rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Boniewo za 2015 rokUCHWAŁA Nr XII/95/16
RADY GMINY BONIEWO
 z dnia 17 czerwca 2016 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Boniewo za 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ) uchwala się, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2015 rok.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Boniewo.

Przewodniczący Rady Gminy Adam Ciesielski


Uzasadnienie

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego wójt gminy jest zobowiązany przekazać radzie gminy w terminie do dnia 31 maja roku następującego po roku budżetowym. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu w terminie do 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym. W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.

Przewodniczący Rady Gminy Adam Ciesielski

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Boniewo (17 czerwca 2016)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (1 lipca 2016, 13:42:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 714