UCHWAŁA Nr XXI/159/21 RADY GMINY BONIEWO z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Boniewo za 2020 rok


 
 
UCHWAŁA Nr XXI/159/21
RADY GMINY BONIEWO
 z dnia 30 czerwca 2021 r.
 
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy Boniewo za 2020 rok
 
            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
( t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713,1378  ) uchwala się, co następuje:
 
 
            § 1. Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu gminy za 2020 rok.
 
            § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Boniewo.
 
                                                       Przewodniczący Rady Gminy
                                                 Adam Ciesielski
 
                                                                                             
                                                                                 
 
Uzasadnienie
 
Zgodnie z ustawą o finansach publicznych sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego wójt gminy jest zobowiązany przekazać radzie gminy w terminie do dnia 31 maja roku następującego po roku budżetowym. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu w terminie do 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym.
W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.
 
                                                              Przewodniczący Rady Gminy
                                                                Adam Ciesielski        
                                                                                 
                                                                                             
                                                                                 
 

metryczka


Wytworzył: Członkowie Rady Gminy Boniewo (30 czerwca 2021)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (9 lipca 2021, 18:33:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 940