Uchwała Zmieniająca Uchwałę Nr III/11/14 Rady Gminy Boniewo z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2015


UCHWAŁA  NR VIII/46/15
RADY GMINY BONIEWO
                                                   z dnia 7 września 2015 r.
Zmieniająca Uchwałę Nr III/11/14 Rady Gminy Boniewo z dnia  19 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2015
 
         Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9, lit.d oraz lit. i  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz.U. 2013 r. poz. 594 zm. poz. 645, poz. 1318; z 2014 roku poz. 379 i poz. 1072), oraz art. 211,art. 212, art. 214,  art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258, art. 264 ust. 3   ustawy z dnia  27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /tekst jednolity Dz.U. z 2013 r.  poz.885 zm.938 i poz. 1646 oraz z 2014 roku poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz.1877, z 2015 r. poz. 238 i poz. 532/
Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1.  1. W Uchwale Nr III/11/14 Rady Gminy Boniewo z dnia 19 grudnia 2014 roku  w sprawie  uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2015 zmienionej Zarządzeniem 
 Nr 2/2015 Wójta Gminy Boniewo z dnia 30 stycznia 2015 roku, Uchwałą Nr V/27/15      Rady Gminy Boniewo z dnia 4 marca 2015 roku, Zarządzeniem Nr 10/2015 Wójta Gminy Boniewo z dnia 30 marca 2015 roku, Zarządzeniem Nr 14/2015 Wójta Gminy Boniewo  z dnia 17 kwietnia 2015 roku, Zarządzeniem nr 16/2015 Wójta Gminy Boniewo  z dnia  28 kwietnia 2015 roku, Zarządzeniem Nr 18/2015 Wójta Gminy Boniewo z dnia 11 maja 2015 roku, Zarządzeniem Nr 20/2015 Wójta Gminy Boniewo z dnia 25 maja 2015 roku, Uchwałą Nr VI/36/15 Rady Gminy Boniewo z dnia 8 czerwca 2015 roku, Zarządzeniem Nr 26/2015 Wójta Gminy Boniewo z dnia 30 czerwca 2015 roku, Uchwałą Nr VII/41/15 Rady Gminy Boniewo z dnia 17 lipca 2015 roku, Zarządzeniem Nr 31/2015 Wójta Gminy Boniewo z dnia 11 sierpnia 2015 rok oraz Zarządzeniem Nr 36/2015 Wójta Gminy Boniewo z dnia 4 września 2015 roku wprowadza się następujące zmiany:
   1) Do załącznika Nr 2 wprowadza się zmiany Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały,
   2) Załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie nadane załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały,
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.
                                                                                    Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                               Adam Ciesielski
 
Uzasadnienie:
 
Zabezpieczono środki na przekazanie zgodnie z zawartą umową dotacji na wykonanie we własnym zakresie dwóch przyzagrodowych oczyszczalni ścieków.
                                                                                    Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                              Adam Ciesielski
 

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Boniewo (7 września 2015)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (21 października 2015, 15:04:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 765