Zarządzenie W sprawie opracowania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2010 r.


 
 
Z A R Z Ą D Z E N I E  NR 7 /2011
WÓJTA GMINY BONIEWO
Z dnia 30 marca 2011 roku
 
 
W sprawie opracowania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2010 r.
 
        Na podstawie art. 267 ust. l ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ) art. 42 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 póz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 13 pkt. 2 i 10 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62 poz. 718 ze zm.) zarządzam, co następuje:
 
 
 § 1 Realizując Uchwałę Nr XXXV/199/10 Rady Gminy Boniewo z dnia
 30 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2010 z późniejszymi zmianami, przedkłada się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za rok 2010 zrealizowane w niżej podanych wielkościach :
 
I.    Realizacja dochodów i wydatków budżetowych:
 
1    Dochody budżetowe  plan    12.158.828 zł    wykonanie    11.096.216 zł
w tym: majątkowe             plan      2.510.780 zł    wykonanie      1.712.637 zł
            bieżące                plan      9.648.046 zł    wykonanie      9.383.579 zł
Wykonanie dochodów  przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia
1       Wydatki budżetowe  plan   14.083.081 zł    wykonanie    12.559.414 zł
          w tym: majątkowe plan     5.316.726 zł    wykonanie      4.348.652 zł
                        bieżące     plan     8.766.355 zł    wykonanie      8.210.762 zł
            Wykonanie wydatków przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia
 3.  Deficyt budżetu            plan   -1.924.255 zł    wykonanie    - 1.463.199 zł   
 
II.   Realizacja planów finansowych tzw. zadań około budżetowych:
 
1.      Zadań zleconych bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zleconych
innymi ustawami :
 
                    Dotacje        plan    2.272.291 zł    wykonanie   2.215.202 zł
                    Wydatki       plan    2.272.291 zł    wykonanie   2.215.202 zł
 
 
1.      Preliminarza związanego z realizacją programu rozwiązywania problemów alkoholowych:
                       
                             Wpływy     plan   28.350 zł        wykonanie  37.456 zł
                             Wydatki     plan   28.350 zł        wykonanie  23.814 zł
   
§ 2. 1. Poinformować mieszkańców o wykorzystaniu środków budżetowych poprzez ogłoszenie niniejszego zarządzenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.
       2. Przedstawić sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2010 Radzie Gminy w Boniewie wraz z mieniem komunalnym
       3. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010 rok przesłać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku.
 
     § 3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.
 
Załącznik Nr 1 dalej (373kB) word
Załącznik Nr 2 dalej (107kB) word
 
 
                                                                                                        
 
 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Marek Klimkiewicz (30 marca 2011)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (6 kwietnia 2011, 11:18:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1694