P R O T O K Ó Ł Nr IX.19 z obrad sesji Rady Gminy Boniewo


Or.0002.IX.19
P R O T O K Ó Ł  Nr IX.19
z obrad sesji  Rady Gminy Boniewo
 z  dnia 15 listopada 2019 r.
w sali Hali Sportowej w Boniewie
w godzinach od 13:00 do 14:15
 
 
 
Ad. pkt 1.      
Otwarcia obrad IX sesji Rady Gminy Boniewo dokonał jej Przewodniczący- Adam Ciesielski. Powitał on przybyłych radnych i gości uczestniczących.
 
Ad. pkt  2.     
Na sekretarza sesji w głosowaniu jawnym wybrana została radny Mirosław Piasecki.
 
Ad. pkt 3.      
Na podstawie listy obecności Pan Adam Ciesielski -Przewodniczący Rady stwierdził, iż
w obradach uczestniczy 15 radnych. Obrady są wiec prawomocne ( lista obecności radnych, sołtysów i gości uczestniczących w załączeniu).        
 
Ad. pkt  4.     
Przystąpiono do ustalenia porządku obrad. Przewodniczący Rady  odczytał proponowany porządek obrad i zwrócił się z zapytaniem, czy są uwagi, do zaproponowanego porządku obrad. Żadnych uwag do zaproponowanego porządku obrad nie wniesiono. Ostatecznie porządek obrad przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie.
2. Wybór sekretarza sesji.
3. Stwierdzenie prawomocności.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
6. Przyjęcie informacji wójta o działalności w okresie między sesjami.
7. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta.
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Boniewo
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok”.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy
z dotychczasowym dzierżawcą której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres 3 lat.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy
z dotychczasowym dzierżawcą której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres 3 lat.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet dla sołtysów.
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet dla radnych Rady Gminy Boniewo.
15. Podjęcie uchwały w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa.
16. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr III/14/18 rady gminy Boniewo z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2019.
17. Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań edukacyjnych przez Dyrektora Zespołu Szkół
w Boniewie w roku szkolnym 2018/2019.
18. Przyjęcie informacji o podmiotach wyznaczonych na obszarze Gminy Boniewo w którym w 2020 roku będzie wykonywana nieodpłatna, kontrolowana praca na cele społeczne oraz praca społeczno-użyteczna orzeczona w zamian grzywny której egzekucja okazała się bezskuteczna.
19. Przyjęcie informacji o złożonych oświadczeniach majątkowych przez radnych, wójta i Przewodniczącego Rady Gminy, Skarbnika Gminy, Sekretarza Gminy oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy.
20. Interpelacje i zapytania radnych.
21. Wolne wnioski i zapytania.
22. Zakończenie obrad IX sesji rady gminy
 
Porządek obrad przyjęty został 15 głosami za.
 
Ad. pkt 5.      
Protokół z obrad VIII sesji przyjęto jednogłośnie w wersji wyłożonej.
 
Ad. pkt 6.
Pan Marek Klimkiewicz – Wójt Gminy przedstawił informację o działalności w okresie między sesjami. W okresie od ostatniej sesji tj. od dnia 30 września 2019 r. zajmował się wraz  
z współpracownikami następującymi sprawami:
Rozstrzygnięciem przetargów na drogi. Złożone zostały cztery oferty, najniższą cenę zaoferowała firma DROGTOM z Włocławka i to z tą firma została podpisana umowa na wykonanie budowy drogi. W między czasie okazało się, że nasz złożony trzeci projekt, który był na liście rezerwowej Programu Przebudowy Dróg Samorządowych po oszczędnościach przetargowych otrzymał dofinansowanie i jest to droga w miejscowości Jerzmanowo. Wszystkie nasze drogi otrzymały 70 % dofinansowania i tak:
Łąki Wielkie - Łączewna całkowity koszt 810.177 zł dofinansowanie 567.127 zł,
Sieroszewo – Czuple całkowity koszt 415.137,30 zł dofinansowanie 290.596 zł,
Jerzmanowo całkowity koszt zadania 205.473,71 zł dofinansowanie 143.831 zł. Czas realizacji tych zadań to sierpień 2020 r. Firma już rozpoczęła budowę w Łąkach Wielkich.
W Urzędzie Marszałkowskim podpisana została umowa na utworzenie Klubu Seniora w Osieczu Małym. Trwają jeszcze ostatnie konsultacje przed podpisaniem umowy na utworzenie domu dziennego pobytu dla seniorów w Boniewie. W ostatnim czasie pracował nad opracowaniem projektu budżetu gminy na 2020 r.
Ponadto wójt brał udział w licznych spotkaniach, konferencjach i szkoleniach oraz na bieżąco realizował wszystkie zadania powierzone.
Powyższą informację radni przyjęli jednogłośnie.
 
Ad. pkt 7.
Wprowadzenia do tematu dokonała Pani Aleksandra Woźniak – Skarbnik Gminy i poinformowała, że temat ten był omawiany na posiedzeniu Stałych Komisji Rady Gminy, podjęta została decyzja o obniżeniu stawki średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów
z kwoty 58,46 zł za 1 dt do kwoty 47,20 zł za 1 dt. Z przykrością też stwierdziła, że z tego obniżenia nie otrzymamy ani podatku ani subwencji. Gdybyśmy przyjęli ogłoszoną stawkę to byśmy zyskali podatek wyższy i subwencję.
Przewodniczący Rady zapytał radnych, czy są pytania ? Nikt nie wniósł uwag. Następnie Przewodniczący Rady  przedstawił projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta i poddał głosowaniu.
Powyższą uchwałę podjęto jednogłośnie 15 głosami „za”.
Na podstawie przeprowadzonego głosowania przewodniczący rady stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.
Uchwała Nr IX/54/19 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad. pkt 8.
Pani Aleksandra Woźniak – Skarbnik Gminy przedstawiła proponowane stawki podatku od nieruchomości na 2020 r., które zostały ustalone na posiedzeniu Stałych Komisji Rady i powiedziała, że w wyniku obniżenia stawek straciliśmy 416 tys. zł.
Przewodniczący Rady zapytał radnych, czy są pytania do proponowanych stawek podatku?
Nikt nie zabrał głosu. Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i poddał głosowaniu.
Powyższą uchwałę podjęto jednogłośnie 15 głosami „za”.
Na podstawie przeprowadzonego głosowania przewodniczący rady stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.
Uchwała Nr IX/55/19 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad. pkt 9.
Pan Adam Ciesielski – Przewodniczący Rady powiedział, że corocznie przyjmujemy Program współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi na kolejny rok. Zapoznał
z projektem Programu na 2020 r., a następnie przedstawił projekt w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Boniewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok” i poddał  głosowaniu.
Powyższą uchwałę podjęto jednogłośnie 15 głosami „za”.
Na podstawie przeprowadzonego głosowania przewodniczący rady stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.
Uchwała Nr IX/56/19 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.  
 
Ad. pkt 10.
Wprowadzenia do tematu dokonał Przewodniczący Rady, a następnie przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy
z dotychczasowym dzierżawcą której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres 3 lat
i poddał głosowaniu.
Powyższą uchwałę podjęto jednogłośnie 15 głosami „za”.
Na podstawie przeprowadzonego głosowania przewodniczący rady stwierdził, iż powyższa
uchwała została podjęta.
Uchwała Nr IX/57/19 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.   
 
Ad. pkt 11.
Wprowadzenia do tematu dokonał Przewodniczący Rady, a następnie przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy
z dotychczasowym dzierżawcą której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres 3 lat
i poddał głosowaniu.
Powyższą uchwałę podjęto jednogłośnie 15 głosami „za”.
Na podstawie przeprowadzonego głosowania przewodniczący rady stwierdził, iż powyższa
uchwała została podjęta.
Uchwała Nr IX/58/19 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad. pkt 12.
Przewodniczący Rady przedstawił  projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych i poddał głosowaniu
Powyższą uchwałę podjęto jednogłośnie 15 głosami „za”.
Na podstawie przeprowadzonego głosowania przewodniczący rady stwierdził, iż powyższa
uchwała została podjęta.
Uchwała Nr IX/59/19 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad. pkt 13.
Przewodniczący Rady przedstawił  projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet dla sołtysów i poddał głosowaniu.
Powyższą uchwałę podjęto jednogłośnie 15 głosami „za”.
Na podstawie przeprowadzonego głosowania przewodniczący rady stwierdził, iż powyższa
uchwała została podjęta.
Uchwała Nr IX/60/19 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad. pkt 14.
Przewodniczący Rady przedstawił  projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet dla radnych Rady Gminy Boniewo i poddał głosowaniu.
Powyższą uchwałę podjęto jednogłośnie 15 głosami „za”.
Na podstawie przeprowadzonego głosowania przewodniczący rady stwierdził, iż powyższa
uchwała została podjęta.
Uchwała Nr IX/61/19 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad. pkt 15.
Przewodniczący Rady przedstawił  projekt uchwały w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa i poddał głosowaniu.
Powyższą uchwałę podjęto jednogłośnie 15 głosami „za”.
Na podstawie przeprowadzonego głosowania przewodniczący rady stwierdził, iż powyższa
uchwała została podjęta.
Uchwała Nr IX/62/19 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad. pkt 16.
Wprowadzenia do tematu dokonała Pani Skarbnik Gminy i powiedział, że budżet gminy po stronie dochodów i wydatków zwiększa się o kwotę 1.282 zł z tytułu dotacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej. Przeniesiono środki pomiędzy działami, rozdziałami i klasyfikacją budżetową celem zabezpieczenia środków na zobowiązania.
Przewodniczący Rady zapytał radnych, czy są uwagi? Nikt nie wniósł uwag. Przedstawił projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr III/14/18 rady gminy Boniewo z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2019 i poddał głosowaniu.
Powyższą uchwałę podjęto jednogłośnie 15 głosami „za”.
Na podstawie przeprowadzonego głosowania przewodniczący rady stwierdził, iż powyższa
uchwała została podjęta.
Uchwała Nr IX/63/19 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad. pkt 17.
Przewodniczący Rady powiedział, że radnym zostało dostarczone sprawozdanie z realizacji zadań edukacyjnych w celu zapoznania się. W sprawozdaniu są zawarte informacje na temat wyników edukacyjnych  uczniów w Szkole Podstawowej i Gimnazjum, dokształcania
i awansów zawodowych nauczycieli, nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły, zajęć pozalekcyjnych, konkursów szkolnych i pozaszkolnych imprez i uroczystości szkolnych.
Sprawozdanie z realizacji zadań edukacyjnych sporządzone przez Dyrektora Zespołu Szkół
w Boniewie za rok szkolny 2018/2019 stanowiące załącznik do protokołu przyjęte zostało przez radnych w głosowaniu jawnym jednogłośnie.
 
Ad. pkt 18.
Przewodniczący Rady przedstawił  informację o podmiotach wyznaczonych na obszarze Gminy Boniewo w których w 2020 roku będzie wykonywana nieodpłatna, kontrolowana praca na cele społeczne oraz praca społecznie użyteczna orzeczona w zamian grzywny, której egzekucja okazała się bezskuteczna. Przewidywana liczba skazanych ( ukaranych) przez Prezesa Sądu Rejonowego we Włocławku to 30.  Podmiotem wyznaczonym przez Wójta Gminy Boniewo na rok 2020 będzie Urząd Gminy Boniewo ( informacja stanowi załącznik do protokołu).
 
Ad. pkt 19.
Wójt Gminy przedstawił informację o złożonych oświadczeniach majątkowych za rok 2018 przez Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy i kierowników jednostek organizacyjnych gminy stanowiącą załącznik do niniejszego protokołu. Oświadczenia złożone zostały w terminie
i bez naruszeń prawnych.
 
Przewodniczący Rady przedstawił informację o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2018 rok przez radnych stanowiącą załącznik do niniejszego protokołu. Oświadczenia złożone zostały w terminie i bez naruszeń prawnych.
 
Ad. pkt 20.
W punkcie tym nikt nie zabrał głosu.
 
Ad. pkt 21.
W  punkcie tym nikt nie zabrał głosu.
 
Ad. pkt 22.    
Przewodniczący Rady stwierdził, że porządek obrad został wyczerpany. Podziękował za udział  i zamknął IX sesję Rady Gminy.
 
Protokół sporządziła              Sekretarz sesji                         Przewodniczący  Rady
Grażyna Kwiatkowska          Mirosław Piasecki                                Adam Ciesielski        
 
 
                                                                                             
 
 
                         
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Grażyna Kwiatkowska (5 grudnia 2019)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (5 grudnia 2019, 09:38:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 515