uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki


UCHWAŁA Nr V/22/11
RADY GMINY BONIEWO
z dnia 29 marca 2011 r.
 
 
w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących  fundusz sołecki
 
            Na podstawie art.7 ust. 1 pkt 17 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2001r. Nr 142, poz. 1591,  z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,  poz. 558, Nr 113,  poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806,  z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,  poz. 1568,  z 2004 r. Nr  102, poz.1055, Nr 116,  poz. 1203,  z 2005 r. Nr 172,  poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128,  Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz .420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675  ) oraz art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim ( Dz. U. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 i za 2010 r. Nr 217, poz. 1427 ) uchwala się, co następuje :
  
 
            § 1. Wyraża się zgodę na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2012 środków stanowiących fundusz sołecki.
 
            § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
 
            § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy.
 
                                                                                 
 
 
 
 
 
 
Uzasadnienie
 
 
            Zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim Rada Gminy zobowiązana jest do dnia 30 marca 2011 r. do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia lub nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego na rok 2012.
W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.
 
 
                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Boniewo (29 marca 2011)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (6 kwietnia 2011, 10:19:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1711