UCHWAŁA NR X/68/15 RADY GMINY BONIEWO z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2016

UCHWAŁA NR X/68/15 RADY GMINY BONIEWO
z dnia 30 grudnia 2015 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit d oraz lit i, pkt 10, art.58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1045, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150 ) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 10.998.015 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1, w tym: 1. bieżące w wysokości 10.650.015 zł, 2. majątkowe w wysokości 348.000 zł,
 § 2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 10.465.425 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2, w tym: 1. bieżące w wysokości 9.980.425 zł, 2. majątkowe w wysokości 485.000 zł,
 § 3. Nadwyżkę budżetu w kwocie 532.590 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.
 § 4. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w roku budżetowym, zgodnie z Załącznikiem nr 3
§ 5. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 20.000 zł oraz rezerwę celową w wysokości 30.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
 § 6. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu na kwotę 532.590 zł, zgodnie   z Załącznikiem nr 4.
§ 7. Limit zobowiązań z tytułu  kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 2.000.000 zł.
§ 8. Określa się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielonych w roku budżetowym w kwocie 30.000 zł oraz ustala się łączną kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę w kwocie 16.780 zł.
 § 9. Ustala się dochody w kwocie 36.486 zł z tytułu  wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 34.486 zł na realizacje zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i na przeciwdziałanie narkomanii 2.000 zł.
§ 10. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 244.752,71 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z Załącznikiem nr 5.
§ 11. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji  i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień: 1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych po stronie : a) dochodów  - 12.148 zł, b) wydatków  - 7.800 zł, zgodnie z Załącznikiem nr  6, 2. dotacja podmiotowa dla instytucji kultury  - 88.000 zł, zgodnie z  Załącznikiem nr 7.

§ 12. 1. Określa się plan dotacji celowych i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji  rządowej i innych zadań zleconych ustawami na kwotę 1.483.300 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr  8 i 9. 2. Ustala się plan  dochodów Skarbu Państwa  na kwotę 16.000 zł. a) w klasyfikacji budżetowej 750 75011 § 2350   -      100 zł 852 85212 § 2350   - 10.100 zł 852 85228 § 2350    -  5.800 zł
§ 13. Ustala się dochody z opłaty śmieciowej w kwocie 184.360zł oraz wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w gminie w wysokości 228.637 zł.
 § 14. Upoważnia się Wójta Gminy do : 1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości limitu zobowiązania określonego w § 7 Uchwały, 2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, 3. dokonywania zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, 4. udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 100.000 zł, 5. udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 30.000 zł, 6. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych  bankach niż bank    prowadzący obsługę budżetu Gminy Boniewo, 7. przyjmowania zwrotów z obciążeń wg noty księgowej tytułem refundacji wydatków  na  zmniejszenie wydatków budżetu.
§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Boniewo.
 § 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Adam Ciesielski

pełen tekst uchwały dalej (1570kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Boniewo (30 grudnia 2015)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (8 lutego 2016, 10:13:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 378