P R O T O K Ó Ł Nr XV.20 z obrad sesji Rady Gminy Boniewo z dnia 25 września 2020 r


Or.0002.XV.20
P R O T O K Ó Ł  Nr XV.20
z obrad sesji Rady Gminy Boniewo
 z  dnia 25 września 2020 r.
w Hali Sportowej w Boniewie
w godzinach od 10:00 do 11:00
 
Ad. pkt. 1.      
Otwarcia obrad XV sesji  Rady Gminy Boniewo dokonał jej Przewodniczący- Adam Ciesielski. Powitał on przybyłych radnych i gości uczestniczących.
 
Ad. pkt.  2.     
Na sekretarza sesji w głosowaniu jawnym wybranym został radny Mirosław Piasecki.
 
Ad. pkt. 3.      
Na podstawie listy obecności Pan Adam Ciesielski -Przewodniczący Rady stwierdził, iż
w obradach uczestniczy 14 radnych. Nieobecna radna: Karolina Mysior. Obrady są wiec prawomocne ( lista obecności radnych i gości uczestniczących w załączeniu).        
 
Ad. pkt.  4.     
Przystąpiono do ustalenia porządku obrad. Przewodniczący Rady  odczytał proponowany porządek obrad i zwrócił się z zapytaniem, czy są uwagi, do zaproponowanego porządku obrad. Żadnych uwag do zaproponowanego porządku obrad nie wniesiono. Ostatecznie porządek obrad przedstawiał się następująco:
Otwarcie.Wybór sekretarza sesji.Stwierdzenie prawomocności.Przyjęcie porządku obrad.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.Przyjęcie informacji wójta o działalności w okresie między sesjami.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XI/73/19 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2020.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XI/74/19 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boniewo na lata 2019 -2029. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia hipoteki na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego na zabezpieczenie dotacji na realizację Projektu „Utworzenie 13 Dziennych Domów Pobytu na terenie województwa Kujawsko-Pomorskiego”.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Łąki Zwiastowe.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Boniewo na lata 2020-2022.Interpelacje i zapytania radnych.Wolne wnioski i zapytania.Zakończenie obrad sesji.
 
Porządek obrad przyjęty został 14 głosami za.
 
Ad. pkt. 5.
Protokół  z obrad XIV sesji przyjęto jednogłośnie w wersji wyłożonej.
 
Ad. pkt. 6.
Pan Marek Klimkiewicz – Wójt Gminy przedstawił informację o działalności
w okresie między sesjami. W okresie od ostatniej sesji tj. od dnia 30 czerwca 2020 r. zajmował się wraz  z współpracownikami następującymi sprawami:
Prowadzeniem inwestycji gminnych takich jak : remont stołówki szkolnej w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”. Koszt zadania to 100.000 zł w tym: 80.000 zł dotacji. W ramach tego zadania  na stołówce nastąpiła wymiana podłogi na winylową, zakupione zostało 120 sztuk krzeseł, zakupiono piec konwekcyjno-parowy, szafę chłodniczo - mrożniczą, zmywarko -wyparzarkę do naczyń, termosy do transportu żywności, stół z basenem dwukomorowy, taboret gazowy, garnki. Zrealizowany został I etap programu „Zdalna szkoła „. W ramach tego programu zostało zakupionych 17 laptopów za kwotę 45.000 zł. W najbliższym czasie zostanie rozstrzygnięty II etap tego programu. Zostanie zakupionych 26 sztuk laptopów za kwotę 55.000 zł.
Przeprowadzony został przetarg dla straży w Lubominie na zakup samochodu pożarniczego średniego.
W dniu dzisiejszym straż podpisała umowę z firmą z Korwinowa na kwotę 799.992 zł. Jeśli chodzi o stronę finansową to mają podpisaną umowę z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji na kwotę 400.000 zł oraz z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Toruniu na kwotę 400.000 zł. Możliwe dofinansowanie w roku przyszłym. Rozstrzygnięty został przetarg na budowę dróg
w miejscowości Grójczyk-Sułkówek i na drugie zadanie Centrum Usług Społeczno-Administracyjne.
I etap dróg to 750 m. za kwotę 150.259,88 zł wygrała firma Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Drogowe Olsza 3, Mogilno.
II etap 450 m za kwotę 99.965,18 zł.
Drogi Łąki Markowe ( 300 m ), Osiecz Wielki ( 150 m), Bierzyn (220 m ), Arciszewo ( 200 m ) za kwotę 216.100,30 zł.
Otwarty został przetarg na rewitalizację na terenie Gminy Boniewo w miejscowościach Otmianowo, Osiecz Wielki, Jerzmanowo. W trakcie oceny jest II przetarg na adaptacje pomieszczeń na Dzienny Dom Pomocy i Centrum Usług Środowiskowych w Boniewie. Jedyna oferta złożona to firma Włodzimierz Walczak ul. Rybnicka 94 Włocławek na kwotę 428.357,34 zł. Złożony został wniosek na budowę urządzeń fotowoltaicznych na obiektach gminnych. Zorganizowane zostały dożynki Gminno-Parafialne w Boniewie. Trwa Powszechny Spis Rolny. Rolnicy mogą się spisać przez Internet, telefonicznie lub w urzędzie gminy w terminie do końca listopada br. Ponadto na bieżąco prowadzone były wszystkie sprawy należące do kompetencji.  
Powyższą informację  radni przyjęli jednogłośnie.   
 
Ad. pkt. 7.
Wprowadzenia do tematu dokonała Pani Aleksandra Woźniak – Skarbnik Gminy
i zapoznała ze zmianami do budżetu gminy na 2020 rok. Powiedziała między innymi, że: budżet gminy po stronie dochodów zwiększa się o kwotę 632.071,72 zł, a po stronie wydatków zmniejsza się o kwotę 328.978,28 zł. zwiększenia i zmniejszenia dotyczą:
1. Wprowadzenia środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 544.050 zł które przeznaczono  na zadania inwestycyjne :
a) przebudowę drogi gminnej Grójczyk - Sułkówek 250.225,06 zł,
b) przebudowę dróg w miejscowościach Arciszewo, Bierzyn - Osiecz Wielki, Osiecz Wielki - Żurawice, Łąki Markowe - Łączewna 216.100,30 zł,
c) przebudowę dachu na budynkach komunalnych w miejscowościach Osiecz Wielki - oficyna i w Osieczu Małym 77.724,64 zł plus środki własne w kwocie 5.275,36 zł.
2. Wprowadzenia dotacji od Wojewody Kujawsko - Pomorskiego na :
a) zakup podręczników i materiałów edukacyjnych 6.298,04 zł,
b)  na realizacje zadań w ramach Programu "Dobry start"  7.580 zł,
c) zwrot części wydatków w ramach funduszu sołeckiego  kwota 52.321,41 zł którą przeznaczono na wydatki z zakresu melioracji, Stacji Uzdatniania Wody i koszty pracowników publicznych,
d) po rozliczeniu ilości wykonanych spraw z zakresu spraw obywatelskich Wojewoda zmniejszył dla naszej gminy dotację w kwocie 4.413 zł.
3. Wprowadzenia środków z grantu  Projekt Zdalna + w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 dla Zespołu Szkół w Boniewie w kwocie 55.000 zł.
4. Zmniejszenia środków zgodnie z podpisanym aneksem na zadaniu realizowanym w partnerstwie z Kujawsko - Pomorskim Urzędem Marszałkowskim w kwocie 28.764,73 zł, wprowadzono dotację dla Urzędu Marszałkowskiego na promocję Projektu w kwocie 835,16 zł, zgodnie z podpisanym aneksem.
5. Zwiększenia środków na zadanie inwestycyjne " Utworzenie i funkcjonowanie Dziennego Domu Pomocy oraz Centrum Usług Środowiskowych" do ceny oferty najkorzystniejszej złożonej w postępowaniu.
6. Wprowadzenia zadania inwestycyjnego "Centrum Społeczno - administracyjne w miejscowości Boniewo" na to zadanie zabezpieczono środki w kwocie 100.000 zł na opracowanie dokumentacji.
7. Zmniejszenia środków w kwocie 600.000 zł z poręczenia Projektu "Utworzenie 13 Dziennych Domów Pobytu na terenie Województwa Kujawsko - Pomorskiego ponieważ zaproponowaliśmy ustanowienie hipoteki umownej.
8. Przeniesienia środków pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej zgodnie z potrzebami i wnioskami kierowników jednostek. Zmniejszono przychody budżetu o kwotę 961.050 zł , wycofano kredyt w kwocie 600.000 zł i wolne środki w kwocie 361.050 zł.
Zmniejszono deficyt budżetu z kwoty 1.678.806,68 do kwoty 717.756,68 zł.
 Przewodniczący Rady zapytał radnych, czy są pytania do zmian? Nikt nie wniósł uwag. Następnie Przewodniczący Rady  przedstawił projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XI/73/19 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2020 i poddał głosowaniu.
Powyższą uchwałę podjęto jednogłośnie 14 głosami „za”.
Na podstawie przeprowadzonego głosowania przewodniczący rady stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.
Uchwała Nr XV/110/20 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad. pkt. 8.
Przewodniczący Rady powiedział, że przy zmianach do budżetu jest również zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej, przedstawił projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XI/74/19 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boniewo na lata 2020-2028 i poddał głosowaniu.
Powyższą uchwałę podjęto jednogłośnie  14 głosami „za”.
Na podstawie przeprowadzonego głosowania przewodniczący rady stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.
 
Uchwała Nr XV/111/20 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad. pkt.9 .
Wprowadzenia do tematu dokonał Przewodniczący Rady i poinformował, że to zagadnienie było szeroko omawiane na posiedzeniu stałych komisji rady i Pani Skarbnik dziś już to wyjaśniała przy zmianach do budżetu. Zapytał radnych czy mają pytania do tego zagadnienia? Nikt nie miał pytań.
Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie ustanowienia hipoteki na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego na zabezpieczenie dotacji na realizację Projektu „Utworzenie 13 Dziennych Domów Pobytu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” wraz
z uzasadnieniem i poddał głosowaniu.
Powyższą uchwałę podjęto jednogłośnie 14 głosami „za”.
Na podstawie przeprowadzonego głosowania przewodniczący rady stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.
Uchwała Nr XV/112/20 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad. pkt. 10.
Przewodniczący Rady powiedział, że to zagadnienie również było omawiane na posiedzeniu stałych komisji rady przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Łąki Zwiastowe i poddał głosowaniu.
Powyższą uchwałę podjęto jednogłośnie 14 głosami „za”.
Na podstawie przeprowadzonego głosowania przewodniczący rady stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.
Uchwała Nr XV/113/20 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad. pkt.11.
Wprowadzenia do tematu dokonał Przewodniczący Rady, powiedział, że radnym przesłane zostały materiały w wersji elektronicznej i zapytał czy ktoś chce zabrać głos w tej sprawie? Nikt nie zabrał głosu, a następnie przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Boniewo na lata 2020-2022 i poddał głosowaniu.
Powyższą uchwałę podjęto jednogłośnie 14 głosami „za”.
Na podstawie przeprowadzonego głosowania przewodniczący rady stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.
Uchwała Nr XV/114/20 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad. pkt.12 .
Radny Bocian zabrał głos i podziękował w imieniu swoim i lokatorów Pałacu w Otmianowie za naprawę drzwi wejściowych i oświetlenia na klatce schodowej. Zapytał, co dalej z drogą przez las?
i o przepust koło Pana Rosińskiego.
 
Wójt Gminy udzielił wyjaśnień na te tematy.
 
Ad. pkt.13 .
Nikt nie zabrał głosu.
                                                                                                                                                                                                                                                                             
Ad. pkt.14 .    
Przewodniczący Rady stwierdził, że porządek obrad został wyczerpany. Podziękował za udział  i zamknął XV sesję Rady Gminy.
 
Protokół sporządziła        Sekretarz sesji      Przewodniczący Rady Gminy
Grażyna Kwiatkowska       Mirosław Piasecki     Adam Ciesielski
 
             

metryczka


Wytworzył: Grażyna Kwiatkowska (22 października 2020)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (22 października 2020, 11:34:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 568