UCHWAŁA NR XXVII/185/18 RADY GMINY BONIEWO z dnia 12 marca 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXV/168/17 Rady Gminy Boniewo z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2018

UCHWAŁA NR XXVII/185/18
RADY GMINY BONIEWO
z dnia 12 marca 2018 r.


zmieniająca Uchwałę Nr XXV/168/17 Rady Gminy Boniewo z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2018


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym/ Dz.U. z 2017 roku poz. 1875, poz. 2232, z 2018 roku poz. 130 /, art. 212 , art 214, art 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 242, art. 258 art. 259 ust. 2 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / Dz.U. z 2017 r., poz.2077, z 2018 roku poz. 62/Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXV/168/17 Rady Gminy Boniewo z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2018 zmienionej Zarządzeniem Nr 4/2018 Wójta Gminy Boniewo z dnia 31 stycznia 2018 roku, Uchwała Nr XXVI/175/18 Rady Gminy Boniewo z dnia 9 lutego 2018 roku oraz Zarządzeniem Nr 7/2018 Wójta Gminy Boniewo z dnia 28 lutego 2018 roku wprowadza się następujące zmiany:
1. Plan dochodów w wysokości 16.273.133,68 zł zwiększa się do kwoty 16.449.142,68 zł ;
zmiany przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Plan wydatków w wysokości 17.292.910,68 zł zwiększa się do kwoty 17.468.919,68 zł ;
zmiany przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały.
3. Załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie nadane Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały..
§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.


pełen tekst uchwały oraz załączniki Uchwała.XXVII.185.18.2018-03-12.pdf (462kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Boniewo (12 marca 2018)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (27 marca 2018, 13:57:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 559