P R O T O K Ó Ł Nr XIV.20 z obrad sesji Rady Gminy Boniewo z dnia 30 czerwca 2020 r.


Or.0002.XIV.20
P R O T O K Ó Ł  Nr XIV.20
z obrad sesji Rady Gminy Boniewo
 z  dnia 30 czerwca 2020 r.
w sali Zespołu Szkół w Boniewie
w godzinach od 10:00 do 13:50
 
 
 
Ad. pkt. 1.      
Otwarcia obrad XIV sesji  Rady Gminy Boniewo dokonał jej Przewodniczący- Adam Ciesielski. Powitał on przybyłych radnych i gości uczestniczących.
 
Ad. pkt.  2.     
Na sekretarza sesji w głosowaniu jawnym wybraną została radna Agnieszka Daroszewska.
 
Ad. pkt. 3.      
Na podstawie listy obecności Pan Adam Ciesielski -Przewodniczący Rady stwierdził, iż
w obradach uczestniczy 13 radnych. Nieobecne radne: Ewa Dolata vel Dolatowska i Karolina Mysior. Obrady są wiec prawomocne ( lista obecności radnych i gości uczestniczących
w załączeniu).
 
Ad. pkt.  4.     
Przystąpiono do ustalenia porządku obrad. Przewodniczący Rady  odczytał proponowany porządek obrad i zwrócił się z zapytaniem, czy są uwagi, do zaproponowanego porządku obrad. Żadnych uwag do zaproponowanego porządku obrad nie wniesiono. Ostatecznie porządek obrad przedstawiał się następująco:
Otwarcie.Wybór sekretarza sesji.Stwierdzenie prawomocności.Przyjęcie porządku obrad.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.Przyjęcie informacji wójta o działalności w okresie między sesjami.Przyjęcie sprawozdania o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Boniewo w roku 2019.Przedstawienie przez Wójta Gminy Raportu o stanie Gminy Boniewo za rok 2019.Debata nad raportem o stanie Gminy Boniewo.
a)      głosy radnych,
b)      głosy mieszkańców.
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Boniewo wotum zaufania.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Boniewo za 2019 rok:
a)      przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Boniewo,
b)      przedstawienie wniosku komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Boniewo,
c)      przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Boniewo,
d)      dyskusja nad sprawozdaniem.
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Boniewo.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XI/73/19 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 grudnia 2019 roku  w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na 2020 r.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XI/74/19 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boniewo na lata 2020-2028.Podjęcie uchwały w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Boniewo w latach 2009 -2018.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Boniewo.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych.Podjęcie uchwały uchylającej w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Boniewie.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boniewie.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Boniewo”.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Boniewo nieruchomości w obrębie Łąki Zwiastowe z przeznaczeniem pod drogę gminną.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych.Interpelacje i zapytania radnych.Wolne wnioski i zapytania.Zakończenie obrad sesji rady gminy.
Porządek obrad przyjęty został 13 głosami za.
 
Ad. pkt. 5.
Protokół  z obrad XIII sesji przyjęto jednogłośnie w wersji wyłożonej.
 
Ad. pkt. 6.
Pan Marek Klimkiewicz – Wójt Gminy przedstawił informację o działalności
w okresie między sesjami. W okresie od ostatniej sesji tj. od dnia 20 marca 2020 r. zajmował się wraz  z współpracownikami następującymi sprawami:
Koordynowaniem spraw i działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom pandemii covid-19 na terenie Gminy Boniewo. Na bieżąco prowadzone były działania koordynujące związane
Z przestrzeganiem przez mieszkańców kwarantanny. Przygotowane były miejsca zbiorowej kwarantanny w hali sportowej w Boniewie, które na szczęście okazały się niepotrzebne. Osoby starsze w naszej gminie zostały zabezpieczone w maseczki wielokrotnego użytku. Wszystkie nasze służby zostały wyposażone w maski, rękawice oraz płyny dezynfekujące.
Jako gmina zorganizowaliśmy kilka sztabów kryzysowych z udziałem policji i naszych służb, aby na bieżąco omawiać wszystkie problemy wynikające z pandemią i ograniczeniami, które zostały wprowadzone. Regularnie brał udział w sztabach kryzysowych z udziałem Wojewody Kujawsko-Pomorskim i jego służb w tym Kuratorem Oświaty, Komendantami Wojewódzkiej policji, straży oraz lekarzy zajmujących się walką z chorobą covid-19, gdzie były omawiane wszystkie sprawy związane z pandemią. Na początku były spotkania w Bydgoszczy, później na Komendzie Miejskiej we Włocławku, a następnie zdalne telekonferencje i tak jest do tej pory w miarę potrzeb. Na szczęście dotychczas żaden z naszych mieszkańców nie zachorował na tę chorobę.
Wójt zajmował się również prowadzeniem inwestycji gminnych i tak odbiorem wykonania drogi w Czuplach, Sieroszewie, Jerzmanowie i Łąkach Wielkich. Drogi te były zrealizowane przed umownym czasem. Z powodu zamieszania z covit-19 nie rozpoczęty został remont gminy, ale w między czasie podjęta została decyzja o remoncie obiektów gminnych na tzw. „górce” w Boniewie pod potrzeby i przeniesienie całego urzędu, co nastąpi w przyszłym roku. Pomysł ten został uzgodniony z radą gminy i najemcami lokali. Remont zacznie się od marca przyszłego roku.
Rozstrzygnięty został przetarg na budowę drogi w miejscowości Wólka Paruszewska, Łąki Wielkie o długości ok. 700m. na kwotę 218 tys. zł. Wygrała firma WPRD z Nowej Wsi. Prace już zostały rozpoczęte po podpisaniu umowy. Przystąpiliśmy do prac projektowych przy drogach :
Osiecz Mały – Bnin ( granica gminy),Łąki Markowe – Łączewna ( granica gminy),Arciszewo – Grójec- Grójczyk – Michałowo.
Wymienione drogi planowane są do zgłoszenia do konkursu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
w ramach Narodowego Funduszu dróg samorządowych na rok 2021 oraz drogę w miejscowości Żurawice, która zgłoszona zostanie do Urzędu Marszałkowskiego w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. W tym roku są korzystne ceny na drogi i zostały wygospodarowane środki w budżecie w kwocie 500 tys. zł. Ogłoszony został przetarg na przebudowę dróg gminnych w Bierzynie 220 m., w Osieczu Wielkim150 m., w Łąkach Markowych 300 m., w Arciszewie 200 m., w Sułkówku 450 m. i Grójczyku 750 m. – przetarg ten zostanie otwarty w dniu 7 lipca br. Trwają prace nad dokumentacją na instalacje fotowoltaiczne  na gminnych budynkach ( szkole, oczyszczalni, stacji uzdatniania wody i tzw. górce w Boniewie).
Wójt poinformował, że podpisana została umowa na dofinansowanie zadań wod-ka oraz zdalnie podpisujemy umowę na dofinansowanie drogi w ramach FOGR na odcinku Łąki Wielkie- Wólka Paruszewska.
Podjęta została decyzja o zakupie samochodu dla Straży Pożarnej w Boniewie, w tym temacie została przeprowadzona konsultacja z radą gminy i strażakami, wszystko wskazuje na to, że będzie to samochód używany i na ten cel przeznaczamy kwotę 200 tys. zł. Podpisana została umowa z Energą na instalację nowych punktów świetlnych w miejscowości Otmianowo, Łąki Zwiastowe, Boniewo, Kaniewo i Osiecz Wielki w ramach funduszy sołeckich.
Pomogliśmy przeprowadzić wybory prezydenckie I tura. Na początku trwały przygotowania do wyborów korespondencyjnych , w efekcie był wariant mieszany stacjonarne wybory i korespondencyjne.
Na bieżąco obsługiwani byli interesanci w czasie największych zaostrzeń w przemieszczaniu się i kiedy większość instytucji była zamknięta na skutek pandemii. Nasz urząd pozostał półotwarty i załatwiane były najpilniejsze sprawy.
Wójt złożył podziękowanie mieszkańcom  i interesantom za cierpliwość i zrozumienie , pracownikom za zaangażowanie i poświęcenie w tym trudnym czasie dla nas wszystkich.   
Powyższą informację  radni przyjęli jednogłośnie.   
 
Ad. pkt. 7.  
Piotr Pawłowski – policjant Posterunku Policji w Choceniu przybliżył radnym oraz sołtysom  dane z Raportu rocznego za 2019 rok o stanie bezpieczeństwa w Gminie Boniewo  (Raport stanowi załącznik do niniejszego protokołu).  Złożył podziękowanie  za wsparcie ze strony naszej gminy w zakupie samochodu dla Posterunku Policji w Choceniu.
W roku 2019 na naszym terenie były 34 przestępstwa. Kryminalne wykroczenia zwiększające wskaźnik to sprawy dotyczące alimentów, nietrzeźwych kierowców. Było 5 przypadków kradzieży, 119 interwencji domowych u osób nadużywających alkohol, 40 mandatów karnych, 3 niebieskie karty i 32 osoby korzystały z izby wytrzeźwień. Problem, który często się też powtarza to bezpańskie psy.
 
Radny Stawicki zapytał co zrobiono w temacie bezpańskich psów ?
 
Piotr Pawłowski odpowiedział, że  ta sprawa należy do załatwienia przez gminę, bo to gmina ma zawartą umowę na wyłapywanie bezpańskich psów.
 
Więcej uwag nie złożono i informację jak w załączeniu przyjęto jednogłośnie.
 
Ad. pkt. 8.
Pan Marek Klimkiewicz – Wójt Gminy przedstawił „Raport o stanie Gminy Boniewo za 2019 rok” w treści jak w załączniku do protokołu.
 
Ad. pkt. 9.
Przewodniczący Rady otworzył debatę na temat strategii.
Nikt z radnych, ani z mieszkańców nie zabrał głosu.
 
 
 
Ad. pkt. 10.
Przewodniczący Rady Gminy – przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Boniewo wotum zaufania i poddał głosowaniu.
Powyższą uchwałę podjęto jednogłośnie 13 głosami „za”.
Na podstawie przeprowadzonego głosowania przewodniczący rady stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.
Uchwała Nr XIV/97/20 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad. pkt. 11.
Skarbnik Gminy – Pani Aleksandra Woźniak przedstawiła Uchwałę Nr 1/S/2020 Składu Orzekającego Nr 10 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 8 kwietnia 2020 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Boniewo sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia i objaśnieniami. Skład Orzekający postanowił zaopiniować pozytywnie przedłożone przez Wójta Gminy Boniewo sprawozdanie ( opinia w załączeniu).
 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Pan Ireneusz Górski przedstawił wniosek
z dnia 11 maja 2020 r. Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Boniewo o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Boniewo za wykonanie budżetu Gminy za rok 2019 stanowiący załącznik do niniejszego protokołu.
            Przewodniczący Rady odczytał Uchwałę Nr 1/Kr/2020 Składu Orzekającego Nr 10 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Boniewo o udzieleniu absolutorium Wójtowi Gminy Boniewo za 2019 r. stanowiącą załącznik do niniejszego protokołu. Zdaniem Składu Orzekającego wniosek Komisji Rewizyjnej jest zasadny i zgodny z prawem.
Przewodniczący obrad powiedział, że na posiedzeniu stałych komisji rady było szeroko omawiane sprawozdanie, ale jest zobowiązany otworzyć dyskusję nad sprawozdaniem. Wypowiedział słowa otwieram dyskusję nad sprawozdaniem.
Nikt nie zabrał głosu.
W zawiązku z czym przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Boniewo za 2019 rok i poddał głosowaniu.
Powyższą uchwałę podjęto 13 głosami „za” przy obecnych 13 radnych.
Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Rady stwierdził, iż powyższa
chwała została podjęta.
Uchwała Nr XIV/98/20  stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Po przyjęciu w/w uchwały głos zabrał Wójt – Marek Klimkiewicz i złożył podziękowanie radnym, sołtysom, Pani Skarbnik Gminy, Pani Sekretarz Gminy i pracownikom.
 
Ad. pkt. 12.
Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok i poddał głosowaniu.
Powyższą uchwałę podjęto 13 głosami „za” przy obecnych 13 radnych.
Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Rady stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.
Uchwała Nr XIV/99/20 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad. pkt. 13.
Wprowadzenia do tematu dokonała Pani Aleksandra Woźniak – Skarbnik Gminy
i zapoznała ze zmianami do budżetu gminy na 2020 rok. Powiedziała między innymi, że:
do budżetu na rok 2020 wprowadza się wolne środki w kwocie 472.021.32 zł, środki wynikające z rozliczenia środków z projektu "Równy start" oraz z projektu Klub Senior + to kwota 981.153,23 zł oraz kredyt w kwocie 600.000 zł na poręczenie projektu "Dzienny dom pobytu" realizowanego z środków UE.
Budżet gminy zwiększa się po stronie dochodów o kwotę 239.267,26 zł, a po stronie wydatków o kwotę 2.292.441,81 zł.
- wprowadzono dotację na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
- wprowadzono otrzymaną darowiznę  ze Stowarzyszenia " SOLUTARIS" na zakup sprzętu dla OSP Lubomin,
- zwiększono dochody z tytułu spadków i darowizn oraz od czynności cywilnoprawnych,
- zmniejszono środki z subwencji ogólnej , oświatowej oraz z udziału w PIT, zgodne z pismem Ministerstwa Finansów,
- wprowadzono dotację na zakup podręczników,
- wprowadzono dotację na realizację programu "Posiłek w szkole i w domu" udział gminy to 20.000 zł,
- wprowadzono dotację na realizacje projektu Senior + w Łąkach Wielkich,
- wprowadzono środki z VAT, zwrot z Urzędu Skarbowego za lata poprzednie,
- zwiększono środki na zadania inwestycyjne ;
a) przebudowa drogi gminnej Grójczyk – Sułkówek,
b) przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Arciszewo, Bierzyn - Osiecz Wielki, Osiecz Wielki - Żurawice, Łąki Markowe - Łączewna,
c) zakup samochodu strażackiego,
d) zainstalowanie instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej - odnawialne źródła energii / opracowanie dokumentacji.
- wprowadza się środki z roku 2019 na projekty Równy start" oraz na Klub Senior +,
- zabezpieczono środki z tytułu poręczenia projektu realizowanego z środków UE "Dzienny dom pobytu",
- zwiększono środki na usługi w rozdziale 75023.
Przewodniczący Rady zapytał radnych, czy są pytania do zmian? Nikt nie wniósł uwag. Następnie Przewodniczący Rady  przedstawił projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr III/14/18 Rady Gminy Boniewo z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2019 i poddał głosowaniu.
Powyższą uchwałę podjęto jednogłośnie 13 głosami „za”.
Na podstawie przeprowadzonego głosowania przewodniczący rady stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.
Uchwała Nr XIV/100/20 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad. pkt. 14.
Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boniewo na lata 2020-2028 i poddał głosowaniu.
Powyższą uchwałę podjęto jednogłośnie  13 głosami „za”.
Na podstawie przeprowadzonego głosowania przewodniczący rady stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.
 
Uchwała Nr XIV/101/20 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad. pkt. 15.
Wprowadzenia do tematu dokonał przewodniczący rady poinformował, że to zagadnienie było szeroko omawiane na posiedzeniu stałych komisji rady. Radni zostali zapoznani ze szczegółami opracowania prze planistów.
Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Boniewo w latach 2009-2018 wraz z uzasadnieniem i poddał głosowaniu.
Powyższą uchwałę podjęto jednogłośnie 13 głosami „za”.
Na podstawie przeprowadzonego głosowania przewodniczący rady stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.
Uchwała Nr XIV/102/20 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad. pkt. 16.
Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Boniewo
i poddał głosowaniu.
Powyższą uchwałę podjęto jednogłośnie 13 głosami „za”.
Na podstawie przeprowadzonego głosowania przewodniczący rady stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.
Uchwała Nr XIV/103/20 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad. pkt. 17.
Wprowadzenia do tematu dokonał Przewodniczący Rady, zapytał czy ktoś chce zabrać głos w tej sprawie? Nikt nie zabrał głosu, a następnie przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych i poddał głosowaniu.
Powyższą uchwałę podjęto jednogłośnie 13 głosami „za”.
Na podstawie przeprowadzonego głosowania przewodniczący rady stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.
Uchwała Nr XIV/104/20 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad. pkt. 18.
Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały uchylającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boniewie i poddał głosowaniu.
Powyższa uchwałę podjęto jednogłośnie 13 głosami „za”.
Na podstawie przeprowadzonego głosowania przewodniczący rady stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.
Uchwała Nr XIV/105/20 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad. pkt. 19.
Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boniewie i poddał głosowaniu.
Powyższą uchwałę podjęto jednogłośnie 13 głosami „za”.
Na podstawie przeprowadzonego głosowania przewodniczący rady stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.
Uchwała Nr XIV/106/20 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad. pkt.  20.
Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia
„Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Boniewo” i poddał głosowaniu.
Powyższą uchwałę podjęto jednogłośnie 13 głosami „za”.
Na podstawie przeprowadzonego głosowania przewodniczący rady stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.
Powyższą uchwałę podjęto jednogłośnie 13 głosami „za”.
Uchwała Nr XIV/107/20 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad. pkt. 21.
Wprowadzenia do tematu dokonał Przewodniczący Rady wyjaśnił, że chodzi tu o zamianę gruntów, następnie przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Boniewo nieruchomości w obrębie Łąki Zwiastowe z przeznaczeniem pod drogę gminną i poddał głosowaniu.
Powyższą uchwałę podjęto jednogłośnie 13 głosami „za”.
Na podstawie przeprowadzonego głosowania przewodniczący rady stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.
 
Uchwała Nr XIV/108/20 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad. pkt. 22.
Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych i poddał głosowaniu.
Powyższą uchwałę podjęto jednogłośnie 13 głosami „za”.
Na podstawie przeprowadzonego głosowania przewodniczący rady stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.
Uchwała Nr XIV/1089/20 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad. pkt. 23.
Głos zabrał radny Bocian i złożył interpelacje:
W imieniu Członków Klubu Radnych „Nowa inicjatywa dla Gminy Boniewo” w sprawie sezonowego zatrudnienia pracownika w Urzędzie Gminy Boniewo zajmującego się konserwacją poboczy dróg gminnych.
 
W imieniu mieszkańców sołectwa Otmianowo zwrócił się z prośbą o wystąpienie do firmy „Energa Operator S.A.” dot. wyceny kosztów zamontowania lamp w miejscowości Otmianowo w rejonie przystanku autobusowego przy Pałacu w Otmianowie, przy posesji nr 54, przy posesji nr 3,4 i 4A,  przy posesji nr 34 w rejonie przystanku autobusowego, przy posesji 39, 40, 41,42 i 43, przy posesji 60,61,62,63 i 63A.
 
W imieniu mieszkańców Pałacu w Otmianowie zwraca się z prośbą o zgłoszenie naprawy gwarancyjnej dot. montażu  wentylacji w przydomowej oczyszczalni ścieków zamontowanej przy budynku ( Pałacu).
 
W imieniu mieszkańców Pałacu w Otmianowie z lokali nr 12 i 13 zwrócił się z prośbą o wyremontowanie holu prowadzącego do ww. mieszkań. Zakres prac powinien obejmować wymianę drzwi, zaszpachlowanie odpadającego tynku z sufitu.
 
W nawiązaniu do interpelacji z dnia 5 marca 2020 r. dot. przeprowadzenia prac w Pałacu w Otmianowie tj. naprawy drzwi, zabezpieczenia drzwi prowadzących na strych oraz zamontowanie żarówek LED prosił o wskazanie konkretnego terminu przeprowadzenia prac. Zwrot „powyższe będzie wykonane w terminie późniejszym” jest bardzo nieprecyzyjny.
 
Głos zabrał radny Piasecki i powiedział, że Otmianowo ma dużo już zrobione, a w Osieczu Wielkim jest dużo do zrobienia, ale nie jest robione.
 
Radna Wojasińska – „ czy Otmianowo ma tak dużo potrzeb, a my jesteśmy nieudolni, czy kosiarka może służyć mieszkańcom?”
 
Wójt Gminy wyjaśnił, że dwóch kierowców zatrudniać na jednym sprzęcie jest trochę trudno, ale jest też możliwość by z funduszu sołeckiego zatrudnić wykonawcę na obcinanie dróg. Wójt powiedział, że mieszkańcy nie szanują sprzętu gminnego, wyrzucają kamienie na pobocza i przez to są ciągłe awarie kosiarki. Możliwości Gminy są mniejsze, ale z funduszu sołeckiego można na ten cel przeznaczyć środki.
 
Radny Bocian powiedział, że wszystkie prośby w formie interpelacji składa w wersji papierowej, by odpowiedzi dla mieszkańców miał możliwość przekazywania również w wersji papierowej ze względu na brak czasu. Funkcja radnego zobowiązuje go do działań w imieniu mieszkańców- wyborcy je oceniają. Przypomniał też, że oczyszczalnia w Otmianowie miała być zrobiona na gwarancji i do dnia dzisiejszego nie jest zrobiona.
 
Radna Daroszewska zgłosiła, że w Osieczu Małym na gminnym budynku też są potrzeby remontu, dach jest nieszczelny, przecieka.
 
Wójt Gminy powiedział, że jak podnieśliśmy stawkę czynszu to nie wszyscy lokatorzy  mieszkań komunalnych się oburzyli. W Otmianowie dach został zrobiony, ale w innych miejscowościach jeszcze nie. Powiedział również, z Wójtem można rozmawiać i wiele spraw załatwić na rozmowie, nie koniecznie zwracać się na piśmie. Nie obawia się interpelacji, ale to pracownicy muszą pilnować terminów odpowiedzi a nie jesteśmy przerośniętą administracją. Podwyżka czynszu była po to by naprawić dachy.
 
Radny Bocian odniósł się do wcześniejszych wypowiedzi, że nie wyklucza, że trzeba naprawić dach
w Osieczu, ale jak go mieszkańcy proszą, to on interweniuje.
 
Ad. pkt. 24.
Nikt nie zabrał głosu.
                                                                                                                                                                                                                                                                             
Ad. pkt. 25.    
Przewodniczący Rady stwierdził, że porządek obrad został wyczerpany. Podziękował za udział  i zamknął XIV sesję Rady Gminy.
 
Protokół sporządziła              Sekretarz sesji                          Przewodniczący Rady Gminy
Grażyna Kwiatkowska                    Agnieszka Daroszewska                          Adam Ciesielski
             
 
                                                                                             
 
 
                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Grażyna Kwiatkowska (3 sierpnia 2020)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (3 sierpnia 2020, 14:10:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 485