P R O T O K Ó Ł Nr X.19 z obrad sesji Rady Gminy Boniewo


Or.0002.X.19
P R O T O K Ó Ł  Nr X.19
z obrad sesji  Rady Gminy Boniewo
 z  dnia 6 grudnia 2019 r.
w sali Hali Sportowej w Boniewie
w godzinach od 10:00 do 12:00
 
 
 
Ad. pkt 1.      
Otwarcia obrad X sesji Rady Gminy Boniewo dokonał jej Przewodniczący- Adam Ciesielski. Powitał on przybyłych radnych i gości uczestniczących.
 
Ad. pkt  2.     
Na sekretarza sesji w głosowaniu jawnym wybrana została radna Agnieszka Daroszewska.
 
Ad. pkt 3.      
Na podstawie listy obecności Pan Adam Ciesielski -Przewodniczący Rady stwierdził, iż
w obradach uczestniczy 12 radnych. Nieobecni radni: Ewa Dolata Vel Dolatowska, Karolina Mysior i Marcin Stawicki. Obrady są wiec prawomocne ( lista obecności radnych, sołtysów i gości uczestniczących w załączeniu).    
 
Ad. pkt  4.     
Przystąpiono do ustalenia porządku obrad. Przewodniczący Rady  odczytał proponowany porządek obrad i zwrócił się z zapytaniem, czy są uwagi, do zaproponowanego porządku obrad. Żadnych uwag do zaproponowanego porządku obrad nie wniesiono. Ostatecznie porządek obrad przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie.
2. Wybór sekretarza sesji.
3. Stwierdzenie prawomocności.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
6. Przyjęcie informacji wójta o działalności w okresie między sesjami.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Boniewo.
8. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za zagospodarowanie odpadami komunalnymi.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych  oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na terenie Gminy Boniewo.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych.
11. Podjęcie uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Boniewo.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatków od osób fizycznych wpłacanych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego oraz podatków: rolnego, od nieruchomości i leśnego nie stanowiących łącznego zobowiązania pieniężnego oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
14. Interpelacje i zapytania radnych.
15. Wolne wnioski i zapytania.
16. Zakończenie obrad X sesji rady gminy.
 
Porządek obrad przyjęty został 12 głosami za.
 
Ad. pkt 5.      
Protokół z obrad IX sesji przyjęto jednogłośnie w wersji wyłożonej.
 
Ad. pkt 6.
Pan Marek Klimkiewicz – Wójt Gminy przedstawił informację o działalności w okresie między sesjami. W okresie od ostatniej sesji tj. od dnia 15 listopada 2019 r. zajmował się wraz  z współpracownikami następującymi sprawami:
Prowadzeniem inwestycji gminnych  i tak : budową drogi w miejscowości Łąki Wielkie. Inwestycja jest mocno zaawansowana, trwają prace przy podbudowie drogi i kładziony jest asfalt. Wszystko wskazuje na to, że budowa całej drogi zostanie zakończona jeszcze w tym roku. Ta sama firma „DROGTOM” zaczyna prace przy budowie drogi w miejscowości Czuple. Rozpoczęte zostały prace związane z wytyczeniem drogi. Jeszcze w tym roku zaczną się prace ziemne. W dniu dzisiejszym podpisana została umowa na budowę drogi
w miejscowości Jerzmanowo z dofinansowaniem 143 tys. zł. Trwały intensywne prace nad pakietem uchwał związanych z gospodarką odpadami oraz przygotowaniem przetargu, który zostanie ogłoszony na początku przyszłego tygodnia.
Ponadto wójt brał udział w licznych spotkaniach i szkoleniach oraz na bieżąco realizował wszystkie zadania powierzone.
Powyższą informację radni przyjęli jednogłośnie.
 
Ad. pkt 7.
Wprowadzenia do tematu dokonał Pan Adam Ciesielski - Przewodniczący Rady i wyjaśnił, że wszystkie punkty regulaminu były szczegółowo omawiane na posiedzeniu stałych komisji.
Nic się nie zmieniło oprócz częstotliwości odbioru odpadów zmieszanych w okresie letnim- będą odbierane dwa razy w miesiącu. Wyjaśnił, że projekt uchwały był opiniowany przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku, który Postanowieniem
z dnia 29 listopada 2019 r. Nr N.HK-072-59/19 L.dz. 7679 projekt zaopiniował bez zastrzeżeń.
            Przewodniczący Rady zapytał radnych, czy są pytania ? Nikt nie wniósł uwag. Następnie Przewodniczący Rady  przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Boniewo i poddał głosowaniu.
Powyższą uchwałę podjęto jednogłośnie 12 głosami „za”.
Na podstawie przeprowadzonego głosowania przewodniczący rady stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.
Uchwała Nr X/64/19 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad. pkt 8.
Przewodniczący Rady  poinformował, że podobnie jak regulamin tak i projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za zagospodarowanie odpadami komunalnymi opiniował Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku, który Postanowieniem z dnia 29 listopada 2019 r. N.HK-072-60/19 L.dz. 7680 projekt tej uchwały zaopiniował bez zastrzeżeń. Zapoznał z projektem uchwały i zapytał radnych, czy są pytania?
Nikt nie zabrał głosu. Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za zagospodarowanie odpadami komunalnymi i poddał głosowaniu.
Powyższą uchwałę podjęto jednogłośnie 12 głosami „za”.
Na podstawie przeprowadzonego głosowania przewodniczący rady stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.
Uchwała Nr X/65/19 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad. pkt 9.
Pan Adam Ciesielski – Przewodniczący Rady powiedział, że kolejna uchwała dotycząca odpadów jest projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na terenie Gminy Boniewo. Wyjaśnił, że wprowadza się stawkę opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi od osoby, a nie jak obowiązywała od gospodarstwa domowego. Stawka 15 zł od osoby obowiązywać będzie od 1 stycznia 2020 r. W przypadku  posiadania kompostownika stawka będzie obniżona o 20 %. Zapoznał z projektem uchwały i poddał  głosowaniu.
Powyższą uchwałę podjęto jednogłośnie 12 głosami „za”.
Na podstawie przeprowadzonego głosowania przewodniczący rady stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.
Uchwała Nr X/66/19 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.  
 
Ad. pkt 10.
Wprowadzenia do tematu dokonał Przewodniczący Rady, a następnie przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych
i poddał głosowaniu.
Powyższą uchwałę podjęto jednogłośnie 12 głosami „za”.
Na podstawie przeprowadzonego głosowania przewodniczący rady stwierdził, iż powyższa
uchwała została podjęta.
Uchwała Nr X/67/19 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.  
 
Ad. pkt 11.
Wprowadzenia do tematu dokonał Przewodniczący Rady, a następnie przedstawił projekt uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi i poddał głosowaniu.
Powyższą uchwałę podjęto jednogłośnie 12 głosami „za”.
Na podstawie przeprowadzonego głosowania przewodniczący rady stwierdził, iż powyższa
uchwała została podjęta.
Uchwała Nr X/68/19 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad. pkt 12.
Przewodniczący Rady przedstawił  projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Boniewo i poddał głosowaniu
Powyższą uchwałę podjęto jednogłośnie 12 głosami „za”.
Na podstawie przeprowadzonego głosowania przewodniczący rady stwierdził, iż powyższa
uchwała została podjęta.
Uchwała Nr X/69/19 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad. pkt 13.
Przewodniczący Rady przedstawił  projekt uchwały w sprawie zarządzenia pobory w drodze inkasa podatków od osób fizycznych wpłacanych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego oraz podatków: rolnego, od nieruchomości i leśnego nie stanowiących łącznego zobowiązania pieniężnego oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso i poddał głosowaniu.
Powyższą uchwałę podjęto jednogłośnie 12 głosami „za”.
Na podstawie przeprowadzonego głosowania przewodniczący rady stwierdził, iż powyższa
uchwała została podjęta.
Uchwała Nr X/70/19 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad. pkt 14.  
Głos zabrał radny Bocian Paweł, który złożył interpelacje na piśmie w sprawie obniżenia stawki czynszu za wynajem mieszkań komunalnych. Obecną, która wynosi 5 zł za 1 m2  wójt konsultował z radą, ale bije się w pierś, że opowiedział się za tą kwotą, ale stawka ta jest nieadekwatna do dochodów mieszkańców wynajmujących lokale. Koszty te przewyższają ich  możliwości finansowe. Mieszkańcy w większości sami remontują te mieszkania, ale dach przecieka.
 
Wójt Gminy odpowiedział, że odniesiemy się do tej interpelacji na piśmie, ale wcześniej już była interwencja mieszkańców wynajmowanych lokali w innej miejscowości i od radnych
i z tego względu zostało zorganizowane posiedzenie komisji mieszkaniowej w celu zastanowienia się, co do wysokości stawki na 2020 rok. Nie wie, jaka to będzie ostateczna kwota dla poszczególnych budynków. Przy obecnej stawce 2,80 zł od 1 m2 nie ma zbyt dużych wpływów środków by robić remonty. Kompletne remonty dachów to ogromny koszt. Naprawa dachu na Oficynie w Osieczu Wielkim to koszt około 70 tys. zł. Nie stać gminy na takie koszty. W mieście też są takie opłaty ponoszone przez właścicieli prywatnych lokali
( mieszkań).
Na pewno nad tą stawką się pochylimy i spróbujemy ustalić niższą.
 
Radny Bocian Paweł  przytoczył pewien argument, że mieszkańcy Pałacu w Otmianowie płacą średnio czynsz w wysokości 100 zł na miesiąc mieszkają przez około 30 lat ( 1200 zł x 30 lat )  tj. 36 tysięcy zł. Zapytał Pana Wójta co jest zrobione w tych środkach.
 
Radny Piasecki Mirosław powiedział, że jest ponad 90 tys. zł zaległości w opłatach czynszu, proponował zastanowić się jak to ściągnąć.
 
Ad. pkt  15.
Przewodniczący Rady udzielił głosu Panu Skrzesińskiemu – sołtysowi Anielina, który zapytał  jak będą odbierane śmieci po nowemu, czy legalny jest punkt, gdzie składowany jest gruz i inne śmieci w Osieczu Wielkim- tam jest tragedia?
Wójt Gminy udzielił wyjaśnień. Powiedział, że składowany gruz będzie pokruszony i wykorzystany do naprawy dróg i pod budowę.
 
Radny Bocian Paweł  w kwestii remontu lokali komunalnych powiedział, że najlepszym rozwiązaniem byłaby sprzedaż tych mieszkań, ale w Otmianowie nie da się pewnie tego sprzedać.
 
Radna Daroszewska Agnieszka powiedziała, że wymiana dachu na budynkach komunalnych to jest ogromny koszt. Każdy z właścicieli domu musi sam o swoje dbać. Mieszkańcy od lat dostali te mieszkania i powinni też o to zadbać.
 
Głosu udzielono Panu Skrzesińskiemu – sołtysowi z Anielina, który zapytał, dlaczego nie jest remontowany ten budynek w Osieczu Małym, wygląda strasznie.
 
Wójt Gminy powiedział, że kupiliśmy ten budynek po RSP, ale nie mamy środków by go remontować.
Wójt poinformował o folii po kiszonkach, zaznaczył, że ten odpad nie znalazł się w odpadach komunalnych do odbioru, ale jest rozwiązanie. Gmina może złożyć wniosek na zbiórkę tego odpadu, ale poprosił sołtysów o odwrotne podanie informacji ile będzie ton folii do odbioru od gospodarstw  w poszczególnych sołectwach.
 
Głosu udzielono Panu Pszczółkowskiemu Henrykowi – sołtysowi z Sarnowa, który zapytał, gdzie będzie można złożyć oświadczenie o kompostowaniu bio odpadów?
 
Wyjaśnień udzielił wójt i powiedział, że w deklaracji należy zaznaczyć posiadanie kompostownika. Deklaracje będzie musiał wypełnić i złożyć każdy.
 
Radny Piasecki Mirosław zapytał jak mają być wypełnione deklaracje przez osoby starsze?
 
Wójt odpowiedział, że będziemy prosić sołtysów o to, by dostarczyli deklaracje mieszkańcom i pomogli przy jej wypełnianiu.
 
Ad. pkt  16.   
Przewodniczący Rady stwierdził, że porządek obrad został wyczerpany. Podziękował za udział  i zamknął X sesję Rady Gminy.
 
Protokół sporządziła              Sekretarz sesji                         Przewodniczący Rady Gminy
Grażyna Kwiatkowska           Agnieszka Daroszewska                  Adam Ciesielski      
 
 
                                                                                              
 
 
                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Grażyna Kwiatkowska (20 stycznia 2020)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (20 stycznia 2020, 20:30:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 576