rozpatrzeniE i zatwierdzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Boniewo za 2016 rok

  
UCHWAŁA Nr XX/143/17 
RADY GMINY BONIEWO 
 z dnia 21 kwietnia 2017 r. 
  
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania 
z wykonania budżetu Gminy Boniewo za 2016 rok 
 
            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948  ) uchwala się, co następuje:
 
 
            § 1. Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu gminy za 2016 rok.
 
            § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Boniewo.
                                                                                  Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                  Adam Ciesielski
 
                                                                       
 
Uzasadnienie 
 
Zgodnie z ustawą o finansach publicznych sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego wójt gminy jest zobowiązany przekazać radzie gminy w terminie do dnia 31 maja roku następującego po roku budżetowym. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu w terminie do 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym.
W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.
                                                                                  Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                  Adam Ciesielski
 
                                                                                 
 

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Boniewo (21 kwietnia 2017)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (28 kwietnia 2017, 18:22:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 461