Zmieniająca Uchwałę Nr III/7/10 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie budżetu Gminy Boniewo na rok 2011

UCHWAŁA NR V/20 / l l
RADY GMINY BONIEWO
z dnia 29 marca 2011 roku
Zmieniająca Uchwałę Nr III/7/10 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie
budżetu Gminy Boniewo na rok 2011

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
/Dz.U. z 2001 r. N r 142 poz. 1591 ze zmianami/, oraz art. 211, art.212, art. 222, art.235, art.236,art.237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz.U. z 2009 r. Nr 157,poz. 1240 ze zmianami/
Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.1. W Uchwale Nr HI/7/10 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie
budżetu na rok 2011 zmienionej Uchwałą Nr IV/14/1 IRady Gminy Boniewo z dnia 8 lutego
2011 roku, wprowadza się następujące zmiany:
1) Plan dochodów w wysokości 13.015.663 zł zmniejsza się do kwoty 12.611.654 z ł ;
zmiany przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
2) Plan wydatków w wysokości 14.083.077 zł zmniejsza się do kwoty 13.679.068 zł;
zmiany przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały
2. § 5 otrzymuje brzmienie " Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu na
kwotę 2.615.493 zł i łączna kwotę planowanych rozchodów budżetu 1.548.079 zł"
3. § 6 otrzymuje brzmienie " Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i
pożyczek zaciągniętych na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie
1.000.000 zł,
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 1.067.414 z ł
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
w kwocie 1.548.079 zł
4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu
Unii Europejskiej - w kwocie 947.979 zł"
4. § 12 otrzymuje brzmienie "Upoważnia się Wójta Gminy do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych:
a) na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu w kwocie 1.000.000 zł,
b) sfinansowanie planowego deficytu budżetu w kwocie 1.067.414 zł,
c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów
wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.548.079 zł,
d) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 947.979 zł,
e) na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne
i zakupy w ramach WPF w kwocie 6.622.416 zł
2) do dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między
działaniami,
3) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 30000 zł;
4) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 30000 zł;
5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach
bank prowadzący obsługę budżetu".
5. Załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie nadane załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały.
6. Załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie nadane załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały
7. Załącznik nr 5otrzymuje brzmienie nadane załącznikiem nr 5 do niniejszej Uchwały
8. Załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie nadane załącznikiem nr 6 do niniejszej Uchwały
9. Załącznik nr 9 otrzymuje brzmienie nadane załącznikiem nr 7 do niniejszej Uchwały
10. Załącznik Nr 10 otrzymuje brzmienie nadane załącznikiem nr 8 do niniejszej Uchwały
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu
Gminy w Boniewie.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:
Plan dochodów i wydatków zmniejsza się o 404.009 zł, ponieważ po przeprowadzonych
przetargach na zadania inwestycyjne wartość robót uległa zmniejszeniu zatem zmniejszyły się
środki Unii Europejskiej o kwotę 321.359 zł i środki z udziału w finansowaniu Starostwa
Powiatu o kwotę 48.457 zł, dotyczy to inwestycji pn.:
1/ Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lubomin
21 Przebudowa drogi gminnej Boniewo - Łąki Zwiastowe oraz remont ciągu komunikacyjnego
drogi powiatowej nr 2914 C Lubraniec - Boniewo - Cetty w miejscowości Boniewo .
Środki z udziału własnego, które zostały z wyżej wymienionych zadań przeznacza się na:
a/ nowe zadania inwestycyjne kwotę 100.000 zł:
- modernizacja drogi gminnej w miejscowości Grójec - 70.000 zł
- dokumentacja na modernizację drogi gminnej Osiecz Wielki - Bierzyn - 12.000 zł
- dokumentacja na modernizacje dróg takich jak Anielin - Łąki Wielkie, Sarnowo etap
II, Czuple - Sieroszewo - 18.000 zł
b/ na remont dróg - 51693 zł
c/ na wynagrodzenia i pochodne dla 7 stażystów zatrudnionych na 3 miesiące - 34.245 zł
d/ na pokrycie dodatku jednorazowego dla nauczycieli, podwyżki od 1 września 2011 roku oraz
zakup materiałów i usług -103.311 zł
e/ na opłatę ryczałtową oświetlenia drogowego -15.000 zł
f/ na zakup energii i materiałów na boisko "Orlik" -13.000 zł
Wojewoda Kujawsko-Pomorski zmniejszył nam dotację na:
- świadczeniach rodzinnych -14.000 zł
- zasiłkach okresowych -11.000 zł
- zasiłkach stałych 1.800 zł
natomiast zwiększył środki o 200 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
Również Minister Finansów zmniejszył nam subwencję oświatową o kwotę 26.955 zł
Zwiększenia dotyczą:
a) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu udzielił naszej
gminie dotacji w wysokości 10.000 zł na zalesienie i zakrzewienie terenów stanowiących
własność gminy,
b) Prezes Głównego Urzędu Statystycznego przekazał dotację w kwocie 9.366 zł na realizację
czynności związanych z narodowym spisem powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r.
Ponadto dokonuje się innych zmian dotyczących przeniesień planu wydatków bieżących
pomiędzy paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej.
Wprowadzone zmiany w poszczególnych przedziałkach klasyfikacji budżetowej przedstawiają
załącznik Nr 1 i 2 do niniejszej Uchwały.

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Boniewo (29 marca 2011)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (6 kwietnia 2011, 10:13:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1437