Uchwała XVIII/87/05U C H W A Ł A Nr XVIII/87/05


Rady Gminy Boniewo
z dnia 15 lutego 2005 roku


w sprawie zatwierdzenia Planu rozwoju miejscowości Boniewo
Na podstawie art.7 ust.1 i art.18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 ze zmianami/
Rada Gminy uchwala, co następuje :
§ 1


Zaakceptować „Plan rozwoju miejscowości Boniewo„ w brzmieniu określonym
w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3


Uchwała podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy.


§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Boniewo (15 lutego 2005)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (20 lutego 2006, 12:24:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4060