze słomy w miejscowości Jerzmanowo Gmina Boniewo na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 97/1.

Produkcja brykietu ze słomy w miejscowości Jerzmanowo Gmina Boniewo na działce oznaczonej numerem  ewidencyjnym 97/1. Informacja     Decyzja w sprawie zmiany decyzji  Wójta Gminy Boniewo Nr TIiRG 7632-1/2010 z [...]

budowa ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych otworem nr 1 w miejscowości Żurawice”.

"Budowa ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych otworem nr 1 w miejscowości Żurawice”. informacja w sprawie przedsięwzięcia  [...]

Przebudowa drogi gminnej w m. Lubomin

                                         &nbs [...]

Budowa hali sportowo-widowiskowej

WÓJT GMINY BONIEW0 [...]

Budowa stacji bazy telefonii cyfrowej

WÓJT GMINY BONIEW0                                       [...]

Budowa szlaku turystycznego Lubomin Rządowy-Grójec

Budowa szlaku turystycznego Lubomin Rządowy-Grójec :1. ZMIANA DECYZJI o  środowiskowych uwarunkowaniach znak  TIiRG7632- 5/2008 z dnia 04.03.2008,2. ZMIANA DECYZJI o warunkach zabudowy znak 7331- 18/2008 z dnia 6.11.2 [...]

budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków przy budynkach komunalnych

Budowa przyzagrodowych biologicznych oczyszczalni ścieków wraz z infrastruktura towarzyszącą : kanalizacją sanitarną, kanalizacją odpływu, wylotem ścieków oczyszczonych, drenażem rozsączającym przy budynkach komunalnych 1. [...]

Budowy stacji bazowej telefonii cyfrowej

  Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Budowy stacji bazowej telefonii cyfrowej [...]

budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków

Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą : kanalizacją sanitarną, kanalizacją odpływu, wylotem ścieków oczyszczonych, drenażem rozsączającym przy budynkach komunalnych w [...]

„Budowa elektrowni wiatrowej wraz z urządzeniami służącymi do przesyłania energii elektrycznej „ realizowanej na działce numer ewidencyjny 52 w miejscowości Lubomin Leśny

„Budowa elektrowni wiatrowej wraz   z urządzeniami służącymi do przesyłania energii elektrycznej „ realizowanej na działce numer ewidencyjny 52 w miejscowości Lubomin Leśny. Wniosek [...]

Postanowienie w spr. oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

  Postanowienie Wójta Gminy Boniewo Dotyczące obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiska oraz zakresu raportu o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko [...]

Postanowienie

P O S T A N O W I E N I E Dotyczy : sporządzenia raportu dla przedsięwzięcia inwestycji celu publicznego na budowę elektrowni wiatrowej wraz z urządzeniami służącymi do przesyłania energii elektrycznej projektowanej na działce nr [...]

Przebudowa drogi gminnej w Boniewie

Urząd Gminy w Boniewie  wszczął postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn."  Przebudowa drogi  gminnej w miejscowości Boniewo".   [...]

Budwa hali widowiskowo-sportowej

Urząd Gminy w Boniewie  wszczął postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. "Budowa  hali  sportowo-widowiskowej wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Boniewo" [...]

elektrowania wiatrowa

Wójt Gminy Boniewo informuje, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  przedsięwzięcia pn. Budowa elektrowni  wiatrowych wraz z urządzeniami służącymi do przesyłania  [...]

oświetlenie uliczne

Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Boniewo. [...]

zawiadomienie hali sportowej

Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Hali sportowo-widowiskowej wraz z infrastrukturą techniczną [...]

Budowa wodociągu

Informacja w sprawie wydania decyzji środowiskowej na zadanie budowa wodociągu [...]

zawiadomienie o postępowaniu

Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. Budowa szlaku turystycznego – przebudowa drogi gminnej o długości 2,672,36 km realizowanej [...]

zawiadomienie

Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zadania :Przebudowa drogi gminnej Łąki Markowe – Sieroszewo dł. 2,041,41 km. realizowanej w [...]

Obwieszczenie Nr 7632-62/08

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji pn. "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Grójec-Sułkówek dł. 2000 mb". [...]

Obwieszczenie

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji pn. "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Grójec-Sułkówek dł. 2000 mb". [...]

Informacja w sprawie wydania decyzji środowiskowej

Informacja w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla inwestycji "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowościach Grójec-Sułkówek o długości 2,00 km ". [...]

Decyzja Nr TIiRG 7610-4/2007

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Nr TIiRG 7610-4/2007 z 9 maja 2007 roku [...]

Decyzja znak 5541-5/2006

Decyzja Wójta Gminy Boniewo znak 5541-5/2006 z dnia 5 lipca 2006 roku o środowiskowych uwarunkowaniach [...]

metryczka