UCHWAŁA Nr XIV/70/12 RADY GMINY BONIEWO z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Boniewo


 
UCHWAŁA  Nr XIV/70/12
RADY GMINY BONIEWO
z dnia 30 marca  2012 r.
 
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Boniewo
 
            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806,  z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17,  poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz.777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281 )
uchwala się, co następuje:
 
 
 
§ 1. Uchwala się Statut Gminy Boniewo w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Traci moc uchwała Nr VIII/33/03 Rady Gminy Boniewo z dnia 12 września 2003 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Boniewo i uchwała Nr XII/55/04 Rady Gminy Boniewo
z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Boniewo.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 
                                                                                      Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                              Jarosław GazdaStatut dalej (174kB) word
Załącznik Nr 1 dalej (127kB) pdf
Załącznik Nr 2 dalej (61kB) pdf
Załącznik  Nr 3 dalej (72kB) pdf
 

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (30 marca 2012)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (21 czerwca 2012, 12:58:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 10022