Publikacja książki pn. Bitwa pod Szczytnem


Boniewo, dnia 10.07.2019 rok
 
 
 
 
Gmina Boniewo  zwraca się z zapytaniem podania ceny publikacji książki pn. Bitwa pod Szczytnem Ks. Jarosława Włodarza :
 
1.ilość publikacji -1000  egzemplarzy,
2. twarda oprawa w kolorze czerwonym , opisy na oprawie tłoczone w kolorze złotym,
3.Gmina udostępni  książkę  wyłącznie w formie papierowej . Książka składa się z 637 stron plus strona tytułowa ,
4. Książka zawiera opisy, mapy, szkice, zdjęcia / kolor czarno-biały/  – pisane maszynowo oraz odręcznie .
5.Termin realizacji zadania do 10 września   2019 rok.
6.Format A 4
7.Papier zwykły , kolor kremowy lub  ecru
8.Informacja na pierwszej stronie książki o dofinansowaniu zadania zgodnie z przesłanym wzorem przez Zamawiającego
9.W ramach oferty Wykonawca wykona opracowanie graficzne, redakcję, korekty, skład, druk , publikację  inne prace konieczne do opublikowania i wydania książki .
 
Wykonawca dostarczy również publikację na nośniku elektronicznym w – 3 egz.
 
Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:

v  nazwę i adres oferenta:
v  wartość oferty (netto oraz brutto),
v  termin ważności oferty min . 90 dni
v  termin realizacji .
 
Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu:
 
v  Doświadczenie w wydrukowaniu co najmniej 1 publikacji w nakładzie co najmniej 500 sztuk każdej z tych publikacji (w tym raporty, broszury, książki ,  inne ) w ciągu ostatnich 3 lat .
v  Nie być powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 
W sytuacji wystąpienia powiązania Wykonawca będzie podlegał odrzuceniu z postępowania.
 
Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”. Wykonawca, który nie spełni z warunku zostanie odrzucony z postępowania.
 
 
Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera na adres 87-851 Boniewo ul. Szkolna 28  bądź dostarczona osobiście  w sekretariacie Urzędu gminy Boniewo ul. Szkolna 28 , Boniewo Lu b na adres inwestycje_ug@interia.pl
 
Oferta powinna być opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia oraz  powinna być podpisana przez oferenta.
 
Wskazane jest, by oferta zawierała również inne, dodatkowe informacje, np. dodatkowe funkcje dostawy, warunki płatności i dostawy, możliwe do uzyskania upusty, maksymalny czas realizacji.
 
Termin składania ofert upływa w dniu 19 lipca 2019  roku.
 

 
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria: cena 100 %.
 
Zamawiający  zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania  o czym poinformuje niezwłocznie wykonawców którzy złożyli  oferty   oraz zamieści informację na www.bip.boniewo.pl

numer ISBN 978-83-63041-11-3

załączniki formularz cenowy.docx (29kB) word   oświadczenie załącznik do oferty.docx (34kB) word   załączniki 2.docx (33kB) word

 

Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (10 lipca 2019)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (10 lipca 2019, 12:02:31)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (16 lipca 2019, 09:33:19)
Zmieniono: numer ISBN

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 90

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij