zmiany do budżetu Zarządzenie


ZARZĄDZENIE NR  46/2018
WÓJTA GMINY BONIEWO
z dnia 21 listopada 2018 roku
 
w sprawie zmiany budżetu
 
     Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432/, art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z roku 2018 poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669 i poz. 1693/ oraz § 14 ust.3 Uchwały Nr XXV/168/17 Rady Gminy Boniewo z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2018 ze zmianami.
Wójt Gminy zarządza, co następuje:
§ 1.
 
W Uchwale Nr XXV/168/17 Rady Gminy Boniewo z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie  uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2018 zmienionej Zarządzeniem Nr 4/2018 Wójta Gminy Boniewo, Uchwałą Nr XXVI/175/18 Rady Gminy Boniewo z dnia
 9 lutego 2018 roku,  Zarządzeniem Nr 7/2018 Wójta Gminy Boniewo z dnia 28 lutego 2018 roku, Uchwałą Nr XXVII/185/18 Rady Gminy Boniewo z dnia 12 marca 2018 roku, Zarządzeniem Nr 10/2018 Wójta Gminy Boniewo z dnia 20 kwietnia 2018 roku, Zarządzeniem Nr 13/2018 Wójta Gminy Boniewo z dnia 16 maja 2018 roku, Uchwałą Nr XXX/196/18 Rady Gminy Boniewo z dnia 29 czerwca 2018 roku,  Zarządzeniem Nr 20/2018 Wójta Gminy Boniewo z dnia 13 lipca 2018 roku, Zarządzeniem Nr 22/2018 Wójta Gminy Boniewo z dnia 31 lipca 2018 roku, Zarządzeniem Nr 23/2018 Wójta Gminy Boniewo z dnia 17 sierpnia 2018 roku, Uchwałą Nr XXXI/201/18 Rady Gminy Boniewo z dnia 31 sierpnia 2018 roku, Zarządzeniem Nr 29/2018 Wójta Gminy Boniewo z dnia 12 września 2018 rok, Zarządzenie Nr 30/2018 Wójta Gminy Boniewo z dnia 
19 września 2018 roku, Zarządzeniem Nr 31/2018 Wójta Gminy Boniewo z dnia
26 września 2018 roku, Uchwałą Nr XXXIII/208/18 Rady Gminy Boniewo z dnia       
   1 października 2018 roku, Zarządzeniem Nr 36/2018 Wójta Gminy Boniewo z dnia
15 października 2018 roku, Uchwałą Nr XXXIV/211/18 Rady Gminy Boniewo z dnia   19 października 2018 roku oraz Zarządzeniem Nr 39/2018 Wójta Gminy Boniewo z dnia 29 października 2018 roku wprowadza się następujące zmiany:
1. Plan dochodów w wysokości 19.038.582,13 zł zwiększa się do kwoty 19.088.259,76 zł ;
     zmiany przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
2. Plan wydatków w wysokości 20.461.839,13 zł zwiększa się do kwoty 20.511.516,76 zł ;
    zmiany przedstawia załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
3. Załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie nadane załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.
4. Załącznik Nr 9 otrzymuje brzmienie nadane Załącznikiem Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.
5.Załącznik Nr 10 otrzymuje brzmienie nadane Załącznikiem Nr 5 do niniejszego Zarządzenia
§ 2.
 
Zarządzenie podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy.
§ 3.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
UZASADNIENIE:
 
Budżet Gminy zwiększa się po stronie dochodów i wydatków o kwotę 49.677,63 zł, z tytułu dotacji od Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z przeznaczeniem na :
a) realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego - kwota 907 zł
b)organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi - kwota 5.275 zł
c) wypłacenie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - kwota 63.787 zł
d) realizację rządowego programu "Dobry Start" - kwota 1.890 zł,
Starostwo Powiatowe we Włocławku  zwiększyło dotacje o wskaźnik inflacji zgodnie z porozumieniem to daje kwotę 242,63 zł
Wojewoda Kujawsko - Pomorski dokonał zmniejszenia dotacji na realizację zadań z tytułu świadczenia wychowawczego, 500+ o kwotę 22.203 zł oraz na składkach na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej o kwotę 221 zł
Również dokonano przeniesień środków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej celem zabezpieczenia środków na zobowiązania finansowe.
 
 
  Załączniki dalej (268kB) zip

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (21 listopada 2018)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (27 listopada 2018, 19:14:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 601