Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach

budowa Stacji bazowej telefonii komórkowej P4 nr WLO1301A zlokalizowanej na wieży BOT E2

0BWIESZCZENIE   Na podstawie art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i   zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2016  r. poz. 778 /, zawiadamiam, że została wydana decyzja o ustaleniu [...]

DECYZJA o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym

  Boniewo, dnia 16.08.2016 rok      Nr TIiRG 6733-2/2016       DECYZJA o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym   Na [...]

Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Boniewo, Grójec, Wólka Paruszewska, Arciszewo.

Nr TIIiRG 6220-3/2016                                [...]

Budowa wielorodzinnej oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Osiecz Wielki

6220-1/2016                                [...]

przebudowie dróg gminnych w miejscowości Grójczyk,

6220-5/2015                                       &n [...]

Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Grójczyk

TIIiRG 6220-5/2015                                [...]

PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH GRÓJEC-SUŁKÓWEK-OTMIANOWO

                                         &nbs [...]

Przebudowa drogi gminnej stanowiącej dojazd do gruntów rolnych w miejscowości Wólka Paruszewska, Boniewo, Arciszewo

OBWIESZCZENIE                  Działając na podstawie  art. 85 ust. 3  ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o [...]

Budowa ,budynku inwentarskiego –obory z udojnią mleka

Budowa ,budynku inwentarskiego –obory z udojnią mleka, budowa dwóch silosów  paszowych, budowa  dwóch  pompowni na gnojowicę, budowa przydomowej  biologicznej oczyszczalni  ścieków bytowych z drenażem [...]

Budowa napowietrznej słupowej stacji transformatorowej

Budowa  napowietrznej słupowej stacji transformatorowej : Obwieszczenie Wójta Gminy Choceń [...]

przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kaniewo .

            Boniewo, dnia  17.10.2014  r.            [...]

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kaniewo

                                     Boniewo, dnia 29.09 2014 [...]

decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie dróg gminnych Łąki Markowe-Sieroszewo.

Boniewo, dnia  12.09.2014  r.                                            Nr TIiRG 6220-2/2014 ZAWIADOMIENIE Gmina [...]

zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna - zmiana sposobu użytkowania budynku byłego ośrodka zdrowia na 3 lokale mieszkalne

Boniewo, dnia  27.08.2014 L.Dz. TIiRG 6730- 23/2014 DECYZJA o warunkach zabudowy   Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 2, art. 59 ust. 1, art. 60  i art. 61, art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o [...]

Przebudowa dróg gminnych Łąki Markowe-Sieroszewo.

6220-2/2014                                       &n [...]

Przebudowa i remont układu komunikacyjnego Boniewo- Osiecz Mały i Osiecz Wielki – Sarnowo z drogami dojazdowymi Bierzyn, Anielin, Sarnowo.

Postępowanie środowiskowe Przebudowa i remont układu komunikacyjnego Boniewo- Osiecz Mały i Osiecz Wielki – Sarnowo z drogami dojazdowymi  Bierzyn, Anielin, Sarnowo Załączniki do postępowania środowiskowego : [...]

„Adaptacja istniejącego terenu wraz z istniejącą zabudową oraz mediami w centrum miejscowości Boniewo z obecną funkcją usługowo-handlową” na terenie działek o numerach: 263/2, 262/2, 152/3

Boniewo, dnia 05.02.2014 r. Nr TIiRG 6733-1/2013 DECYZJA   Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 roku Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) po rozpatrzeniu [...]

Przebudowa i remont drogi gminnej stanowiącej dojazd do gruntów rolnych w miejscowości Sieroszewo

„Przebudowa i remont drogi gminnej stanowiącej dojazd do gruntów rolnych w miejscowości Sieroszewo " 1. Wniosek [...]

montaż paneli fotowoltaicznych o mocy do 600 KW na działce nr 85/2 w miejscowości Boniewo.

                                         & [...]

wykonanie urządzeń umożliwiających pobór wód podziemnych, tj. studni głębinowej Nr 1 do głębokości 53,0 m, o wydajności Q = 25,0 m3/h, zlokalizowanej w miejscowości Arciszewo, gm. Boniewo

wykonanie urządzeń umożliwiających pobór wód podziemnych, tj. studni głębinowej  Nr 1 do głębokości  53,0 m, o wydajności Q = 25,0 m3/h, zlokalizowanej w  miejscowości Arciszewo, gm. Boniewo załączniki [...]

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH dla przedsięwzięcia pn.: „Wykonanie urządzeń umożliwiających pobór wód podziemnych..."

  WNIOSEK O  WYDANIE DECYZJI  O  ŚRODOWISKOWYCH  UWARUNKOWANIACH   dla przedsięwzięcia pn.: „Wykonanie urządzeń umożliwiających pobór wód podziemnych, tj.: studni głębinowej  [...]

budowa sieci wodociągowej – rurociągu tłocznego z ujęcia wody w Żurawicach do Stacji Uzdatniania Wody w Osieczu Małym gmina Boniewo.

Budowa sieci wodociągowej – rurociągu tłocznego z ujęcia wody w Żurawicach do Stacji Uzdatniania Wody w Osieczu Małym gmina Boniewo. obwieszczenie [...]

„Budowa sieci wodociągowej – rurociągu tłocznego z ujęcia wody w Żurawicach dla stacji uzdatniania wody w Osieczu Małym Gmina Boniewo

„Budowa sieci wodociągowej – rurociągu tłocznego z ujęcia wody w Żurawicach dla stacji uzdatniania wody w Osieczu Małym  Gmina Boniewo [...]

„Budowie sieci wodociągowej – rurociągu tłocznego z ujęcia wody w Żurawicach dla stacji uzdatniania wody w Osieczu Małym Gmina Boniewo”.

„Budowie sieci wodociągowej – rurociągu tłocznego   z ujęcia wody w Żurawicach dla stacji uzdatniania wody w Osieczu Małym Gmina Boniewo”. obwieszczenie [...]

Budowa kurnika o powierzchni produkcyjnej 1800 m2 i 30 600 stanowiskach wraz z niezbędną infrastrukturą,

    Nr TIiRG 6220 – 4/2012                                Boniewo, [...]

„ Budowa sieci wodociągowej - rurociągu tłocznego z ujęcia wody w Żurawicach dla stacji uzdatniania wody w Osieczu Małym Gmina Boniewo”.

Nr TIiRG 6220 – 3/2012                                Boniewo, dnia  2 kwietnia [...]

Zabudowa rekreacji indywidualnej: budowa budynku rekreacji indywidualnej z możliwością całorocznego zamieszkania wraz niezbędna infrastruktura techniczną na działce nr ewid. 21/6 położonej w miejscowości Grójec

Zabudowa rekreacji indywidualnej: budowa budynku rekreacji indywidualnej z możliwością całorocznego zamieszkania wraz niezbędna infrastruktura techniczną na działce nr ewid. 21/6 położonej w miejscowości Grójec [...]

Przebudowa drogi powiatowej nr 2931 C Izbica Kujawska – Boniewo-Borzymie od km 9+615 do km 19+000,

TIiRG7632-4/2011                                      &nb [...]

Melioracje szczegółowe na terenie działania spółek wodnych, województwo kujawsko-pomorskie I” obejmujące : Gminna Spółka Wodna w Boniewie- melioracje szczegółowe we wsi Sieroszewo i Otmianowo, gm Boniewo, pow. włocławski

Melioracje szczegółowe na terenie działania spółek wodnych, województwo kujawsko-pomorskie I” obejmujące : „Gminna Spółka Wodna w Boniewie- melioracje szczegółowe we wsi Sieroszewo   i Otmianowo, gm Boniewo, [...]

decyzja oustaleniu loklaizacji celu publicznego

Boniewo, dnia  27.04. 2011 r.   TIiRG  7331-8/2011     DECYZJA o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego   Na podstawie art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 [...]

Wzrost konkurencyjności oraz zróżnicowanie działalności Przedsiębiorstwa Technologicznego „POLWIND

                                   Nr [...]

budowa linii kablowej niskiego napięcia (nN) długości ok. 15 m, budowa stacji transformatorowej 15/0,4 KV „KANIEWO 3”

                                                 Boniewo, dnia 22.03.2011 rok [...]

Przebudowa i remont drogi gminnej Boniewo- Łąki Zwiastowe od km. 0+000 do km 2+488,14 gmina Boniewo

Przebudowa i remont drogi gminnej Boniewo- Łąki Zwiastowe  od km. 0+000 do km 2+488,14  gmina Boniewo 1. Obwieszczenie Wójta gminy [...]

„Modernizacja dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Sarnowo”.

„Modernizacja dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości  Sarnowo” 1. Obwieszczenie  Wójta gminy Boniewo 4. Decyzja Wójta gminy Boniewo [...]

zagospodarowaniu nieruchomości niezabudowanej z przeznaczeniem na skład opału ze specjalistycznym sprzętem i skład konfekcjonowanych nawozów

Zagospodarowaniu nieruchomości niezabudowanej  z przeznaczeniem na skład opału ze specjalistycznym sprzętem i skład konfekcjonowanych nawozów 1. Obwieszczenie Wójta Gminy Boniewo [...]

remont ciągu komunikacyjnego drogi powiatowej Nr 2914 C Lubraniec – Boniewo – Cetty w miejscowości Boniewo”

„Remont ciągu komunikacyjnego drogi powiatowej Nr 2914 C Lubraniec – Boniewo – Cetty w miejscowości Boniewo” 1. wniosek 6. [...]

DECYZJA w sprawie zmiany decyzji Wójta Gminy Boniewo Nr TIiRG 7331-38/2009 z dnia 16.02.2010

DECYZJA w sprawie zmiany decyzji Wójta Gminy Boniewo Nr TIiRG 7331-38/2009 z dnia 16.02.2010 [...]

Termomodernizacji budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Boniewie

Termomodernizacji budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Boniewie Wniosek [...]

Przebudowa i remont drogi gminnej Boniewo- Łąki Zwiastowe od km 0+000 do km 2+488,14 gmina Boniewo

Przebudowa i remont drogi gminnej Boniewo- Łąki Zwiastowe  od km  0+000 do km 2+488,14  gmina Boniewo Wniosek [...]

budowa budynków rekreacji indywidualnej wraz niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 56 położonej w miejscowości Łączewna

O B W I E S Z C Z E N I E              Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu   i zagospodarowaniu  przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr [...]

Budowa hali produkcyjnej wraz z zapleczem socjalno-biurowym, gdzie będzie produkowany pellet ze słomy”

  OBWIESZCZENIE                  Wójt Gminy Boniewo, działając  na podstawie art. 38  ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o [...]

wydania decyzji o warunkach na zmianę sposobu użytkowania :

                                   [...]

budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią dla projektowanego osiedla domków jednorodzinnych w miejscowości Boniewo

Boniewo, dnia  04.08.2010 r.   TIiRG 7331- 25/2010       DECYZJA o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym   Na podstawie art. 50 ust. 1, art. 51 ust. [...]

Budowie kurnika o pow. produkcyjnej 1 800 m 2 i 30 600 stanowiskami wraz z niezbędna infrastrukturą w gospodarstwie rolnym w miejscowości Sułkówek 5 na działce nr ewidencyjny 134/1 Gmina Boniewo

Budowa  kurnika o pow. produkcyjnej 1 800 m 2 i 30 600 stanowiskami wraz z niezbędna infrastrukturą w gospodarstwie rolnym w miejscowości Sułkówek 5 na działce nr ewidencyjny 134/1 Gmina Boniewo Informacja , [...]

budowie zakładu do produkcji kotłów grzewczych w miejscowości Łąki Zwiastowe nr 22 Gmina Boniewo.

Budowa zakładu do produkcji kotłów grzewczych  w miejscowości Łąki      Zwiastowe nr 22  Gmina Boniewo. Postanowienie  Wójta Gminy Boniewo w sprawie Raportu Środowiskowego Charakterystyka [...]

budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią dla projektowanego osiedla domków jednorodzinnych w Boniewie.”

"Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej    z przepompownią dla projektowanego osiedla domków jednorodzinnych w Boniewie.” Informacja , [...]

budowa ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych otworem nr 1 w miejscowości Żurawice

Budowa ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych otworem nr 1 w miejscowości Żurawice gmina Boniewo   1. Obwieszczenie Wójta Gminy Boniewo  2. DECYZJA o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o [...]

Modernizacja dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych w m. Sarnowo” realizowanych na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 111, 51, 23

Modernizacja dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych w m. Sarnowo” realizowanych na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi  111, 51, 23 1. Wniosek [...]

Budowie hali produkcyjnej wraz z zapleczem socjalno- biurowym, gdzie będzie produkowany pellet ze słomy

Budowa hali produkcyjnej wraz z zapleczem socjalno- biurowym, gdzie będzie produkowany pellet ze słomy 1. Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej 4. Karta [...]

Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią dla projektowanego osiedla domków jednorodzinnych w Boniewie

„Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią dla projektowanego osiedla domków jednorodzinnych w Boniewie” Wniosek [...]

Produkcja brykietu ze słomy w miejscowości Jerzmanowo Gmina Boniewo na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 97/1.

Produkcja brykietu ze słomy w miejscowości Jerzmanowo Gmina Boniewo na działce oznaczonej numerem  ewidencyjnym 97/1. Informacja     Decyzja w sprawie [...]

budowa ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych otworem nr 1 w miejscowości Żurawice”.

"Budowa ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych otworem nr 1 w miejscowości Żurawice”. informacja w sprawie przedsięwzięcia  [...]

Modernizacja drogi gminnej Kolonia Otmianowo – Kłobia Nowa o długości 1 154,00 mb

Modernizacja drogi gminnej  Kolonia Otmianowo – Kłobia Nowa o długości 1 154,00 mb: Informacja Wójta Gminy Boniewo [...]

Przebudowa drogi gminnej w m. Lubomin

                                         &nb [...]

Budowa hali sportowo-widowiskowej

WÓJT GMINY BONIEW0 [...]

Przebudowa drogi gminnej Lubomin

 Nr TIiRG – [...]

PRZEBUDOWIE DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI LUBOMIN

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI  LUBOMIN [...]

Przebudowa drogi gminnej nr 191109 C Klobia – Kaniewo od km 0+000 do km do 0+503 km w miejscowości Kaniewo dzialki nr 57, 62 odcinek 503mb.

Przebudowa  drogi gminnej nr 191109 C Kłobia – Kaniewo od km 0+000 do km do 0+503 km w miejscowości  Kaniewo działki nr 57, 62 odcinek 503mb. 1. Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej , [...]

Budowa stacji bazy telefonii cyfrowej

WÓJT GMINY BONIEW0                                       [...]

Budowa szlaku turystycznego Lubomin Rządowy-Grójec

Budowa szlaku turystycznego Lubomin Rządowy-Grójec : 1. ZMIANA DECYZJI o  środowiskowych uwarunkowaniach znak  TIiRG7632- 5/2008 z dnia 04.03.2008, 2. ZMIANA DECYZJI o warunkach zabudowy znak 7331- 18/2008 z dnia [...]

budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków przy budynkach komunalnych

Budowa przyzagrodowych biologicznych oczyszczalni ścieków wraz z infrastruktura towarzyszącą : kanalizacją sanitarną, kanalizacją odpływu, wylotem ścieków oczyszczonych, drenażem rozsączającym przy budynkach komunalnych 1. [...]

Budowy stacji bazowej telefonii cyfrowej

  Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Budowy stacji bazowej telefonii [...]

budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków

Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą : kanalizacją sanitarną, kanalizacją odpływu, wylotem ścieków oczyszczonych, drenażem rozsączającym przy budynkach komunalnych w [...]

„Budowa elektrowni wiatrowej wraz z urządzeniami służącymi do przesyłania energii elektrycznej „ realizowanej na działce numer ewidencyjny 52 w miejscowości Lubomin Leśny

„Budowa elektrowni wiatrowej wraz   z urządzeniami służącymi do przesyłania energii elektrycznej „ realizowanej na działce numer ewidencyjny 52 w miejscowości Lubomin Leśny. Wniosek Załączniki : 1. Opinia [...]

Postanowienie w spr. oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

  Postanowienie Wójta Gminy Boniewo Dotyczące obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiska oraz zakresu raportu o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na [...]

Postanowienie

P O S T A N O W I E N I E Dotyczy : sporządzenia raportu dla przedsięwzięcia inwestycji celu publicznego na budowę elektrowni wiatrowej wraz z urządzeniami służącymi do przesyłania energii elektrycznej projektowanej na [...]

Przebudowa drogi gminnej w Boniewie

Urząd Gminy w Boniewie  wszczął postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn."  Przebudowa drogi  gminnej w miejscowości Boniewo". [...]

Budwa hali widowiskowo-sportowej

Urząd Gminy w Boniewie  wszczął postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. "Budowa  hali  sportowo-widowiskowej wraz z infrastrukturą techniczną w [...]

elektrowania wiatrowa

Wójt Gminy Boniewo informuje, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  przedsięwzięcia pn. Budowa elektrowni  wiatrowych wraz z urządzeniami służącymi do [...]

oświetlenie uliczne

Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Budowy oświetlenia ulicznego w [...]

zawiadomienie hali sportowej

Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Hali sportowo-widowiskowej wraz z infrastrukturą techniczną [...]

Budowa wodociągu

Informacja w sprawie wydania decyzji środowiskowej na zadanie budowa wodociągu [...]

zawiadomienie o postępowaniu

Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. Budowa szlaku turystycznego – przebudowa drogi gminnej o długości 2,672,36 km [...]

zawiadomienie

Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zadania : Przebudowa drogi gminnej Łąki Markowe – Sieroszewo dł. 2,041,41 km. realizowanej w [...]

Obwieszczenie Nr 7632-62/08

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji pn. "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Grójec-Sułkówek dł. 2000 [...]

Obwieszczenie

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji pn. "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Grójec-Sułkówek dł. 2000 [...]

Informacja w sprawie wydania decyzji środowiskowej

Informacja w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla inwestycji "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowościach Grójec-Sułkówek o długości 2,00 km ". [...]

Decyzja Nr TIiRG 7610-4/2007

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Nr TIiRG 7610-4/2007 z 9 maja 2007 roku [...]

Decyzja znak 5541-5/2006

Decyzja Wójta Gminy Boniewo znak 5541-5/2006 z dnia 5 lipca 2006 roku o środowiskowych uwarunkowaniach [...]

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij