UCHWAŁA NR XXIII/155/17 zmieniająca Uchwałę Nr XVII/124/16 Rady Gminy Boniewo z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2017

UCHWAŁA NR XXIII/155/17
RADY GMINY BONIEWO
z dnia 29 września 2017 r.
zmieniająca Uchwałę Nr XVII/124/16 Rady Gminy Boniewo z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948, z roku 2017 poz.730 i poz. 935/, art. 212 , art 214, art 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 242, art. 258 art. 259 ust. 2 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / Dz. U. z 2016 r., poz.1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, z roku 2017 poz. 60,
poz. 191, poz. 659, poz.933, poz.935, poz.1089, poz. 1475, poz. 1529 i poz.1537/.
Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XVII/124/16 Rady Gminy Boniewo z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2017 zmienionej Uchwałą Nr XVIII/129/17 Rady Gminy Boniewo z dnia 13 lutego 2017 roku, Uchwałą Nr XIX/137/17 Rady Gminy Boniewo z dnia 31 marca 2017 roku, Zarządzeniem Nr 6/2017 Wójta Gminy Boniewo z dnia 14 kwietnia 2017 roku, Zarządzeniem Nr 8/2017 Wójta Gminy Boniewo z dnia 26 kwietnia 2017 roku, Uchwałą nr XXI/146/17 Rady Gminy Boniewo z dnia 12 czerwca 2017 roku, Zarządzeniem Nr 14/2017 Wójta Gminy Boniewo z dnia 30 czerwca 2017 roku, Zarządzeniem Nr 19/2017 Wójta Gminy Boniewo z dnia 27 lipca 2017 roku oraz Uchwałą Nr XXII/151/17 Rady Gminy Boniewo z dnia 1 września 2017 roku wprowadza się następujące zmiany:
I. 1. Plan dochodów w wysokości 18.749.386,49 zł zwiększa się do kwoty 18.761.399,37 zł ;
zmiany przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Plan wydatków w wysokości 19.754.107,51 zł zwiększa się do kwoty 20.742.791,37 zł ;
zmiany przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały.
3. Załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie nadane Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały,
4. Załącznik Nr 4 otrzymuje brzmienie nadane Załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały,
5. Załącznik Nr 9 otrzymuje brzmienie nadane Załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały,
6. Załącznik Nr 10 otrzymuje brzmienie nadane Załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały,
II. Paragraf 3 otrzymuje brzmienie:
" Deficyt budżetu w wysokości 1.981.392 zł zostanie pokryty kredytem w kwocie 930.042 zł, pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 375.000 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 676.350 zł".
III. Paragraf 6 otrzymuje brzmienie:
" Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu na kwotę 2.636.350 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu na kwotę 654.958 zł".
IV. Paragraf 7 otrzymuje brzmienie:
"Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:
1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 2.000.000 zł,
2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 1.981.392 zł,
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych
oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 5.026.433 zł".
§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Boniewo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Załączniki dalej (696kB) pdf
Przewodniczący Rady Gminy
Adam Ciesielski

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Boniewo (29 września 2017)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (1 grudnia 2017, 08:04:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 688