zARZĄDZENIE nR 39/2009

ZARZĄDZENIE NR 39 /2009
WÓJTA GMINY BONIEWO
z dnia 13 listopada 2009 roku
W sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy na rok 2010
Na podstawie art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym / Dz.U z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami/, oraz art. 179 i art.
181 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych / Dz.U. Z 2005
roku Nr 249 poz. 2104 ze zmianami/ Wójt Gminy zarządza, co następuje:
§ 1. Przyjąć projekt budżetu gminy na rok 2010 w pełnej szczegółowości w
zakresie:
1) Prognozowanych dochodów budżetu gminy w wysokości - 10.660.324 zł
2) Wydatków budżetu gminy w wysokości - 12.555.584 zł
obejmujący projekt uchwały budżetowej Rady Gminy Boniewo na rok 2010
z załącznikami:
– plan dochodów
– plan wydatków
– plan wydatków na limity wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012
– plan zadań inwestycyjnych na rok 2010
– plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z
funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności
– przychody i rozchody budżetu gminy w 2010 roku
– dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w
drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
– dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i
innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010 roku oraz
dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w
2010 roku
– plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej
– plan dotacji podmiotowej dla instytucji kultury
– prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne
– plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego
– informacje o stanie mienia komunalnego
– informacje opisową do projektu budżetu
§ 2. Przyjęty projekt budżetu na rok 2010 przedłożyć :
– Przewodniczącemu Rady Gminy w Boniewie celem dalszego nadania biegu prac
nad jego uchwalaniem zgodnie z przyjętą procedurą,
– Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku.
§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w
siedzibie Urzędu Gminy.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Projekt uchwały dalej (48kB) word
Załącznik nr 1 dalej (232kB) pdf , Część opisowa do załącznika Nr 1 dalej (82kB) pdf
Załącznik Nr 2 DA (779kB) pdf Część opisowa załącznika Nr 2 dalej (88kB) pdf
Załącznik Nr 3 dalej (71kB) pdf
Załącznik Nr 4 dalej (71kB) pdf ,
Załącznik Nr 5 dalej (67kB) pdf
Załącznik Nr 6 dalej (86kB) pdf ,
Załącznik Nr 7 dalej (85kB) pdf ,
Załącznik Nr 8 dalej (69kB) pdf ,
Załącznik Nr 9 dalej (51kB) pdf ,
Załącznik Nr 10 dalej (78kB) pdf ,
Załącznik Nr 11 dalej (102kB) pdf ,
Załącznik Nr 12 dalej (111kB) pdf ,
Załącznik Nr 13 dalej (140kB) pdf ,
Załącznik N r 14 dalej (34kB) word
Wykaz mienia komunalnego na 2010 dalej (148kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Marek Klimkiewicz (13 listopada 2009)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (20 listopada 2009, 13:54:27)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (24 listopada 2009, 14:19:29)
Zmieniono: korekta literowa

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1977