UCHWAŁA NR XV/111/16 zmieniająca Uchwałę Nr X/68/15 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2016

UCHWAŁA NR XV/111/16
RADY GMINY BONIEWO
z dnia 14 listopada 2016 r.
zmieniająca Uchwałę Nr X/68/15 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2016

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tj.Dz.U. z 2016 roku , poz. 446, poz. 1579 /, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237,art.239, art.242, art. 243, art.258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych/Dz.U. z 2013 r., poz.885 zm. poz.938 i poz. 1646; z roku 2014 poz. 379, poz.911, poz.1146, poz.1626 i poz 1877,z roku 2015 poz. 238 poz. 532, poz. 1045, poz.1117, poz. 1130, poz.1189, poz. 1190, poz.1269, poz.1358, poz.1513, poz. 1830, poz. 1854, poz.1890 i poz. 2150, z roku 2016 poz. 195, poz. 1257, poz. 1454/. Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr X/68/15 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2016 zmienionej Zarządzeniem Nr 9/2016 Wójta Gminy Boniewo z dnia 12lutego 2016 roku, Zarządzeniem Nr 16/2016 Wójta Gminy Boniewo z dnia 23 marca 2016 roku, Uchwałą NrXI/81/16 Rady Gminy Boniewo z dnia 31 marca 2016 roku, Zarządzeniem Nr 21/2016 Wójta Gminy Boniewo z dnia 28 kwietnia 2016 roku, Zarządzeniem Nr 28/2016 Wójta Gminy Boniewo z dnia13 czerwca
2016 roku, Uchwałą Nr XII/93/16 Rady Gminy Boniewo z dnia 17 czerwca 2016 roku, Zarządzeniem Nr30/2016 Wójta Gminy Boniewo z dnia 30 czerwca 2016 roku, Uchwałą Nr XIII/98/16 Rady Gminy Boniewo z dnia 22 lipca 2016 roku, Zarządzeniem Nr 38/2016 Wójta Gminy Boniewo z dnia 18 sierpnia 2016 roku,Zarządzeniem Nr 41/2016 Wójta Gminy Boniewo z dnia 23 września 2016 roku, Zarządzeniem Nr 43/2016Wójta Gminy Boniewo z dnia 30 września 2016 roku,Uchwałą Nr XIV/104/16 Rady Gminy Boniewo z dnia
10 października 2016 roku oraz Zarządzeniem Nr 48/2016 Wójta Gminy Boniewo z dnia 25 października2016 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Plan dochodów w wysokości 15.107.066,77 zł zwiększa się do kwoty 15.423.433,17 zł;
zmiany przedstawia Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały,

2. Plan wydatków w wysokości 14.522.318,77 zł zwiększa się do kwoty 14.838.685,17 zł ;
zmiany przedstawia Załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały,

§ 2. Paragraf 3 otrzymuje brzmienie "Nadwyżkę budżetu w kwocie 584.748 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów".

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Boniewo.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

 pełen tekst uchwały z załącznikami dalej (369kB) pdf
Przewodniczący Rady Gminy
Adam Ciesielski

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Boniewo (14 listopada 2016)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (30 listopada 2016, 15:09:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 380