opracowanie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2012 rok


Zarządzenie Nr 8/2013
Wójta Gminy Boniewo
z dnia 28 marca 2013 r.
w sprawie opracowania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707, Nr 240, poz. 1429; z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530 i poz. 1548) oraz art. 42 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 1281, Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567; z 2013 r. poz. 153 ) zarządzam, co następuje:
§ 1. Realizując Uchwałę Nr XII/56/11 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012 z późniejszymi zmianami, przedkłada się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za rok 2012 zrealizowane w niżej podanych wielkościach:
1. Realizacja dochodów i wydatków budżetowych:
1) Dochody budżetowe plan 13.519.398 zł wykonanie 12.246.934 zł.
a) w tym: majątkowe plan 2.416.728 zł wykonanie 1.309.498 zł,
b) bieżące plan 11.102.670 zł wykonanie 10.937.436 zł.
2) Wydatki budżetowe plan 14.146.461 zł wykonanie 12.013.245 zł.
a) w tym: majątkowe plan 4.839.532 zł wykonanie 3.376.604 zł,
b) bieżące plan 9.306.929 zł wykonanie 8.636.641 zł.
3) Deficyt budżetowy plan - 627.063 zł wykonanie 233.689 zł.
4) Rezerwa ogólna plan 14.000 zł wykonanie 0.
5) Rezerwa celowa plan 18.000 zł wykonanie 0.
2. Realizacja planów finansowych tzw. zadań okołobudżetowych:
1) Zadań zleconych bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zleconych innymi ustawami:
a) dotacje plan 1.851.131 zł wykonanie 1.789.741 zł,
b) wydatki plan 1.851.131 zł wykonanie 1.789.741 zł.
2) Preliminarza związanego z realizacją programu rozwiązywania problemów alkoholowych:
a) wpływy plan 25.200 zł wykonanie 32.163 zł,
b) wydatki plan 25.200 zł wykonanie 18.842 zł.
§ 2. 1. Poinformować mieszkańców o wykorzystaniu środków budżetowych poprzez ogłoszenie niniejszego zarządzenia w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Boniewie.
2. Przedstawić sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2012 Radzie Gminy Boniewo wraz z mieniem komunalnym.
3. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok przesłać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.
 
  Opublikowano Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom . 2013-1663 z dnia 2013-04-15
 
  Wójt Gminy


mgr inż. Marek Klimkiewicz
 

metryczka


Wytworzył: Marek Klimkiewicz Wójt Gminy (28 marca 2013)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (15 kwietnia 2013, 14:16:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1687