w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy Boniewo za 2010 rok


 
UCHWAŁA  NR VII/29/11
RADY GMINY BONIEWO
z dnia 27 maja 2011 r.
 
 
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania
z wykonania budżetu gminy Boniewo za 2010 rok
 
 
            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr  40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 ) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 )  uchwala się, co następuje:
 
 
            § 1. Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu Gminy za 2010 rok.
 
            § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Boniewie.
 
                                                    Przewodniczący Rady Gminy                                                                                                         Jarosław Gazda
 
 
 
Uzasadnienie
 
Zgodnie z ustawą o finansach publicznych sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego Wójt Gminy jest zobowiązany przekazać Radzie Gminy do dnia 31 maja roku następującego po roku budżetowym. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu w terminie do 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym.
W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.
                                                                         Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                              Jarosław Gazda

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Boniewo (29 czerwca 2011)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (29 czerwca 2011, 20:01:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1810