UCHWAŁA NR XXIII/157/17 RADY GMINY BONIEWO w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego


 
UCHWAŁA NR XXIII/157/17
RADY GMINY BONIEWO
z dnia 29 września 2017 roku
 
w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446, poz.1579 i poz. 1948 z roku 2017 poz. 730 i poz. 935), oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, z roku 2017 poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529 i poz. 1537  )
 
uchwala się, co następuje:
 
§ 1. W Uchwale Nr XXII/153/17 Rady Gminy Boniewo z dnia 1 września 2017 roku zmienia się § 1 i § 3 oraz nadaje im brzmienie:
   „ § 1. Wyraża się zgodę na zaciągnięcie w roku 2017 długoterminowego kredytu bankowego, do wysokości nie przekraczającej kwoty 1.585.000 zł (słownie: jeden milion pięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych ) na sfinansowanie planowanego na rok 2017 r. deficytu budżetu Gminy Boniewo wynoszącego 930.042 zł /słownie: dziewięćset trzydzieści tysięcy czterdzieści dwa złotych / oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 654.958 zł /słownie: sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt osiem złotych/”,
  „ § 3. Spłata kredytu nastąpi w latach 2018 – 2027 z dochodów własnych Gminy Boniewo.”
 
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
                                                                                  Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                  Adam Ciesielski
 
Uzasadnienie:
Z uwagi na podjęcie przez Gminę decyzji o realizacji nowych inwestycji drogowych ulegnie zmianie planowany deficyt budżetu na rok 2017.
W związku z powyższym zaistniała konieczność zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 
                                                                  Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                  Adam Ciesielski
 

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Boniewo (29 września 2017)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (13 października 2017, 14:05:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 641