Ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Boniewie

ZARZĄDZENIE NR  5 /2019
WÓJTA GMINY BONIEWO
z dnia 22 lutego 2019 r. 
 w sprawie  ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora 
Zespołu Szkół w Boniewie

 Na podstawie art. 63 ust.1 i 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2018r.,poz. 996 z późn. zm), w związku z § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017r., poz. 1587) oraz art. 30 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2018r., poz. 994 z późn. zm.)
z a r z ą d z a m, co następuje:

§ 1. Ogłaszam konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Boniewie.

 § 2. Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Boniewie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Boniewie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Boniewo.  

Wójt Gminy Boniewo
Marek Klimkiewicz


Załącznik do Zarządzenia nr 5/2019 Wójta Gminy Boniewo z dnia 22 lutego 2019r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w BoniewieWÓJT GMINY BONIEWO ogłasza konkurs na stanowisko  D Y R E K T O R A Zespołu Szkół w Boniewie  adres: ul. Szkolna 32, 87-851 Boniewo


 1.Organ prowadzący: Gmina Boniewo, 87-851 Boniewo, ul. Szkolna 28

2.  Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w  Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej  oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2017r., poz.1597).

 3. Oferta osoby przystępującej do konkursu powinna zawierać :
1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz  koncepcji funkcjonowania i rozwoju publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej; 
2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informacje o:  - stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela, albo  -  stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo  - stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
3) oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata: - imię (imiona ) i nazwisko - datę i miejsce urodzenia, - obywatelstwo - miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); 4) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o których mowa w pkt. 2;
5) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
6) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999r. o języku polskim (Dz.U. z 2011r., poz.224 i 455, z 2015r., poz.1132 oraz z 2017r. poz. 60) – w przypadku cudzoziemca;
7) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego  o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku  kierowniczym;
 8) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
9) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
10) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art.31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U.z 2017r. poz. 1311);
11) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art.7 ust.1 i ust.3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2016r. , poz.1721,1948, 2260 i 2261 oraz z 2017r. poz.1530)- w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972r.;
12) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela;
13) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego; 14) oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r., poz. 967 ) lub w art. 140 ust.1  Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.- Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r, poz. 1842, z późn.zm)- w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
15) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni  praw publicznych - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
16) podpisane oświadczenie dotyczące danych osobowych stanowiące załącznik do ogłoszenia o konkursie.


4.Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym, z dopiskiem
„Konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Boniewie”,
w Urzędzie Gminy w Boniewie,  pokój Nr 6 ( sekretariat) tel. 54/2840181,
w terminie do dnia 12 marca 2019 r. do godz. 15:15
Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Boniewo. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych Obowiązek informacyjny i zgoda na przetwarzanie danych osobowych.odt (22kB) plik


metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (22 lutego 2019)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (22 lutego 2019, 11:57:16)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (22 lutego 2019, 12:10:58)
Zmieniono: korekta tytułu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 7381