P R O T O K Ó Ł Nr XII.16 z obrad sesji Rady Gminy Boniewo


Or.0002.XII.16
P R O T O K Ó Ł Nr XII.16
z obrad sesji Rady Gminy Boniewo
w dniu 17 czerwca 2016 r.
w sali obrad rady gminy w hali sportowej w Boniewie
w godzinach od 9:00 do 11:15
 
W obradach uczestniczyło 14 radnych, nieobecna radna Ewa Szadkowska
osoby uczestniczące:
Wójt Gminy – Marek Klimkiewicz
Sekretarz Gminy – Anna Kozłowska
Skarbnik Gminy – Aleksandra Woźniak
sołtysi w/g załączonej listy obecności
 
Ad. pkt 1. Otwarcia obrad XII sesji Rady Gminy Boniewo dokonał jej Przewodniczący – Adam Ciesielski. Powitał on przybyłych radnych i gości uczestniczących.
 
Ad. pkt 2. Na sekretarza sesji w głosowaniu jawnym wybrano radną Wiolettę Pietruchę.
 
Ad. pkt 3.  Na podstawie listy obecności przewodniczący obrad stwierdził, iż w obradach uczestniczy 14 radnych. Obrady są więc prawomocne ( lista obecności w załączeniu).
 
Ad. pkt 4. Przystąpiono do ustalenia porządku obrad. Prowadzący obrady zaproponował zdjęcie
z proponowanego porządku obrad punkt dotyczący „podjęcia uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych” z powodu konieczności zmiany numeracji dróg. Rada jednogłośnie wyraziła zgodę. Odczytał proponowany porządek obrad i zwrócił się z zapytaniem, czy są uwagi, do zaproponowanego porządku obrad.
Żadnych uwag do zaproponowanego porządku obrad nie wniesiono.
Ostatecznie porządek obrad przedstawiał się następująco:
1.   Otwarcie.
2.  Wybór sekretarza sesji.
3.  Stwierdzenie prawomocności.
4.  Przyjęcie porządku obrad.
5.  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
6.  Przyjęcie informacji wójta o działalności w okresie między sesjami.
7. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr X/68/15 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Boniewo na rok 2016.
8.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2016-2025.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Boniewo za 2015 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wójtowi gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy dla Powiatu Włocławskiego przy wykonywaniu utwardzenia ciągów pieszych przy drogach powiatowych.
12.  Przyjęcie sprawozdania z działalności PP Choceń oraz informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na podległym terenie w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
13. Interpelacje i zapytania radnych.
14. Wolne wnioski i zapytania.
15. Zakończenie obrad  sesji rady gminy.
Porządek obrad został przyjęty 14 głosami „za”.  
 
Ad. pkt 5. Protokół z poprzedniej sesji przyjęto 14 głosami „za” w wersji wyłożonej.   
 
Ad. pkt 6. Przyjęcie informacji wójta o działalności w okresie między sesjami
Pan Marek Klimkiewicz- Wójt Gminy przedstawił informację z działalności między sesjami.
W okresie od ostatniej sesji tj. od dnia 31 marca 2016 r. r.  zajmował się wraz z współpracownikami następującymi sprawami. Prowadzeniem inwestycji gminnych i tak: przeprowadzony został przetarg i wyłoniony wykonawca na zadanie drogowe Grójec -Grójczyk - Sułkówek - Otmianowo
z dofinansowaniem z funduszu PROW. Wygrała firma INODROG z Inowrocławia za kwotę 782
( wartość kosztorysowa 800 tys. zł ). Prowadzona była inwestycja w Łąkach Wielkich oraz kontynuowane realizacje podbudów. Prowadzone są prace projektowe nad zadaniami na lata następne na budowę dróg. W naszej gminie wprowadzany był program „500 plus”. Była wizytacja ze strony rządowej i chyli czoła dla naszych pracowników GOPS. Znaleźliśmy się w czołówce gmin zarówno wypłacających jak i wydających decyzje.
Wójt poinformował wszystkich ,że Gmina Boniewo zdobyła 1 miejsce w województwie, a 73
w kraju w rankingu gmin pod względem pozyskania środków unijnych. Złożył podziękowanie wszystkim radnym, przewodniczącemu rady, skarbnikowi i sekretarz gminy, pracownikom urzędu, sołtysom za to, że dzięki wspólnej pracy, zaangażowaniu nasza gmina pozyskała tak dużo środków na inwestycje, które służą  mieszkańcom. Wójt powiedział, że obecnie już wszyscy starają się o te środki, są ograniczenia, ale dzielimy się tymi środkami, by każda z gmin skorzystała z tych środków.
Ponadto wójt i współpracownicy brali udział w licznych spotkaniach i szkoleniach i prowadzone były na bieżąco wszystkie sprawy należące do obowiązków.
Powyższą informację radni przyjęli jednogłośnie.
 
Przewodniczący obrad złożył podziękowanie dla wójta i jego załogi, radnym i sołtysom za zaangażowanie w pozyskanie środków dla gminy na rozwój infrastruktury gminy.
 
Ad. pkt 7.Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr X/68/15 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Boniewo na rok 2016
Skarbnik Gminy zapoznała ze zmianami do budżetu gminy na 2016 rok.. Powiedziała, że
budżet gminy po stronie dochodów i wydatków zmniejszył się o kwotę 85.984 zł z tytułu:
- subwencji oświatowej o kwotę 58.083 zł, zmniejszono wydatki dla Zespołu Szkół w Boniewie,
- dotacji z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na zadanie inwestycyjne "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łąki Wielkie" o kwotę 16.750 zł ponieważ koszt zadania po przetargu zmalał,
- środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich o kwotę 11.151 zł na zadanie inwestycyjne "Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Grójec, Sułkówek, Otmianowo, Grójczyk" koszt inwestycji po przetargu 788.849 zł,
Również zabezpieczono środki na opracowanie dokumentacji na budowę wielorodzinnej oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Osiecz Wielki oraz przeniesiono środki z poręczenia kredytu dla LGD Dorzecze Zgłowiączki ponieważ otrzymano pismo z Banku Spółdzielczego w Kowalu informujące o spłaceniu kredytu na remonty w mieszkaniach komunalnych, na oczyszczalnie przyzagrodową oraz zwiększono w części wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi z Funduszu na przeciwdziałanie alkoholizmowi niewykorzystanego w roku ubiegłym.
 
Przewodniczący obrad zapytał czy ktoś z radnych ma uwagi do przedstawionych zmian. Nikt nie wniósł uwag. W związku z powyższym przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr X/68/15 Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2016 i poddał pod głosowanie.
Powyższą uchwałę podjęto 14 głosami „za”.
Uchwała Nr XII/93/16 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad. pkt 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2016-2025
Skarbnik Gminy wyjaśniła, że dochody i wydatki dostosowano do Uchwały Nr XII/93/16 Rady Gminy Boniewo z dnia 17 czerwca 2016 roku zmieniającej Uchwałę Nr X/68/15 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2016 ze zmianami. Do wykazu przedsięwzięć wprowadzono zadanie inwestycyjne „Opracowanie dokumentacji na budowę wielorodzinnej oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Osiecz Wielki”.
 
Przewodniczący obrad zapytał czy ktoś z radnych ma uwagi do przedstawionych zmian. Nikt z radnych nie wniósł uwag. Wobec powyższego przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boniewo na lata 2016 -2025 i poddał głosowaniu.
Powyższą uchwałę podjęto 14 głosami”za”.
 
Ad. pkt 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Boniewo za 2015 rok
Skarbnik Gminy – Aleksandra Woźniak pokrótce zapoznała ze sprawozdaniem finansowym i sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2015 r.(sprawozdanie w załączeniu ), przedstawiła Uchwałę Nr 12/S/2015 Składu Orzekającego Nr 7 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 8 kwietnia 2015 roku w sprawie wyrażenia opinii
o przedłożonym przez Wójta Gminy Boniewo sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2015 rok. Skład Orzekający postanowił zaopiniować pozytywnie przedłożone przez Wójta Gminy Boniewo sprawozdanie ( opinia w załączeniu).
           
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Ireneusz Górski przedstawił wniosek  Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Boniewo o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Boniewo
za wykonanie budżetu Gminy za rok 2015 stanowiący załącznik do niniejszego protokołu.
 
            Przewodniczący obrad odczytał Uchwałę Nr 6/Kr/2016 Składu Orzekającego Nr 7 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Boniewo w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Boniewo za 2015 r. stanowiącą załącznik do niniejszego protokołu. Zdaniem Składu Orzekającego wniosek Komisji Rewizyjnej jest zasadny i zgodny z prawem.
Przewodniczący obrad otworzył dyskusję nad sprawozdaniem. Nikt nie zabrał głosu.
Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Boniewo za 2015 rok  i poddał głosowaniu.
Powyższą uchwałę podjęto 14 głosami „za” przy obecnych 14 radnych.
Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Rady stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.
Uchwała Nr XII/95/16  stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad. pkt 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wójtowi gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok
Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok i poddał głosowaniu.
Powyższą uchwałę podjęto 14 głosami”za” przy obecnych 14 radnych.
Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Rady stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.
Uchwała Nr XII/96/16 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Wójt Gminy złożył podziękowanie wszystkim za tę zbiorową pracę.
 
Ad. pkt 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy dla Powiatu Włocławskiego przy wykonywaniu utwardzenia ciągów pieszych przy drogach powiatowych
Wprowadzenia do tematu dokonał przewodniczący obrad i wyjaśnił, że temat był omawiany na posiedzeniu stałych komisji rady, sprawa dotyczy pomocy rzeczowo-finansowej w robotach budowlanych w związku z realizacją przez Powiat Włocławski budowy chodników dla pieszych przy drogach powiatowych w miejscowości Osiecz Wielki i Boniewo. Zaznaczył, że radni wyrazili zgodę.
            Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy dla Powiatu Włocławskiego przy wykonywaniu utwardzenia ciągów pieszych przy drogach powiatowych i poddał głosowaniu.
Powyższą uchwałę podjęto 14 głosami „za”.
Na podstawie przeprowadzonego głosowania przewodniczący rady stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.
Uchwała Nr XII/97/16 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad. pkt 12. Przyjęcie sprawozdania z działalności PP Choceń oraz informacji o stanie porządku
i bezpieczeństwa publicznego na podległym terenie w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
Kierownik Posterunku Policji w Choceniu- asp. szt. Grzegorz Safianowski  pokrótce przedstawił Sprawozdanie z działalności PP Choceń oraz informację o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na podległym terenie w okresie 01.01.2015 r, do 31.12.2015 r. stanowiące załącznik do niniejszego protokołu. Ocenił, że stan bezpieczeństwa w Gminie Boniewo jest zadowalający.
Gro przestępstw jakie miały miejsce to kradzieże, włamania – to przemierzające się grupy przestępcze.  Dużym problemem są oszustwa internetowe na tzw. ”wnuczka”, „ciocię”, „babcię” itp. Kierownik poinformował, że prawdopodobnie będą zmiany, w miesiącu wrześniu br. będą reaktywowane Posterunki w Chodczu, Lubieniu Kujawskim i Lubrańcu. Nie będzie zmian
w Posterunku w Choceniu, będą nadal działać w tym samym rejonie czyli Gminy Choceń i Boniewo. Złożył podziękowanie wszystkim za pomoc i współpracę – która jak stwierdził układa się bardzo dobrze.
 
Przewodniczący obrad sprawozdanie z działalności PP Choceń poddał głosowaniu.
Powyższe sprawozdanie radni przyjęli jednogłośnie w wersji jak w załączniku.
 
Ad. pkt 13. Interpelacje i zapytania radnych
Głos zabrał radny Bocian w treści jak niżej:
 
„Panie Wójcie, Panie Przewodniczący, Szanowne Koleżanki i Koledzy Radni oraz Wszyscy Zaproszeni Goście. W dniu dzisiejszym podjęliśmy uchwałę dotyczącą udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Boniewo z tytułu wykonania budżetu za rok 2015 tak jak pozostali Radni głosowałem za ponieważ nie miałem żadnych uwag i zastrzeżeń co do wykonania budżetu i inwestycji w Gminie Boniewo w 2015 r. Za rok w miesiącu czerwiec będziemy podejmować taką samą uchwałę mam nadzieje, że zagłosuję tak samo, jednak żeby tak się stało chciałbym dzisiaj aby Wójt udzielił mi odpowiedzi na dwa pytania, które budzą we mnie zaniepokojenie, jednak zanim je zadam chciałbym dopowiedzieć kilka zdań odnośnie mojego ostatniego wystąpienia na sesji w dniu 30 grudnia 2015 r. dotyczącego podniesienia o 600 zł dodatków funkcyjnych dla Dyrektora i Wicedyrektora tutejszego Zespołu Szkół oraz chciałbym wyrazić swoje stanowisko dotyczące podwyżek dla pracowników Gminy Boniewo.
Na grudniowej sesji wyszedłem z propozycją powierzenia obowiązków wicedyrektora jednemu z nauczycieli oraz zmniejszenia bardzo wysokich podwyżek dla dyrektora i wicedyrektora naszego Zespołu Szkół, zaoszczędzoną w ten sposób kwotę chciałem przekazać dla nauczycieli wychowawców. Mój wniosek praktycznie jednogłośnie został oddalony, a Pan Wójt dzielnie bronił podwyżek dla dyrektorów pozwolę sobie tutaj zacytować  „lepiej dać te pieniądze pani dyrektor i wicedyrektorowi, bo angażują się w pracę, a inni nauczyciele nie angażują się tak, tylko pobierają pensje i to wszystko”. Po 3 miesiącach od mojego wystąpienia nastąpiła cudowna zmiana stanowiska o 180 stopni i w dniu 30 marca 2016 r. podjęliśmy uchwałę o podwyższeniu dodatków funkcyjnych dla nauczycieli wychowawców, podwyżkę ekwiwalentu za godzinę działań w akcji pożarniczej otrzymali strażacy ochotnicy, których również wymieniłem w swoim wystąpieniu. Nie chcę sobie tutaj przypisać wszystkich zasług ponieważ wymienione podwyżki nie były by możliwe gdyby nie przychylność szanownej Rady, jednak myślę, że moje wystąpienie miało na to jakiś wpływ.
Takie właśnie słowa usłyszałem od Wójta gdy byłem u Pana w biurze powtórzę jeszcze raz cytuje ,,Pana wystąpienie również miało jakiś wpływ na podwyżki dla nauczycieli’’. Nie byłem tam bez powodu chciałem zobaczyć czy takiego samego uzasadnienia użyje Wójt na sesji. Wcale nie byłem zdziwiony, że Wójt nie powtórzył na sesji tego co powiedział mi w biurze. Na myśl przychodzi mi jedno, pytanie dlaczego Wójt mówił o tym w biurze, a nie poruszył tego na sesji? Moim zdaniem okoliczności towarzyszące wskazują na to, iż nie mieliście w planach podwyżki dla nauczycieli. Dlaczego tak myślę? Pozwolę sobie przytoczyć słowa Pani Sekretarz Gminy gdy ubolewała Pani, że co jakiś czas musimy zmieniać uchwały i je poprawiać. Powodem tych zmian i poprawek były zewnętrzne kontrolę, która na Nas to wymuszały. Była Pani niezadowolona z faktu, że niezbyt profesjonalnie to wygląda, jednak zapewniła Pani, że to nie efekt błędów pracowników gminy, a wspomnianych już wcześniej zewnętrznych kontroli. Z czym ja jak najbardziej się zgadzam.
Chciałbym zadać tylko jedno pytanie dlaczego wtedy w grudniu nie podjęliśmy uchwały zmieniającej regulamin dla dyrektora, wicedyrektora i nauczycieli wychowawców? Dlaczego najpierw wzięliśmy pod uwagę dwie pierwsze osoby, a trzecią grupę zawodową ominęliśmy? Ponieważ nie było ich w planach? Bo przecież nie można tu mówić o zewnętrznej kontroli, bo takiej nie było. Wszystko zależało od Nas mogliśmy zrobić to w jednej uchwalę.  Zarówno przy podejmowaniu uchwały w grudniu dot. podwyżek dla Pani Dyrektor i Wicedyrektora, jak i przy podejmowaniu w marcu uchwały dot. podwyżek dla nauczycieli wychowawców padał ten sam argument cytuje ,,mieścimy się w subwencji’’ dodatkowo na marcowej sesji Wójt powiedział, że owa subwencja, z której wypłacane są wynagrodzenia dla pracowników szkoły zmniejszyła się o 58 tys. zł, a w sąsiedniej gminie zmniejszyła się o kwotę około 600 tys. zł. Te wypowiedziane przez Wójta informację również utwierdziły mnie w przekonaniu, że podkreślam moim zdaniem nie mieliście w planach podwyżek dla nauczycieli. Dlaczego w grudniu mamy pełną pulę i wymienionych nauczycieli pomijamy, mijają trzy miesiące i po zmniejszeniu puli o 58 tys. zł i tak podnosimy im wynagrodzenia. Zrozumiałbym Was gdyby sytuacja była odwrotna ale nie jest więc dla mnie osobiście dziwne jest to, że nie zrobiliśmy tego od razu o co pozwolę sobie przypomnieć wnioskowałem. Na tym chciałem zakończyć temat podwyżek dla nauczycieli wychowawców.
Teraz chciałbym wyrazić swoje stanowisko dotyczące podwyżek pracowników Gminy Boniewo. Naturalną rzeczą jest, że po analizie dodatków funkcyjnych dla dyrektorów, wicedyrektorów i nauczycieli wychowawców skupiłem się na wynagrodzeniach najwyżej postawionych pracowników w Urzędach Gmin oraz Urzędach Miasta w powiecie włocławskim, dla porównania dodałem jeszcze wynagrodzenia najwyżej postawionych urzędników w Starostwie Powiatowym we Włocławku. Swoją analizę oparłem głównie na danych zawartych w Biuletynie Informacji Publicznej oraz własnych obliczeniach, dlaczego występuje dopiero teraz otóż nad analizą, którą zaraz Państwo otrzymacie pracowałem sam, nie stoi za mną żaden sztab ludzi, wszystko zrobiłem sam. Po moim wystąpieniu w grudniu Pan Wójt powiedział ,,chylę czoła za taki trud’’ wtedy analiza zawiera tylko jedną stronę, dziś otrzymacie Państwo 10 stron jeżeli w którymś oświadczeniu majątkowym, zarządzeniu bądź obliczeniu popełniłem błąd przepraszam jestem w stanie go skorygować po okazaniu mi właściwego oświadczenia bądź zarządzenia. Sprawdzałem to trzy razy jednak jestem tylko człowiekiem i mogłem popełnić błąd, jednak ostatnio mój materiał był sprawdzany i nie było co do niego żadnych zastrzeżeń mam nadzieje, że teraz będzie tak samo.
Chciałbym prosić Państwa o spojrzenie na pierwsza stronę mojego materiału poglądowego swoją analizę:
1.      rozpocząłem od budżetów gmin i miast w powiecie włocławskim na przestrzeni ostatnich czterech lat. Jak widać na załączonej tabeli jeśliby zsumować budżety Miasta i Gminy Kowal, Gmina Boniewo znajduję się na przedostatnim miejscu w powiecie włocławskim z niewielka przewagą nad Gminą Baruchowo.
2.      Kolejnymi danymi, które poddałem swojej analizie jest liczba ludności w poszczególnych gminach i miastach powiatu włocławskiego, tutaj również widzimy, że po zsumowaniu liczby ludności w Gminie Kowal i Mieście Kowal, Gmina Boniewo znajduję się na ostatnim miejscu w powiecie włocławskim.
3.      Następnie skupiłem się na wynagrodzeniach Wójtów, Burmistrzów i Starosty w powiecie włocławskim. Niestety nie we wszystkich gminach udało mi się znaleźć te informację dlatego też brak jest tutaj wynagrodzenia Burmistrza Lubienia Kujawskiego i Wójta Gminy Lubanie. Na pierwszym rzut oka wszystko wygląda w porządku, Wójt Gminy Boniewo z praktycznie najmniejszym budżetem w powiecie znajduję się na ostatniej pozycji. Na dole tabeli pozwoliłem sobie obliczyć ile Wójt Gminy Boniewo będzie zarabiał po otrzymanej w kwietniu podwyżce. Wymieniona przeze mnie kwota na dole tabeli może odbiegać od tej właściwej ponieważ może do niej zostać dołączona nagroda jubileuszowa bądź nagroda indywidualna.
4.      Sytuacja zmienia się gdy średnie wynagrodzenia Wójta z ostatnich 4 lat podzielimy na liczbę mieszkańców Naszej Gminy, jeżeli poddamy takiemu rachunkowi innych Wójtów, Burmistrzów i Starostę okazuję się, że Wójt Gminy Boniewo awansuję z ostatniego miejsca na trzecie miejsce. Po podwyżce Wójt Gminy Boniewo najprawdopodobniej awansuje na drugie miejsce. Skąd ten pomysł aby dzielić średnie wynagrodzenie Wójta poprzez liczbę mieszkańców? Otóż ten pomysł narodził się w mojej głowie po tym jak wielokrotnie słyszałem z ust Wójta Gminy Boniewo, że jesteśmy najmniejszą i najbiedniejszą gminą w powiecie włocławskim.
5.      Kolejnym moim krokiem było sprawdzenie wynagrodzeń sekretarzy poszczególnych gmin w powiecie włocławskim, tradycyjnie już dołączyłem wynagrodzenie pracownika powiatu. Tu sytuacja robi się coraz ciekawsza patrząc z perspektywy mieszkańca gminy Boniewo. Otóż Pani Sekretarz z najmniejszej i najbiedniejszej gminy w powiecie włocławskim zajmuję mocne 7 miejsce na 14 lokat. Na dole wpisałem kwotę jaką podejrzewam, jeszcze raz podkreślam podejrzewam, że otrzyma Pani Sekretarz za rok pracy po podwyżce na początku 2016 r. Swoje podejrzenia opieram na oświadczeniach majątkowych z 2014 i 2015 roku. Oczywiście moja podejrzewana kwota może się różnić od tej właściwej, żeby dokładnie to państwu przedstawić musiałbym wiedzieć dokładnie ile miesięcznie zarabia Pani Sekretarz, a takiej informacji nie posiadam.
6.      Łatwo jest się domyśleć co stanie się gdy podzielimy wynagrodzenie Pani Sekretarz Gminy Boniewo na mieszkańców naszej jednostki. Okazuje się, że na tle powiatu zajmuje Pani pierwsze miejsce.
7.      Ostatnimi osobami, których wynagrodzenie sprawdziłem to skarbnicy gmin i starostwa w powiecie włocławskim. Tu sytuacja jest podobna Pani Skarbnik z najmniejszej i najbiedniejszej gminy zajmuję 7 miejsce na 14 pozycji. Na dole tabeli również widzimy podejrzewaną jeszcze raz podkreślę podejrzewaną przeze mnie kwotę, jaką otrzyma Pani Skarbnik za rok pracy. Dlaczego podejrzewam taką kwotę uzasadnienie jest takie samo jak w przypadku Pani Sekretarz.
8.      Chyba nie muszę już mówić jaki jest wynik podzielenia wynagrodzenia pani Skarbnik przez liczbę ludności zamieszkałą w gminie Boniewo. Zajmuję Pani pierwsze miejsce. Dlaczego to zrobiłem? Po to żeby komuś dokuczyć? Nie, co najwyżej chciałem otworzyć pewnym osobą oczy i stanąć w obronie parowników Gminy Boniewo ale nie tych, których wynagrodzenie znajduję się w czołówce powiatu ale tych, których pensje są najniższe.
9.      Teraz chciałbym przejść do sedna sprawy i odnieść się do wspomnianych podwyżek dla pracowników gminy Boniewo. Niestety procentowych. Dlaczego? Jak sami państwo widzicie pozwoliłem sobie skomentować podwyżki procentowe i skonfrontować je z podwyżkami kwotowymi, które ostatnio miały miejsce w policji i starostwie powiatowym we Włocławku. Niestety podwyżki procentowe faworyzują tych, którzy i tak już maja dużo, a po podwyżce będą mieć jeszcze więcej. Co prowadzi do zwiększenia dysproporcji wśród wynagrodzenia pracowników gminy Boniewo, które i tak już istnieje w grupie zaszeregowania więc dlaczego zwiększać tą dysproporcję? Wszyscy urzędnicy zatrudnieni w Gminie Boniewo pracują na jej dobre imię więc dlaczego nie traktować ich równo? Czy dzisiaj też Wójt powie, że woli dać tym, którzy pracują, a nie biorą teczkę i idą do domu? Moim zdaniem podwyżki procentowe są bardzo złe, o czym świadczą przedstawione przeze mnie argumenty, nie wspominając już o niezadowoleniu pracowników i rozgoryczeniu, że największe podwyżki otrzymali Ci co i tak mają już dużo. Myślę, że mogę się wypowiadać na ten temat, też pracuje w budżetówce i jak Państwo widzieli przeżyłem już dwie podwyżki, obie były kwotowe i to jest najlepszy sposób na podnoszenie wynagrodzeń, żaden pracownik nie czuje się pominięty i każdy jest zadowolony, że został potraktowany równo.
10.  W ostatniej tabeli sporządzonej przeze mnie jest wspomniana grupa zaszeregowania poszczególnych pracowników Gminy Boniewo. Przy czym z pierwszej niższej grupy zaszeregowani brałem dolna kwotę a z drugiej wyższej grupy zaszeregowania brałem kwotę wyższą. Po co to zrobiłem? Po to żeby obalić argument, że ktoś ma więcej obowiązków czy jego stanowisko jest objęte większa odpowiedzialnością. Dysproporcja w wynagrodzeniach ze względu na ilość pracy i odpowiedzialność jest zawarta w regulaminie wynagrodzenia pracowników gminy więc podwyżki powinny być równe, by nie zwiększać tej dysproporcji.
Ostatnią rzeczą, która dała mi do myślenia podczas mojej szerokiej analizy jest Zarządzenia Wójta Gminy Boniewo dotyczące wynagrodzenia dla pracowników gminy z 2014 r. Na myśl nasunęło mi się tylko jedno pytanie dlaczego Wójt zwiększa kwotę wygrodzenia zasadniczego tylko dla trzech stanowisk w Gminie Boniewo? Czy tylko wynagrodzenie tych trzech grup  zaszeregowania dobiło do górnej granicy widełek i przez stary regulamin były hamowane?
Poproszę Państwa o otwarcie mojego materiału poglądowego na 5 stronie teraz chciałem zadać pierwsze pytanie Panu Wójtowi Gminy Boniewo otóż dlaczego wynagrodzenie Pani Sekretarz Gminy w 2013 r. zwiększa się aż o ponad 22 tys. złotych w porównaniu do roku 2012 r.? Teraz proszę państwa o przerzucenie materiału na 7 stronę. W przypadku Pani Skarbnik sytuacja jest podobna Pani wynagrodzenie z 2013 r. zwiększa się aż o prawie 23 tys. złotych w porównaniu do roku 2012 r. Na początku myślałem, że w roku 2013 otrzymały Panie nagrodę jubileuszową, jednak chciałbym zaznaczyć, iż po takim imponującym skoku wynagrodzenie Pani Sekretarz w latach następnych utrzymało się na tym pułapie zarówno w 2014 r. jak i roku 2015 zarobiła Pani kwotę około 89 tys. złotych. U Pani Skarbnik jest sytuacja podobna po skoku wynagrodzenia w 2013 roku w latach 2014 i 2015 zarobiła Pani około 93 tys. złotych. Czyli ponad 12 tys. zł więcej niż w 2012 r. Nie możliwe jest więc aby nagrodę jubileuszową otrzymywać co roku. Taka nagroda przysługuje za 20 lecie, 25 lecie, 30 lecie pracy itd. Prosiłbym Pana Wójta o wyjaśnienie tej sytuacji.
Drugim pytaniem jakie chciałem zadać Panu Wójtowi to chciałbym osobiście dowiedzieć się jakie argumenty zadecydowały o wprowadzeniu podwyżek procentowych dla pracowników Gminy Boniewo, które tak jak wcześniej mówiłem zwiększają dysproporcję w wynagrodzeniach ponieważ każdy pracownik ma inną pensję i tak jeśli ktoś zarabia 6 tys. zł miesięcznie otrzymał podwyżkę 600 zł, a jak ktoś zarabia 1500 zł otrzymał podwyżkę w wys. 150 zł i w ten sposób powstają kominy płacowe. Interesuje mnie również dlaczego nie zostały wprowadzone podwyżki kwotowe?” 
 
Załącznik nr 1 dalej (121kB) pdf
 
W wystąpieniu radnego Bociana padły pytania do Pana Wójta z prośbą o wyjaśnienie.
Jednym z nich było takiego – dlaczego w znacznym stopniu zwiększyło się wynagrodzenie
w 2013 r. dla pani Sekretarz i Skarbnik Gminy?
 
Wójt Gminy odpowiedział, że jest zaskoczony pytaniami, nie jest przygotowany by udzielić odpowiedzi z marszu. Odpowiedzi udzieli na piśmie. Zaznaczył, że przykro mu jest, że teraz kiedy zauważona została nasza praca w rankingu gmin w pozyskiwaniu środków unijnych, to musimy się tłumaczyć z wynagrodzeń. W naszym urzędzie nie ma rozbudowanych struktur takich jak Zakład Komunalny. Staramy się bez tworzenia referatu ogarniać sprawy związane z utrzymaniem czystości i porządku w gminie, w porównaniu do innych gmin.
 
Radny Bocian zapytał Pana Wójta o to, dlaczego wprowadzane są podwyżki w urzędzie procentowe, które mają to do siebie, że tworzone są kominy płacowe?
 
Głos zabrała radna Pietrucha i powiedziała, „że jako radni jesteśmy z własnego wyboru i staramy się służyć i pracować dla wszystkich mieszkańców i z tego tytułu nie oczekujemy poklasku. Stwierdzenia, że dzięki nam są podwyżki nie powinny mieć miejsca. Nie powinniśmy też nikogo wyszczególniać”. Zarzuciła radnemu jego analizy i stwierdziła, że jest bardzo dociekliwy – zboczenie zawodowe.
 
Radny Bocian - „ nie jestem tu dla siebie, gdybym był tu tylko dla siebie to podnosiłbym tylko rękę i brał dietę, a tego nie  robię jestem tu dzięki ludziom i dlatego, niech wiedzą jak się odbywa podejmowanie decyzji na posiedzeniach komisji dlaczego mamy to przed nimi ukrywać? Dlaczego mamy zamykać to w kręgu radnych? Wójt doskonale wie, że ja na bieżąco pismami informuje mieszkańców Otmianowa o sprawach dot. ich i gminy. Co do wyszczególniania nie to było moim celem chciałem zobaczyć czy Wójt jest  konsekwentny i powie na sesji to samo co u siebie w biurze. Jeśli chodzi o moje analizy to chcę być pewny swojego głosu i mieć wiedzę nad czym głosuje jeśli radna chcę, to niech głosuje w ciemno. Dla mnie pozostanie radnym nie jest sensem życia, robię to dla ludzi i chce być tu na posiedzeniach sobą, staram się zabierać głos, wtedy kiedy uważam to za słuszne i pogłębię wiedzę na dany temat”.
 
Radna Wojasińska - „ razem głosujemy nad tematami i nie powinno być po czasie rozważań”.
 
Radny Bocian - „nie zabierałem wcześniej głosu ponieważ nie miałem gotowej analizy, nie stoi za mną żaden sztab ludzi tylko jestem ja sam. Opracowanie wszystkiego zajęło mi trochę czasu. Ponadto wynagrodzenia pracowników gminy nie ustala rada jest to wyłącznie w kompetencjach Wójta i tego nie glosowaliśmy”.
 
Wójt Gminy - „dzięki tym cichym, spokojnym obradom i wzajemnej jedności dla tej gminy osiągnęliśmy to co mamy. Siły tracić na tego rodzaju symulacje, to nie jest sposób, można je spożytkować na coś innego. Zaznaczył, że to my żeśmy biegali, starali się o środki na rozwój infrastruktury gminy- nie wszyscy to doceniają”.
 
Radny Bocian - „zabieram głos tylko wtedy jak zauważam, że jest coś nie tak. Ja nie chcę współpracować? Kilka razy byłem u Wójta na rozmowie w biurze i po tych rozmowach Wójt bez informowania mojej osoby zmieniał decyzję, którą ustaliliśmy wspólnie. Gdybym nie chciał współpracować nie poszedłbym nigdy do biura Wójta. w sprawie podwyżek dla nauczycieli
i strażaków, też byłem u wójta bo chciałem zobaczyć czy na sesji użyje wójt takiego samego uzasadnienia jak było? każdy wie”.
 
Wójt - „ w sprawie podwyżek dla pracowników, nie był Pan u mnie”.
 
Radny Bocian - „tak nie byłem bo zniechęciłem się wcześniejszymi wizytami”.
 
Wójt Gminy - „ można rozmawiać o tych sprawach w innych miejscach i merytorycznie zabierać głos. Nie chciałem tej podwyżki, być może zrzeknę się jej i poproszę o jej obniżenie, jeżeli ma to być tak odbierane, że naciągam mieszkańców na takie koszty. Za długo jestem wójtem żebym się tłumaczył ze swojego wynagrodzenia, pracowałem na to wiele lat. Jeżeli będziemy rozmawiać
o pieniądzach w debacie publicznej to nie jest dobry kierunek. Na najbliższej sesji będę wnioskował
o obniżenie pensji do poziomu przed podwyżką”.
 
Skarbnik Gminy - „z wyszczególnionych osób ze wszystkich gmin ja posiadam drugi staż pracy
(z tego co pamiętam tylko ktoś w Lubrańcu ma dłuższy staż chyba) i dlatego mam takie wynagrodzenie”.
 
Radny Bocian – „Panie Wójcie i Pani Skarbnik czy moje wystąpienie i analiza nie były merytoryczne? Jeśli chodzi o lata pracy na pewno doskonale wiecie, że za wypracowane lata jest dodatek stażowy, a nie podwyżki. Tak jestem dociekliwy i skrupulatny może to zboczenie zawodowe, ale ja chcę wiedzieć nad czym głosuję”.
 
Przewodniczący obrad wyjaśnił szczegółowo temat podwyżek dla dyrektora i wicedyrektora szkoły oraz nauczycieli. Stwierdził, że były one zaplanowane, ale dopiero po przeliczeniu średnich uzyskanych przez nauczycieli za 2015 rok. Nie było dopłat i w związku  z czym zdecydowano
o podwyżce dodatków dla nauczycieli.
 
Ad. pkt 21. Wolne wnioski i zapytania
Głos zabrała radna Wojasińska i zapytała czy są osoby , które nie otrzymały tego 500 plus po przeliczeniu ich dochodów? Czy jest możliwość by tym samotnym matkom ze środków gminnych zapłacić – słyszał, że gminy się do tego przyłączają i wypłacają.
 
Wójt Gminy odpowiedział, że trzeba będzie się zastanowić skąd wziąć na to pieniądze. Można podjąć temat do rozmów na posiedzeniu komisji.
                                                                                                
Ad. pkt 22. Wobec wyczerpania porządku XII sesji Rady Gminy Boniewo jej zamknięcia dokonał przewodniczący obrad.
 
Protokół sporządziła              Sekretarz sesji:                       Przewodniczący Rady Gminy
Grażyna Kwiatkowska          Wioletta Pietrucha                  Adam Ciesielski
                       
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                             
 
 

metryczka


Wytworzył: Grażyna Kwiatkowska (21 lipca 2016)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (21 lipca 2016, 10:04:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 848