UCHWAŁA NR XXIII/156/17RADY GMINY BONIEWO w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boniewo na lata 2017-2027


UCHWAŁA NR XXIII/156/17
RADY GMINY BONIEWO
                                                    z dnia 29 września 2017 roku
 
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy  Finansowej Gminy Boniewo
na lata 2017-2027
 
Na postawie art. 226, art. 227, art 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz.2260, z roku 2017 poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529 i poz. 1537) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2016 r. poz. 446 , poz. 1579 i poz.1948; z 2017 roku poz. 730 i poz. 935)
Rada Gminy uchwala, co następuje:
           
§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Boniewo na lata 2017-2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2025 uchwaloną  Uchwałą Nr XVII/125/16 Rady Gminy Boniewo z dnia 16 grudnia 2016 roku zmienioną Uchwałą Nr XVIII/130/17 Rady Gminy Boniewo z dnia 13 lutego 2017 roku, Uchwałą Nr XIX/138/17 Rady Gminy Boniewo z dnia 31 marca 2017 roku, Uchwałą Nr XXI/147/17 Rady Gminy Boniewo z dnia 12 czerwca 2017 roku, Zarządzeniem Nr 15/2017 Wójta Gminy Boniewo z dnia 30 czerwca 2017 roku oraz Zarządzeniem Nr 20/2017 Wójta Gminy Boniewo z dnia 27 lipca 2017 roku .
Rada Gminy uchwala, co następuje :
 1. Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie nadane załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały,
 2. Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie nadane załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.              
 § 2.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Boniewo.
 
§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
 
  Załącznik nr 1 dalej (3387kB) pdf

Załącznik nr 2 dalej (168kB) pdf
                                                                                  Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                  Adam Ciesielski
                                              
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo (29 września 2017)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (13 października 2017, 13:49:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 635