P R O T O K Ó Ł Nr XI.19 z obrad sesji Rady Gminy Boniewo


Or.0002.XI.19
P R O T O K Ó Ł  Nr XI.19
z obrad sesji  Rady Gminy Boniewo
 z  dnia 30 grudnia 2019 r.
w sali Hali Sportowej w Boniewie
w godzinach od 13:00 do 14:45
 
 
 
Ad. pkt 1.      
Otwarcia obrad XI sesji Rady Gminy Boniewo dokonał jej Przewodniczący- Adam Ciesielski. Powitał on przybyłych radnych i gości uczestniczących.
 
Ad. pkt  2.     
Na sekretarza sesji w głosowaniu jawnym wybrany został radny Mirosław Piasecki.
 
Ad. pkt 3.      
Na podstawie listy obecności Pan Adam Ciesielski -Przewodniczący Rady stwierdził, iż
w obradach uczestniczy 14 radnych. Nieobecna radna: Ewa Dolata Vel Dolatowska. Obrady są wiec prawomocne ( lista obecności radnych, sołtysów i gości uczestniczących
w załączeniu).
 
Ad. pkt  4.     
Przystąpiono do ustalenia porządku obrad. Przewodniczący Rady  odczytał proponowany porządek obrad i zwrócił się z zapytaniem, czy są uwagi, do zaproponowanego porządku obrad. Żadnych uwag do zaproponowanego porządku obrad nie wniesiono. Ostatecznie porządek obrad przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie.
2. Wybór sekretarza sesji.
3. Stwierdzenie prawomocności.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przyjęcie informacji wójta o działalności w okresie między sesjami.
6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr III/14/18 Rady Gminy Boniewo z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2019.
7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr III/15/18 Rady Gminy Boniewo z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boniewo na lata 2019 – 2029.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2020.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boniewo na lata 2020 -2028.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia „Klubu Seniora+” w Łąkach Wielkich.
12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Boniewo.
13. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XV/119/16 Rady Gminy Boniewo
z dnia 14 listopada 2016 r.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Boniewo na 2020 rok.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Boniewo na 2020 rok.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy
Boniewo na 2020 rok.
17. Interpelacje i zapytania radnych.
18. Wolne wnioski i zapytania.
19. Zakończenie obrad XI sesji rady gminy.
 
Porządek obrad przyjęty został 14 głosami za.
 
Ad. pkt 5.      
Pan Marek Klimkiewicz – Wójt Gminy przedstawił informację o działalności w okresie między sesjami. W okresie od ostatniej sesji tj. od dnia 6 grudnia 2019 r. zajmował się wraz 
z współpracownikami następującymi sprawami:
Rozliczaniem i prowadzeniem inwestycji gminnych. Planowaniem kolejnych zadań
z uwzględnieniem możliwości pozyskania środków finansowych polskich i Unii Europejskiej.  Rozważamy możliwości pozyskania środków finansowych na budowę urządzeń fotowoltaicznych na Stacji Uzdatniania Wody w Osieczu Małym. Przeprowadzeniem przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Boniewo. Zgłosiły się dwie firmy, najtańsza z nich zaoferowana wartość za 1 tonę odpadów to 749 zł, druga z nich to 1022 zł za 1 tonę odebranych odpadów.  Przygotowaniem przetargu na modernizację świetlicy w Osieczu Małym pod potrzeby Klubu Seniora. Dalszą pracą nad budżetem Gminy na 2020 r. oraz innymi opłatami w tym opłaty czynszów- zostały one obniżone z 5 zł za m2 do kwoty 3,85 zł za m2.
Wójt brał udział w licznych spotkaniach i uroczystościach związanych ze Świętami Bożego Narodzenia reprezentując Gminę. Zorganizowana została Gminna Wigilia, za udział i pomoc złożył wszystkim podziękowanie. 
Powyższą informację radni przyjęli jednogłośnie.
 
Ad. pkt 6.
Wprowadzenia do tematu dokonała Pani Aleksandra Woźniak -Skarbnik Gminy
i poinformowała o zmianach do budżetu gminy na 2019 rok. Powiedziała, że budżet gminy po stronie dochodów i wydatków zmniejsza się o 1.412.588,31 zł, a wydatki zwiększają się
o kwotę 37.131,07 zł.
Zmniejszenie dotyczy środków z tytułu:
- dotacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na usługi opiekuńcze i specjalistyczne
w opiece społecznej o kwotę 6.360 zł,
- zmniejszone zostały środki na zadaniu „Równy start-lepsze jutro- wyrównanie szans edukacyjnych uczniów szkół z terenu ORSG Powiatu Włocławskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ponieważ środki wpłynęły w 2018 roku i stanowią wolne środki w roku 2019.
- zwiększone zostały wpływy i wydatki z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – kwota 10.534,36 zł,
Minister Finansów zwiększył nam subwencję na uzupełnienie dochodów gmin- kwota
27.073 zł, którą przeznaczono na uzupełnienie środków na pokrycie zobowiązań.
Przewodniczący Rady zapytał radnych, czy są uwagi do zmian ? Nikt nie wniósł uwag. Następnie Przewodniczący Rady  przedstawił projekt uchwały zmieniającej uchwałę
Nr III/14/18 Rady Gminy Boniewo z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2019  i poddał głosowaniu.
Powyższą uchwałę podjęto jednogłośnie 14 głosami „za”.
Na podstawie przeprowadzonego głosowania przewodniczący rady stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.
Uchwała Nr XI/71/19 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad. pkt 7.
Przewodniczący Rady wyjaśnił, że po zmianach do budżetu gminy wprowadzane są też zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej.
            Przewodniczący Rady zapytał radnych, czy są uwagi ? Nikt nie wniósł uwag. Następnie Przewodniczący Rady  przedstawił projekt uchwały zmieniającej Uchwałę
Nr III/15/18 Rady Gminy Boniewo z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boniewo na lata 2019 – 2029 i poddał głosowaniu.
Powyższą uchwałę podjęto jednogłośnie 14 głosami „za”.
Na podstawie przeprowadzonego głosowania przewodniczący rady stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.
Uchwała Nr XI/72/19 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad. pkt 8.
Pani Aleksandra Woźniak- Skarbnik Gminy pokrótce przedstawiła projekt budżetu Gminy Boniewo na rok 2020 po stronie dochodów i wydatków. Zapoznała z Uchwałą Nr 3/P/2019 Składu Orzekającego Nr 10 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 28.11.2019 roku  w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Boniewo na 2020 r. Skład Orzekający wydał opinię pozytywną ( w załączeniu).
Przewodniczący Rady zapoznał z projektem uchwały i zapytał radnych, czy są pytania?
Głos zabrał Pan Marek Klimkiewicz-Wójt Gminy i powiedział, że budżet jest bardzo ważną uchwałą. Nasz budżet jest lepszy od rządowego, bo rządowy jest zrównoważony, a nasz jest planowany z nadwyżką. W tym budżecie znajdują się inwestycje z dużym dofinansowaniem. Poprosił radnych o jego przyjęcie.
Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2020 i poddał głosowaniu.
Powyższą uchwałę podjęto jednogłośnie 14 głosami „za”.
Na podstawie przeprowadzonego głosowania przewodniczący rady stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.
Uchwała Nr XI/73/19 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad. pkt 9.
Pan Adam Ciesielski – Przewodniczący Rady powiedział, że wraz z budżetem przyjmowana jest Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Boniewo na lata 2020-2028, która jest odzwierciedleniem wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych. Zapoznał z Uchwała Nr 3/WPF/2019 Składu Orzekającego Nr 10  Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
z dnia 28.11.2019 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym projekcie uchwały
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boniewo. Skład Orzekający wydał opinię pozytywną ( w załączeniu ).
Zapoznał z projektem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boniewo na lata 2020-2028 i poddał  głosowaniu.
Powyższą uchwałę podjęto jednogłośnie 14 głosami „za”.
Na podstawie przeprowadzonego głosowania przewodniczący rady stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.
Uchwała Nr XI/74/19 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.  
 
Ad. pkt 10.
Wprowadzenia do tematu dokonał Przewodniczący Rady, powiedział, że radni zostali zapoznani z programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok i zapytał czy ktoś wnosi uwagi do programu? Nikt nie wniósł uwag. Następnie przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok i poddał głosowaniu.
Powyższą uchwałę podjęto jednogłośnie 14 głosami „za”.
Na podstawie przeprowadzonego głosowania przewodniczący rady stwierdził, iż powyższa
uchwała została podjęta.
Uchwała Nr XI/75/19 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.  
 
Ad. pkt 11.
Wprowadzenia do tematu dokonał Przewodniczący Rady, powiedział, że również ten  temat był omawiany na posiedzeniu Stałych Komisji Rady. Zapytał czy radni mają jakieś uwagi ? Nikt nie wniósł uwag w związku czym przedstawił projekt uchwały w sprawie utworzenia „Klubu Seniora+” w Łąkach Wielkich i poddał głosowaniu.
Powyższą uchwałę podjęto jednogłośnie 14 głosami „za”.
Na podstawie przeprowadzonego głosowania przewodniczący rady stwierdził, iż powyższa
uchwała została podjęta.
Uchwała Nr XI/76/19 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad. pkt 12.
Przewodniczący Rady wyjaśnił temat, powiedział, że uchwała dotyczy wymagań jakie musi spełniać przedsiębiorca, który będzie ubiegał się o zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych a chciałby wykonywać usługi na terenie naszej gminy. Przedstawił projekt uchwały w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Boniewo i poddał głosowaniu.
Powyższą uchwałę podjęto jednogłośnie 14 głosami „za”.
Na podstawie przeprowadzonego głosowania przewodniczący rady stwierdził, iż powyższa
uchwała została podjęta.
Uchwała Nr XI/77/19 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad. pkt 13.
Przewodniczący Rady przedstawił  projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały
Nr XV/119/16 Rady Gminy Boniewo z dnia 14 listopada 2016 r. i wyjaśnił, że uchwała ta dotyczy kosztu za usługę wywozu nieczystości ciekłych beczkowozem gminnym. Z dniem
1 stycznia 2020 roku zarządzeniem Wójta będzie określona nowa stawka za usługę. Projekt uchwały poddał głosowaniu.
Powyższą uchwałę podjęto jednogłośnie 14 głosami „za”.
Na podstawie przeprowadzonego głosowania przewodniczący rady stwierdził, iż powyższa
uchwała została podjęta.
Uchwała Nr XI/78/19 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad. pkt 14.  
Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Boniewo na 2020 rok i poddał głosowaniu.
Powyższą uchwałę podjęto jednogłośnie 14 głosami „za”.
Na podstawie przeprowadzonego głosowania przewodniczący rady stwierdził, iż powyższa
uchwała została podjęta.
Uchwała Nr XI/79/19 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad. pkt  15.
Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Boniewo na 2020 rok i poddał głosowaniu.
Powyższą uchwałę podjęto jednogłośnie 14 głosami „za”.
Na podstawie przeprowadzonego głosowania przewodniczący rady stwierdził, iż powyższa
uchwała została podjęta.
Uchwała Nr XI/80/19 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad. pkt  16.
Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Boniewo na 2020 rok i poddał głosowaniu.
Powyższą uchwałę podjęto jednogłośnie 14 głosami „za”.
Na podstawie przeprowadzonego głosowania przewodniczący rady stwierdził, iż powyższa
uchwała została podjęta.
Uchwała Nr XI/81/19 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad. pkt 17.
Nikt nie zabrał głosu.
 
Ad. pkt 18.
Nikt nie zabrał głosu,
 
Ad. pkt 19.    
Przewodniczący Rady stwierdził, że porządek obrad został wyczerpany. Podziękował za udział  i zamknął XI sesję Rady Gminy.
 
Protokół sporządziła              Sekretarz sesji                         Przewodniczący Rady Gminy
Grażyna Kwiatkowska           Mirosław Piasecki                   Adam Ciesielski       
 
 
                                                                                              
 
 
                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Grażyna Kwiatkowska (23 stycznia 2020)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (23 stycznia 2020, 19:09:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 800