P R O T O K Ó Ł Nr XIII.20 z obrad nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Boniewo


Or.0002.XIII.20
P R O T O K Ó Ł  Nr XIII.20
z obrad nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Boniewo
 z dnia 20 marca 2020 r.
w sali Hali Sportowej w Boniewie
w godzinach od 10:00 do 11:00
 
 
 
Ad. pkt 1.      
Otwarcia obrad XIII sesji Rady Gminy Boniewo dokonał jej Przewodniczący- Adam Ciesielski. Powitał on przybyłych radnych i gości uczestniczących.
 
Ad. pkt  2.     
Na sekretarza sesji w głosowaniu jawnym wybrany został radny Mirosław Piasecki.
 
Ad. pkt 3.      
Na podstawie listy obecności Pan Adam Ciesielski -Przewodniczący Rady stwierdził, iż
w obradach uczestniczy 13 radnych. Nieobecni radni: Marcin Stawicki i radna Ewa Dolata Vel Dolatowska. Obrady są wiec prawomocne ( lista obecności radnych  i gości uczestniczących w załączeniu).  
 
Ad. pkt  4.     
Przystąpiono do ustalenia porządku obrad. Przewodniczący Rady odczytał proponowany porządek obrad i zwrócił się z zapytaniem, czy są uwagi, do zaproponowanego porządku obrad. Żadnych uwag do zaproponowanego porządku obrad nie wniesiono. Ostatecznie porządek obrad przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie.
2. Wybór sekretarza sesji.
3. Stwierdzenie prawomocności.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
6. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XI/73/19 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2020.
7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XI/74/19 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boniewo na lata 2020-2028.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Gminy Boniewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok”.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Boniewo”.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres 3 lat.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu odnowy miejscowości Boniewo.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu odnowy miejscowości Sieroszewo.
13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Boniewie.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2020.
15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu i sposobu powoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
16. Interpelacje i zapytania radnych.
17. Wolne wnioski i zapytania.
18. Zakończenie obrad XIII sesji rady gminy.
 
Porządek obrad przyjęty został 13 głosami za.
 
Ad. pkt 5.      
Protokół z obrad XII sesji przyjęto jednogłośnie w wersji ogłoszonej.
 
Ad. pkt 6.
Wprowadzenia do tematu dokonała Pani Aleksandra Woźniak – Skarbnik Gminy i poinformowała, że budżet gminy zwiększa się po stronie dochodów o kwotę 74.174 zł po stronie wydatków o kwotę 471.802,13 zł, różnica zostanie sfinansowana wolnymi środkami z lat ubiegłych .
Do budżetu wprowadza się:
- zadanie inwestycyjne pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej relacji Wólka Paruszewska-Łąki Wielkie”, koszt 350.000 zł w tym dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych 43.200 zł,
- na wykonanie dokumentacji na budowę dróg - 50.000 zł,
- na zebranie folii od rolników z terenu gminy kwota 19.395 zł, w 100 % sfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska,
- na zakup sprzętu do świetlicy w Kaniewie – darowizna od Spółki Polski Cukier,
- środki na wydatki rzeczowe związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
- zakup krzewów i drzew,
Przeniesiono również środki pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej.
 
Przewodniczący Rady zapytał radnych, czy są uwagi? Nikt nie wniósł uwag. Przedstawił projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XI/73/19 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2020 i poddał głosowaniu.
Powyższą uchwałę podjęto jednogłośnie 13 głosami „za”.
Na podstawie przeprowadzonego głosowania przewodniczący rady stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.
Uchwała Nr XIII/87/20 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad. pkt 7.
Przewodniczący Rady poinformował, że przy zmianach do budżetu są też wprowadzane zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej,  przedstawił projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XI/74/19 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boniewo na lata 2020 - 2028 i poddał głosowaniu.
Powyższą uchwałę podjęto jednogłośnie 13 głosami „za”.
Na podstawie przeprowadzonego głosowania przewodniczący rady stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.
Uchwała Nr XIII/88/20 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad. pkt 8.
Przewodniczący Rady powiedział, że radni mieli możliwość zapoznania się ze Sprawozdaniem z realizacji Programu współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi za 2019 rok, było też omawiane na posiedzeniu stałych komisji rady, zapytał, czy radni mają do sprawozdania uwagi ? Nikt nie wniósł uwag.
Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Gminy Boniewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2019 rok ”i poddał głosowaniu.
Powyższą uchwałę podjęto jednogłośnie 13 głosami „za”.
Na podstawie przeprowadzonego głosowania przewodniczący rady stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.
Uchwała Nr XIII/89/20 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad. pkt 9.
Pan Adam Ciesielski – Przewodniczący Rady powiedział, że corocznie przyjmujemy taki Program na kolejny rok. Radni mogli się z nim zapoznać na posiedzeniu stałych komisji rady. Zapytał czy ktoś z radnych ma uwagi? Nikt nie wniósł uwag, a następnie przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Boniewo” i poddał  głosowaniu.
 
Powyższą uchwałę podjęto jednogłośnie 13 głosami „za”.
Na podstawie przeprowadzonego głosowania przewodniczący rady stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.
Uchwała Nr XIII/90/20 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad. pkt 10.
Wprowadzenia do tematu dokonał Przewodniczący Rady, a następnie przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy
z dotychczasowym dzierżawcą której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres 3 lat
i poddał głosowaniu.
 
Powyższą uchwałę podjęto jednogłośnie 13 głosami „za”.
Na podstawie przeprowadzonego głosowania przewodniczący rady stwierdził, iż powyższa
uchwała została podjęta.
Uchwała Nr XIII/91/20 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.  
 
Ad. pkt 11.
Wprowadzenia do tematu dokonał Wójt Gminy, a następnie radny Bocian zapytał, czy radni otrzymają te plany odnowy ? Przewodniczący Rady odpowiedział, że w miarę możliwości, następnie przedstawił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu odnowy miejscowości Boniewo i poddał głosowaniu.
 
Powyższą uchwałę podjęto jednogłośnie 13 głosami „za”.
Na podstawie przeprowadzonego głosowania przewodniczący rady stwierdził, iż powyższa
uchwała została podjęta.
Uchwała Nr XIII/92/20 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad. pkt 12.
Przewodniczący Rady powiedział, że ta uchwała dotyczy planu odnowy drugiej miejscowości, przedstawił  projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu odnowy miejscowości Sieroszewo i poddał głosowaniu.
 
Powyższą uchwałę podjęto jednogłośnie 13 głosami „za”.
Na podstawie przeprowadzonego głosowania przewodniczący rady stwierdził, iż powyższa
uchwała została podjęta.
Uchwała Nr XIII/93/20 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad. pkt 13.
Przewodniczący Rady– był ten punkt omawiany na posiedzeniu stałych komisji rady gminy przez Panią Zofię Boratyńską –Kierownika GOPS, zapytał czy ktoś ma pytania. Nikt nie złożył zapytania. Przewodniczący Rady przedstawił  projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boniewie i poddał głosowaniu.
 
Powyższą uchwałę podjęto jednogłośnie 13 głosami „za”.
Na podstawie przeprowadzonego głosowania przewodniczący rady stwierdził, iż powyższa
uchwała została podjęta.
Uchwała Nr XIII/94/20 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad. pkt 14.
Przewodniczący Rady przedstawił  kolejny projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2017 -2020i poddał głosowaniu.
 
Powyższą uchwałę podjęto jednogłośnie 13 głosami „za”.
Na podstawie przeprowadzonego głosowania przewodniczący rady stwierdził, iż powyższa
uchwała została podjęta.
Uchwała Nr XIII/95/20 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad. pkt 15.
Przewodniczący Rady przedstawił  projekt uchwały w sprawie ustalenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania i poddał głosowaniu.
 
Powyższą uchwałę podjęto jednogłośnie 13 głosami „za”.
Na podstawie przeprowadzonego głosowania przewodniczący rady stwierdził, iż powyższa
uchwała została podjęta.
Uchwała Nr XIII/96/20 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad. pkt 16.
W punkcie tym radny Paweł Bocian zapytał Pana Wójta o działania w związku z pandemią.
 
Pan Wójt wyjaśnił ten temat. Poinformował, że podjęte są już działania w kierunku zapewnienia dla 30 osób punktu kwarantanny w hali sportowej, jeżeli będzie ktoś chciał skorzystać. Są w części już zakupione niezbędne środki zabezpieczające: maski ubrania, koce, materace, śpiwory, poduszki, środki dezynfekujące. W drodze jest już pozostałe wyposażenie- łóżka. Planujemy też zorganizowanie przygotowywania posiłków na stołówce. Poza tym została ograniczona obsługa urzędu dla interesantów. Sprawy załatwiane są telefonicznie oraz przez internet.
 
Rana Henryka Wojasińska zapytała, czy na terenie gminy jest chora osoba?
 
Wójt Gminy wyjaśnił, że na ile jest mu wiadomo to nie ma u nas, ani w powiecie. Jedynie są osoby na kwarantannie.
 
Ad. pkt 17.
W  punkcie tym nikt nie zabrał głosu.
 
Ad. pkt 18.    
Przewodniczący Rady stwierdził, że porządek obrad został wyczerpany. Podziękował za udział i zamknął XIII nadzwyczajną sesję Rady Gminy.
 
Protokół sporządziła                                                
 
Grażyna Kwiatkowska
 
                                                                                              
 
 
                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Grażyna Kwiatkowska (31 marca 2020)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (31 marca 2020, 08:59:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 519