ZARZĄDZENIE NR 16/2019 z dnia 17 maja 2019 roku w sprawie zmiany budżetu


ZARZĄDZENIE NR 16/2019
WÓJTA GMINY BONIEWO
z dnia 17 maja 2019 roku
 
w sprawie zmiany budżetu
 
     Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. z 2019 poz. 506 /, art. 257 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 2077, z 2018 roku poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2245, poz. 2354, poz. 2500, z 2019 roku poz. 303, poz.326 / oraz § 14 ust.4 Uchwały Nr III/14/18 Rady Gminy Boniewo z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2019.
Wójt Gminy zarządza, co następuje:
 
§ 1.
 
W Uchwale Nr III/14/18 Rady Gminy Boniewo z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie  uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2019 zmienionej Zarządzeniem Nr 2/2019 Wójta Gminy Boniewo z dnia 4 lutego 2019 roku, Zarządzeniem Nr 6/2019 Wójta Gminy Boniewo z dnia 25 lutego 2019 roku, Uchwałą Nr V/22/19 Rady Gminy Boniewo z dnia 11 marca 2019 roku, Zarządzeniem nr 9/2019 Wójta Gminy Boniewo z dnia 29 marca 2019 roku, Zarządzeniem Nr 12/2019 Wójta Gminy Boniewo z dnia 25 kwietnia 2019 roku oraz Zarządzeniem Nr 14/2019 Wójta Gminy Boniewo z dnia 10 maja 2019 roku wprowadza się następujące zmiany:
1. Plan dochodów w wysokości 19.021.283,09 zł zwiększa się do kwoty 19.034.533,09 zł ;
     zmiany przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
2. Plan wydatków w wysokości 18.204.806,09 zł zwiększa się do kwoty 18.218.056,09 zł ;
    zmiany przedstawia załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
3. Załącznik Nr 9 otrzymuje brzmienie nadane załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.
4.Załącznik Nr10 otrzymuje brzmienie nadane załącznikiem Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.
.                    
 
§ 2.
 
Zarządzenie podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy.
 
 
 
UZASADNIENIE:
 
Budżet gminy zwiększa się po stronie dochodów i wydatków o kwotę 13.250 zł  z tytułu dotacji celowej na sfinansowanie zadania zleconego gminie przez administrację wyborczą z przeznaczeniem na wypłatę diet dla członków obwodowych komisji wyborczych, powołanych do przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego  zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku.
Przeniesienie środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 750 i rozdziale 75095 oraz na prośbę Dyrektora Zespołu Szkół w dziale 801 rozdziale 80101 i w projekcie  "Równy Start"  celem zabezpieczenia limitu środków na realizację zobowiązań.

Zarzadzenie nr 16.2019-załącznik nr 1.pdf (50kB) pdf Zarzadzenie nr 16.2019-załącznik nr 2.pdf (118kB) pdf Zarzadzenie nr 16.2019-załącznik nr 3.pdf (110kB) pdf Zarzadzenie nr 16.2019-załącznik nr 4.pdf (123kB) pdf
 
 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (17 maja 2019)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (23 maja 2019, 16:54:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 131