uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boniewo na lata 2011-2017

UCHWAŁA NrV/21/ll
RADY GMINY BONIEWO
z dnia 29 marca 2011 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boniewo
na lata 2011-2017

Na postawie art. 226, art. 227, art 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U . Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze
zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr III/6/10 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boniewo na lata 2011 - 2017 wprowadza
się następujące zmiany:
1) Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie nadane załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały
2) Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie nadane załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Boniewo.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w
siedzibie Urzędu Gminy w Boniewie.

Uzasadnienie:
Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach, w przychodach i rozchodach budżetu gminy
na rok 2011 oraz wprowadza zadanie inwestycyjne do realizacji w roku 2011 takie jak:
- przebudowa i remont drogi gminnej w miejscowości Grójec.
Również zabezpiecza sie środki na dokumentację modernizacji dróg w Anielinie , Sarnowie
Czuplach i Bierzynie.

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Boniewo (29 marca 2011)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (6 kwietnia 2011, 10:16:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1434