UCHWAŁA NR XV/112/16 w sprawie zmiany uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boniewo na lata 2016-2025

UCHWAŁA NR XV/112/16
RADY GMINY BONIEWO
z dnia 14 listopada 2016 r.
w sprawie zmiany uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boniewo na lata 2016-2025

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych(Dz. U. z 2013 roku poz. 885, poz.938, poz.1646; z 2014 roku poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz.1626, poz. 1877;z 2015 roku poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz.1190, poz.1269, poz. 1358,poz.1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz.2150; z roku 2016 poz. 195, poz. 1257, poz. 1454) oraz art. 18 ust.
2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2016 r. poz. 446, poz.,1579)Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Boniewo na lata 2016-2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2025 uchwaloną Uchwałą Nr X/69/15 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 grudnia 2015 roku zmienioną Zarządzeniem Nr 4/2016 Wójta Gminy Boniewo z dnia 14 stycznia 2016 roku, Uchwałą Nr XI/82/16Rady Gminy Boniewo z dnia 31 marca 2016 roku, Uchwałą Nr XII/94/16 Rady Gminy Boniewo z dnia 17 czerwca2016 roku, Zarządzeniem Nr 31/2016 Wójta Gminy Boniewo z dnia 30 czerwca 2016 roku, Uchwałą Nr XIII/99/16
Rady Gminy Boniewo z dnia 22 lipca 2016 roku, Uchwałą Nr XIV/105/16 Rady Gminy Boniewo z dnia 10października 2016 roku oraz Zarządzeniem Nr 45/2016 Wójta Gminy Boniewo z dnia 19 października 2016 roku wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały .
§ 2. Wieloletnią Prognozę Finansową przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku,
§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Boniewo.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


pełen teks uchwały oraz załączniki dalej (334kB) pdf
Przewodniczący Rady Gminy
Adam Ciesielski


metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Boniewo (14 listopada 2016)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (1 grudnia 2016, 09:25:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 541