Zarządzenie 24/2018 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Boniewo za pierwsze półrocze 2018 roku...


 
ZARZĄDZENIE NR 24/2018
WÓJTA GMINY BONIEWO
z dnia 23 sierpnia 2018 r.
 
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Boniewo za pierwsze półrocze 2018 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz.1000 i poz.1349), art. 2 pkt 2, art. 266 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z roku 2018  poz. 62, poz.1000, poz.1349)
 zarządzam, co następuje:
 
§ 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Boniewo za pierwsze półrocze 2018 roku, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 2. Przyjąć informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 3. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Boniewie, stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 4. Przedstawić informacje, o których mowa w § 1, § 2 i § 3:
1) Radzie Gminy Boniewo;
2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Włocławku;
w terminie do 31 sierpnia 2018 r.
 
§ 5. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Boniewo.
 
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załączniki  Załącznik nr 1 do Zarzadzenia nr 25.2018 Informacja o przebiegu - wstęp.doc (36kB) word   Załącznik Nr 1.1 DOCHODY za I półrocze 2018 rok.doc (72kB) word   Załącznik Nr 1.2 WYDATKI za I półrocze 2018 rok.doc (75kB) word   Załacznik nr 1.3 Zespołu Szkół za I półrocze 2018r..doc (44kB) word   Załącznik Nr 1.4 GOPS za I PÓŁROCZE 2018 r.doc (41kB) word   Załącznik Nr 1.5 tabelaryczne dochody za I półrocze 2018 rok.doc (335kB) word   Załącznik nr 1.6 tabelaryczne wydatki za I półrocze 2018 roku ,.doc (624kB) word   Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 25.2018 informacja WPF za I półroc ze 2018 roku.doc (40kB) word   Załącznik nr 3 . -Bibliioteka za I półrocze_2018 r Ala.doc (28kB) word

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (23 sierpnia 2018)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (27 sierpnia 2018, 14:34:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 611