uchwałą mieniająca Uchwałę Nr III/14/18 Rady Gminy Boniewo z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2019

UCHWAŁA NR V/22/19
RADY GMINY BONIEWO
z dnia 11 marca 2019 r.
zmieniająca Uchwałę Nr III/14/18 Rady Gminy Boniewo z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2019
Na podstawie podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2018 roku poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432, poz. 2500 /, art. 212 , art 214, art 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 242, art. 258 art. 259 ust. 2 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / Dz.U. z 2017 r., poz.2077, z 2018 roku poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2245, poz, 2354, poz. 2500, z 2019 roku poz. 303, poz. 326/ Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr III/14/18 Rady Gminy Boniewo z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2019 zmienionej Zarządzeniem Nr 2/2019 Wójta Gminy Boniewo z dnia 4 lutego 2019 oraz Zarządzeniem Nr 6.2019 Wójta Gminy Boniewo z dnia 25 lutego 2019 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Plan dochodów w wysokości 18.166.403,19 zł zwiększa się do kwoty 18.483.368,61 zł ;
zmiany przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Plan wydatków w wysokości 17.349.926,19 zł zwiększa się do kwoty 17.666.891.61 zł ;
zmiany przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały.
3. Załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie nadane Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.
4. Załącznik Nr 9 otrzymuje brzmienie nadane Załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.
5. Załącznik Nr 10 otrzymuje brzmienie nadane Załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Boniewo.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.


Załączniki do uchwały uchwała budżetowa.pdf (694kB) pdf

Przewodniczący Rady Gminy
Adam Ciesielski

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Boniewo (11 marca 2019)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (22 marca 2019, 12:27:44)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (22 marca 2019, 12:31:00)
Zmieniono: tytuł

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 156