sprawozdanie


 
UCHWAŁA NR XXV/158/13
RADY GMINY BONIEWO
z dnia 24 czerwca 2013 r.
 
 
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy Boniewo za 2012 rok
 
 
            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
( Dz. U. 2013, poz. 594 ) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 i 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz.1726; z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707; z 2012 r. poz.1456, poz. 1530, poz. 1548) uchwala się, co następuje:
 
 
            § 1. Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu gminy za 2012 rok.
 
            § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.
 
                                                                                  Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                  Jarosław Gazda
 
 
 
 
Uzasadnienie
 
Zgodnie z ustawą o finansach publicznych sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego Wójt Gminy jest zobowiązany przekazać Radzie Gminy do dnia 31 maja roku następującego po roku budżetowym. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu w terminie do 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym.
W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.
           
                                                                                  Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                  Jarosław Gazda

metryczka


Wytworzył: Rada gminy Boniewo (24 czerwca 2013)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (17 lipca 2013, 13:52:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1582