P R O T O K Ó Ł Nr XXIII.21 z obrad sesji Rady Gminy Boniewo z dnia 31 sierpnia 2021 r.


Or.0002.XXIII.21

P R O T O K Ó Ł  Nr XXIII.21
z obrad sesji Rady Gminy Boniewo
 z  dnia 31 sierpnia  2021 r.
w Stołówce Zespołu Szkół w Boniewie
w godzinach od 10:00 do 1:30
 
 
 
Ad. pkt. 1.      
Otwarcia obrad XXIII sesji  Rady Gminy Boniewo dokonał jej Przewodniczący- Adam Ciesielski. Powitał on przybyłych radnych i gości uczestniczących.
Ad. pkt.  2.     
Na sekretarza sesji w głosowaniu jawnym wybraną została radna Agnieszka Daroszewska.
Ad. pkt. 3.      
Na podstawie listy obecności Pan Adam Ciesielski -Przewodniczący Rady stwierdził, iż
w obradach uczestniczy 13 radnych. Nieobecni radni: Ewa Dolata vel Dolatowska i radny Paweł Bocian. Obrady są wiec prawomocne ( lista obecności radnych i gości uczestniczących
w załączeniu). 
Ad. pkt.  4.     
Przystąpiono do ustalenia porządku obrad. Przewodniczący Rady  odczytał proponowany porządek obrad i zwrócił się z zapytaniem, czy są uwagi, do zaproponowanego porządku obrad. Żadnych uwag do zaproponowanego porządku obrad nie wniesiono. Ostatecznie porządek obrad przedstawiał się następująco:
Otwarcie.Wybór sekretarza sesji.Stwierdzenie prawomocności.Przyjęcie porządku obrad.Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.Przyjęcie informacji wójta o działalności w okresie między sesjami.Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia o powierzeniu Gminie Boniewo prowadzenia zadania publicznego z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego polegającego na organizacji Dożynek Powiatowych 2021 r. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XVII/121/20 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Boniewo na 2021 rok.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XVII/ 122/20 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boniewo na lata 2021-2028.Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Boniewo, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2021-2023.Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na liniach regularnych o charakterze użyteczności publicznej oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych na liniach regularnych o charakterze użyteczności publicznej których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Boniewo.   Interpelacje i zapytania radnych. Wolne wnioski i zapytania.Zakończenie obrad sesji rady gminy.
Porządek obrad przyjęty został 13 głosami za...

pełen tekst protokołu Protokół Nr XXIII sesji w dniu 31.08.2021r.-1.pdf (135kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Grażyna Kwiatkowska (16 września 2021)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (16 września 2021, 11:20:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 892