wykonanie budżetu za 2012 rok

Zarządzenie Nr 17/2013
Wójta Gminy Boniewo
z dnia 27 maja 2013 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości danych dotyczących wykonania
budżetu Gminy za rok 2012

Na podstawie art. 30 ust. l pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 roku Dz.U. Nr 142, póz. 1591 ze
zmianami) oraz na podstawie art. 37 ust.2 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o
finansach publicznych ( Dz.U. z 2009 roku Nr 157, póz. 1241 ze zmianami)
Zarządzam, co następuje:
§ 1
Informacje jawne w zakresie finansów publicznych za 2012 rok w zakresie:
- wykonania budżetu wg załącznika nr l
- kwoty zobowiązań wymagalnych oraz zaciągniętych kredytów i
pożyczek wg załącznika nr 2
- kwoty dotacji otrzymanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz
kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom wg załącznika nr 3
- wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji z wymienieniem podmiotów,
których gwarancje i poręczenia dotyczą wg załącznika nr 4
- wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie
posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat
udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty wg
załącznika nr 5
- wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej wg
załącznika nr 6
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki pobierz (852kB) rar

metryczka


Wytworzył: Marek Klimkiewicz Wójt Gminy (27 maja 2013)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (3 czerwca 2013, 14:43:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2195