Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Boniewo za 2018 rok


 
UCHWAŁA Nr VI/35/19
RADY GMINY BONIEWO
 z dnia 14 czerwca 2019 r.
 
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy Boniewo za 2018 rok
 
            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2019 r. poz. 506  ) uchwala się, co następuje:
 
 
            § 1. Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu gminy za 2018 rok.
 
            § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Boniewo.
                                                                                             
                                                                                        Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                              Adam Ciesielski
 
                                                                    
Uzasadnienie
 
Zgodnie z ustawą o finansach publicznych sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego wójt gminy jest zobowiązany przekazać radzie gminy w terminie do dnia 31 maja roku następującego po roku budżetowym. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu w terminie do 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym.
W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.
 
                                                                                  Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                              Adam Ciesielski
                                                                                 
                                                                                             
                                                                                 
 

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Boniewo (14 czerwca 2019)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (8 lipca 2019, 15:36:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 602