ZARZĄDZENIE NR 8/2018 w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Boniewo za rok 2017

ZARZĄDZENIE NR 8/2018
WÓJTA GMINY BONIEWO
z dnia 27 marca 2018 r.
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
Gminy Boniewo za rok 2017
Na podstawie art. 267 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z roku 2018 poz. 62), art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232, z 2018 roku poz.130) zarządzam, co następuje:
§ 1. 1 Realizując Uchwałę Nr XVII/124/16 Rady Gminy Boniewo z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2017 z późniejszymi zmianami, przedkłada się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za rok 2017 zrealizowane w niżej podanych wielkościach:
I. Realizacja dochodów i wydatków budżetowych:
1. Dochody budżetowe plan 19.762.672,77 zł wykonanie 18.856.483,05 zł
w tym: majątkowe plan 4.466.157,00 zł wykonanie 3.820.561,93 zł
bieżące plan 15.296.515,77 zł wykonanie 15.035.921,12 zł
2. Wydatki budżetowe plan 21.744.064,77 zł wykonanie 20.585.597,47 zł
w tym: majątkowe plan 8.071.511,00 zł wykonanie 7.418.696,69 zł
bieżące plan 13.672.553,77 zł wykonanie 13.166.900,78 zł
3. Deficyt budżetu plan - 1.981.392,00 zł wykonanie - 1.729.114,42 zł
4. Rezerwa ogólna plan 25.000,00 zł wykonanie 25.000,00 zł
5. Rezerwa celowa plan 40.000,00 zł wykonanie --
II. Realizacja planów finansowych tzw. zadań około budżetowych:
1. Zadań zleconych bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zleconych
innymi ustawami :
Dotacje plan 5.105.527,00 zł wykonanie 5.069.881,39 zł
Wydatki plan 5.105.527,00 zł wykonanie 5.069.881,39 zł
2. Preliminarza związanego z realizacją programu rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii:
Wpływy plan 33.812,00 zł wykonanie 30.499,57 zł
Wydatki plan 33.812,00 zł wykonanie 27.211,23 zł
§ 2. 1. Sprawozdanie opisowe stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia,
2. Sprawozdanie opisowe stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia,
3. Wykaz mienia komunalnego stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia.
§ 3. 1. Poinformować mieszkańców o wykorzystaniu środków budżetowych poprzez ogłoszenie niniejszego
zarządzenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.
2. Przedstawić sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2017 Radzie Gminy w Boniewie wraz z informacją
o stanie mienia komunalnego.
3. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok przesłać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy
Zespół we Włocławku.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

pełen tekst zarządzenia Zarządzenie.8.2018.2018-03-27.pdf (1708kB) pdf
Wójt Gminy Boniewo
mgr inż Marek Klimkiewicz

metryczka


Wytworzył: Wójt gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (27 marca 2018)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (23 kwietnia 2018, 10:12:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 771