UCHWAŁA NR XXXI/190/13 RADY GMINY BONIEWO z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2014


Uchwała Nr XXXI/190/13
Rady Gminy Boniewo
z dnia 30 grudnia 2013 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2014

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 ) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz.938, poz. 1646) uchwala się, co następuje:
§ 1.  Ustala się dochody budżetu w wysokości 12.786.976 zł zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
1) bieżące w wysokości 9.896.673 zł,
2) majątkowe w wysokości 2.890.303 zł.
§ 2.  Ustala się wydatki budżetu w wysokości 13.844.430 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:
1) bieżące w wysokości 8.677.927 zł,
2) majątkowe w wysokości 5.166.503 zł.
§ 3.  Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w roku budżetowym, zgodnie z załącznikiem nr 3.
§ 4.  Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 14.000 zł oraz rezerwę celową w wysokości 22.500 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
§ 5.  Deficyt budżetu w wysokości 1.057.454 zł, zostanie pokryty przychodami z kredytu w kwocie 876.357 zł oraz z pożyczki w wysokości 181.097 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na zadanie inwestycyjne „Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej, przydomowych oczyszczalni ścieków z infrastrukturą towarzyszącą oraz sprzętem obsługującym na terenie Gminy Boniewo ”.
§ 6.  Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu na kwotę 2.989.510 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu na kwotę 1.932.056 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 i 5.
§ 7.  Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 3.000.000 zł,
2) sfinansowanie planowego deficytu budżetu - w kwocie 1.057.454 zł,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 3.488.594,39 zł,
4) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 1.700.711 zł.
§ 8.  Określa się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielonych w roku budżetowym w kwocie 30.000 zł. oraz ustala się łączną kwotę wydatków przypadających na spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę w kwocie 14.343 zł.
§ 9.  Ustala się dochody w kwocie 33.421 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 30.421 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i na przeciwdziałanie narkomanii 3.000 zł.
§ 10.  Wyodrębnia się w budżecie kwotę 233.060 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 6.
§ 11.  Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień:
1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych po stronie:
a) dochodów - 4.500 zł,
b) wydatków - 713.267 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7,
2. dotacja podmiotowa dla instytucji kultury - 73.500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.
§ 12. 1. Określa się plan dotacji celowych i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na kwotę 1.288.100 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 i 10.
2. Ustala się plan dochodów Skarbu Państwa na kwotę 9.400 zł:
a) w klasyfikacji budżetowej 750 75011 - 100 zł,
852 85212 - 9.300 zł.
§ 13.  Upoważnia się Wójta Gminy do :
1) zaciągania kredytów i pożyczek  oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w paragrafie 7 uchwały;
2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
3) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
4) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 30.000 zł;
5) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 30.000 zł;
6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy Boniewo;
7) przyjmowania zwrotów z obciążeń według noty księgowej tytułem refundacji wydatków na zmniejszenie wydatków budżetu.
§ 14.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Boniewo.
§ 15.  Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.
 
 

  Przewodniczący Rady Gminy


inż. Jarosław Gazda

Załączniki do uchwały

1.Plan budżetu gminy po stronie dochodów na rok 2014 pobierz (379kB) pdf
2. Plan budżetu gminy po stronie wydatków na rok 2014 pobierz (395kB) pdf
3.Zadania inwestycyjne w 2014 roku pobierz (385kB) pdf
4. Plan przychodów do budżetu gminy na rok 2014 pobierz (328kB) pdf
5.Plan rozchodów do budżetu gminy na rok 2014 pobierz (328kB) pdf
6.Wydatki funduszu sołeckiego pobierz (85kB) pdf
7.Wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 roku pobierz (82kB) pdf
8.Dotacja podmiotowa w roku 2014 pobierz (341kB) pdf
9.Plan dochodów na zadania zlecone do budżetu gminy na rok 2014 pobierz (357kB) pdf
10.Plan wydatków na zadania zlecone do budżetu gminy na rok 2014 pobierz (358kB) pdf
11.Część opisowa do strony dochodów pobierz (55kB) word  
12.Część opisowa do strony wydatków pobierz (93kB) word
metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Boniewo (30 grudnia 2013)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (7 lutego 2014, 17:48:11)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (10 lutego 2014, 10:02:57)
Zmieniono: załączniki do uchwały

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1251