zawiadomienie o opracowaniu ekofizjograficznym

Boniewo, dnia 10.07.2009 r.
 
ZAWIADOMIENIE
 
            Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 23 lit. d ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) Wójt Gminy Boniewo informuje, że sporządzone zostały następujące opracowania ekofizjograficzne:
1.   Opracowanie ekofizjograficzne wykonane na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki nr ewidencyjny 56, 61/37, 61/36 oraz część 55/2 położone w miejscowości Łączewna gmina Boniewo powiat włocławski,
2.   Opracowanie ekofizjograficzne wykonane na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki nr ewidencyjny 62/11, 62/6, cz. 62/10, 60/2 położone w miejscowości Łączewna gmina Boniewo powiat włocławski. W/w opracowania udostępnia się do wglądu w Urzędzie Gminy Boniewo – adres: 87 – 851 Boniewo, ul. Szkolna 21, budynek Urzędu Gminy w Boniewie referat inwestycji w godzinach pracy Urzędu, tj. 7.15 – 15.15.
 
                                                                                                     WÓJT GMINY
                                                                                                     Marek Klimkiewicz
 
Umieszczono:
- BIP :   www.bip.boniewo.pl                             
- Tablica ogłoszeń : Urzędu Gminy w Boniewie

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Marek Klimkiewicz (10 lipca 2009)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (10 lipca 2009, 08:22:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3000