P R O T O K Ó Ł Nr XII.20 z obrad sesji Rady Gminy Boniewo


Or.0002.XII.20
P R O T O K Ó Ł  Nr XII.20
z obrad sesji  Rady Gminy Boniewo
 z  dnia 27 stycznia 2020 r.
w sali Hali Sportowej w Boniewie
w godzinach od 10:00 do 10:40
 
 
 
Ad. pkt 1.      
Otwarcia obrad XII sesji Rady Gminy Boniewo dokonał jej Przewodniczący- Adam Ciesielski. Powitał on przybyłych radnych i gości uczestniczących.
 
Ad. pkt  2.     
Na sekretarza sesji w głosowaniu jawnym wybraną została radna Agnieszka Daroszewską.
 
Ad. pkt 3.      
Na podstawie listy obecności Pan Adam Ciesielski -Przewodniczący Rady stwierdził, iż
w obradach uczestniczy 14 radnych. Nieobecny radny: Marcin Stawicki. Obrady są wiec prawomocne ( lista obecności radnych, sołtysów i gości uczestniczących w załączeniu).         
 
Ad. pkt  4.     
Przystąpiono do ustalenia porządku obrad. Przewodniczący Rady  odczytał proponowany porządek obrad i zwrócił się z zapytaniem, czy są uwagi, do zaproponowanego porządku obrad. Żadnych uwag do zaproponowanego porządku obrad nie wniesiono. Ostatecznie porządek obrad przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie.
2. Wybór sekretarza sesji.
3. Stwierdzenie prawomocności.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z poprzednich sesji - Nr X.19 i Nr XI.19
6. Przyjęcie informacji wójta o działalności w okresie między sesjami.
7. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie utworzenia „Klubu Seniora +”
w Łąkach Wielkich.
8. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia „Klubu Seniora +” w Łąkach Wielkich.
9. Podjęcie Uchwały w sprawie utworzenia „Klubu Seniora +” w Osieczu Małym.
10. Podjęcie Uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XI/73/19 rady Gminy Boniewo z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2020.
11. Podjęcie uchwały  w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia.
12. Interpelacje i zapytania radnych.
13. Wolne wnioski.
14. Zakończenie XII sesji rady gminy.
 
Porządek obrad przyjęty został 14 głosami za.
 
Ad. pkt 5.
Protokoły  z obrad X i XI sesji przyjęto jednogłośnie w wersji wyłożonej.
(Głosowanie odbyło się przez podniesienie ręki).
 
Ad. pkt 6.      
Pan Marek Klimkiewicz – Wójt Gminy przedstawił informację o działalności w okresie między sesjami. W okresie od ostatniej sesji tj. od dnia 30 grudnia 2019 r. zajmował się wraz 
z współpracownikami następującymi sprawami:
Prowadzeniem inwestycji gminnych, budową dróg gminnych. Powiedział, że trwają prace związane z przygotowaniem podbudowy  w miejscowości Czuple – Sieroszewo. Przeprowadzony został przetarg na remont lokalu w Osieczu Małym pod potrzeby klubu seniora w Osieczu Małym. Zgłosiły się trzy firmy z Włocławka. Najtańszą z nich okazała się firma Pana Walczaka za kwotę około 155 tys. zł., co mieści się w kwocie zarezerwowanej
w budżecie na ten remont. Trwają prace nad specyfikacją do przetargu na remont budynku gminy. Ponadto na bieżąco załatwiane były sprawy należące do kompetencji w tym na nowych zasadach gospodarką śmieciową. W dniu 10 stycznia podpisana została umowa na odbiór i zagospodarowanie odpadów z Zakładem Komunalnym Chodecz na dwa lata.
Za 1 tonę odebranych odpadów z terenu gminy będziemy płacić 749 zł.
Wójt brał udział w licznych spotkaniach i szkoleniach.
Powyższą informację radni przyjęli jednogłośnie.
 
Ad. pkt 7.
Wprowadzenia do tematu dokonał  Pan Adam Ciesielski – Przewodniczący Rady
i wyjaśnił, że w podjętej uchwale na poprzedniej sesji był zapis, iż uczestnictwo w Klubie Seniora będzie nieodpłatnie, a musi być zapis, iż będzie on działał w strukturach Gminnego Ośrodka Pomocy i zgodnie z ustawą o pomocy społecznej musi być uczestnictwo za odpłatnością.
Przewodniczący zapytał radnych, czy ktoś chce coś dodać? Nikt nie zabrał głosu. Następnie przedstawił projekt uchwały uchylającej uchwałę w sprawie utworzenia „Klubu Seniora+”
w  Łąkach Wielkich i poddał głosowaniu.
Powyższą uchwałę podjęto jednogłośnie 14 głosami „za”.
Na podstawie przeprowadzonego głosowania przewodniczący rady stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.
Uchwała Nr XII/82/20 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad. pkt 8.
Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie utworzenia „Klubu Seniora+” w Łąkach Wielkich i poddał głosowaniu.
Powyższą uchwałę podjęto jednogłośnie 14 głosami „za”.
Na podstawie przeprowadzonego głosowania przewodniczący rady stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.
Uchwała Nr XII/83/20 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad. pkt 9.
Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie utworzenia „Klubu Seniora” w Osieczu Małym i poddał głosowaniu.
Powyższą uchwałę podjęto jednogłośnie 14 głosami „za”.
Na podstawie przeprowadzonego głosowania przewodniczący rady stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.
Uchwała Nr XII/84/20 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad. pkt 10.
Wprowadzenia do tematu dokonała Pani Aleksandra Woźniak – Skarbnik Gminy
i powiedziała, że zwiększono rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego o 3.000 zł do kwoty 49.000 zł zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym. Dochody z opłaty śmieciowej dostosowano do wielkości wydatków na te zadania.
            Przewodniczący Rady zapytał radnych, czy są uwagi ? Nikt nie wniósł uwag. Następnie Przewodniczący Rady  przedstawił projekt uchwały zmieniającej Uchwałę
Nr XI/73/19 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2020 i poddał głosowaniu.
Powyższą uchwałę podjęto jednogłośnie 14 głosami „za”.
Na podstawie przeprowadzonego głosowania przewodniczący rady stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.
Uchwała Nr XII/85/20 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad. pkt 11.
Wprowadzenia do tematu dokonała Pani Zofia Boratyńska – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i wyjaśniła, że przy ustalaniu zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia dla osób, których dochód nie przekracza 100 % w stosunku do kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej pobyt         w ośrodku wsparcia jest nieodpłatny, natomiast powyżej 100 % miesięczna odpłatność za pobyt ustalana zostaje symboliczna. Zapoznała z proponowanymi stawkami odpłatności według kryterium dochodowego.
Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia i poddał głosowaniu.
Powyższą uchwałę podjęto jednogłośnie 14 głosami „za”.
Na podstawie przeprowadzonego głosowania przewodniczący rady stwierdził, iż powyższa
uchwała została podjęta.
Uchwała Nr XI/86/20 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad. pkt 12.
W punkcie tym radny Bocian złożył dwa zapytania na piśmie. Jedno z nich dotyczyło prośby o udzielenie informacji na jakim etapie jest sprawa dotycząca uregulowania własności Domu Ludowego w miejscowości Otmianowo gm. Boniewo. Drugie zapytanie dotyczyło prośby o udzielenie informacji na jakim etapie jest sprawa przejęcia drogi położonej na działce nr 301 w miejscowości Otmianowo gm. Boniewo od Nadleśnictwa Kutno z siedzibą w Chrośnie.
 
Ad. pkt 13.
W tym punkcie udzielono głosu Panu Skrzesińskiemu – sołtysowi z Anielina, który zapytał czy będzie naprawiana droga przy wyjeździe z Anielina w stronę Osiecza i drugie pytanie, to jak daleko jest sprawa działki pod świetlicę?
 
Wójt Gminy wyjaśnił, że załatwiana jest sprawa przekazania drogi do zarządzania przez powiat, a następnie żądanie o jej naprawę, by woda została odprowadzona. Jeśli chodzi
o działkę, to przystąpimy do działania po zebraniu I raty podatku.
Wójt będąc przy głosie złożył podziękowanie wszystkim za zaangażowanie w Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, zbiórka była rekordowa i za zbiórkę na protezę dla naszej mieszkanki.   
 
Ad. pkt 14.    
Przewodniczący Rady stwierdził, że porządek obrad został wyczerpany. Podziękował za udział  i zamknął XII sesję Rady Gminy.
 
Protokół sporządziła              Sekretarz sesji                         Przewodniczący Rady Gminy
Grażyna Kwiatkowska           Agnieszka Daroszewska                  Adam Ciesielski       
 
 
                                                                                              
 
 
                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Grażyna Kwiatkowska (30 stycznia 2020)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (30 stycznia 2020, 18:49:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 447