Przewodniczący Rady Gminy zwołuję XVIII sesję Rady Gminy Boniewo w kadencji 2018 – 2023 na dzień 19 lutego 2021 r.( piątek) o godz. 10:00 na stołówce Zespołu Szkół w Boniewie


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 713 ze zmianami) Przewodniczący Rady Gminy zwołuję XVIII sesję  Rady Gminy Boniewo  w kadencji 2018 – 2023 na dzień 19 lutego 2021 r.( piątek) o godz. 10:00 na stołówce Zespołu Szkół w Boniewie.

Proponowany porządek XVIII sesji Rady Gminy Boniewo
1.       Otwarcie.
2.       Wybór sekretarza sesji .
3.       Stwierdzenie prawomocności .
4.       Przyjęcie porządku obrad .
5.       Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
6.       Przyjęcie informacji wójta o działalności w okresie między sesjami.
7.       Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na 2021 r.
8.       Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boniewo na lata 2021 -2028.
9.       Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Boniewo.
10.   Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian  za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za zagospodarowanie odpadów komunalnych.
11.   Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnych oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Boniewo”.
12.   Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Boniewo na lata 2021-2025.
13.   Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/120/20 Rady Gminy z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
14.   Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminy dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Boniewo.
15.   Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Boniewo na lata 2021-2030.
16.   Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż samochodu strażackiego.
16.  Interpelacje i zapytania radnych.
17.  Wolne wnioski i zapytania.
18.  Zakończenie obrad  sesji rady gminy.  
 
                                                                                                                                             Przewodniczący Rady Gminy
    Adam Ciesielski
 

metryczka


Wytworzył: Adam Ciesielski Przewodniczący Rady Gminy Boniewo (9 lutego 2021)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (9 lutego 2021, 18:08:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 173